Regulamin konkursu "Filmowe Kujawsko-Pomorskie - Recenzja"

Akcja specjalna Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Art. 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Filmowe kujawsko-pomorskie - recenzja" zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, 87-100, Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Organizatorem Wykonawczym Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem Wykonawczym”.

4. Partnerem Konkursu jest: Fundacja „Biuro Kultury” z siedzibą w Toruniu przy ul. Ducha 2a/2, Toruń, NIP: 95621172917, REGON: 340168325, KRS: 0000256070 organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST zwana dalej Partnerem.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. od godziny 16:00:00 do 24 czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Organizatora Wykonawczego, Partnera oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

7. Regulamin jest udostępniony na stronie Organizatora pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl oraz w serwisie Organizatora Wykonawczego pod adresem www.pomorska.pl

Art. 2 Definicje

1. Konkurs - Konkurs pod nazwą "Filmowe kujawsko-pomorskie - recenzja” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

3. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

4. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

5. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora i Organizatora Wykonawczego Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

6. Zadanie konkursowe - polega na: Napisaniu recenzji filmu/filmów (dowolnie wybranego/wybranych przez Uczestnika Konkursu, spośród wszystkich filmów nadesłanych do Konkursu „Filmowe Kujawsko-Pomorskie”, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w narzędziu Webankieta, do którego link znajdzie się na stronie https://www.pomorska.pl/filmowekujawskopomorskie Uczestnik może napisać dowolną liczbę recenzji.

7. Organizator Wykonawczy – podmiot wskazany w art. 1 pkt 3, działający na zlecenie, za wiedzą i zgodą oraz zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Organizatora. Organizator Wykonawczy ponosi odpowiedzialność za koordynację obsługi Konkursu, kontakt z Uczestnikami (w tym z Laureatami), współpracę z podmiotami trzecimi zaangażowanymi w celu rzetelnego przeprowadzenia Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczących Konkursu.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga wypełnienia formularza zamieszczonego w narzędziu Webankieta, do którego link znajdzie się na stronie https://www.pomorska.pl/filmowekujawskopomorskie, co wiąże się z:

a. Podaniem następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
• imię,
• nazwisko,
• numer telefonu

Formularz, o którym mowa powyżej należy wypełnić w terminie od dnia 15 czerwca 2021 r. od godziny 16:00:00 do 24 czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59

b. Napisaniem ciekawej, kreatywnej, autorskiej, nowatorskiej, innowacyjnej recenzji filmu. Recenzja nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana;
c. Zaakceptowaniem poprzez formularz niniejszego Regulaminu i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej, w sposób określony w Regulaminie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie;
d. Zaakceptowaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wyłonienia zwycięzców, poinformowania ich o wygranej;

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a. Ukończyły 18. rok życia,
b. Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. Zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Art. 4 Przebieg i Zasady Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej i najbardziej kreatywnej recenzji filmu.

2. Recenzje będą oceniane przez komisję konkursową składające się z przedstawicieli Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Partnera Konkursu.

3. Organizator Wykonawczy zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

Art. 5 Nagrody

1. Organizator Konkursu przewiduje trzy nagrody pieniężne w postaci 500 złotych za najlepsze recenzje. Nagrody zostaną sfinansowane w ramach projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” współfinansowanego z EFRR oraz Budżetu Państwa.

2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

3. Nagroda zostanie przelana zwycięzcom na wskazane konta bankowe.

4. Wartość pojedynczych nagród przyznanych zwycięzcom nie przekracza 2000 zł, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego

5. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator Wykonawczy.

Art. 6 Zasady Przyznawania Nagród

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 r.

2. Wyłaniając najciekawszą recenzję, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a. kreatywność,
b. oryginalność.

3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z konkursu.

Art. 7 Ogłoszenie wyników i zasady wydawania nagród

Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny podany podczas zgłoszenia.

Art. 8 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Oddziału Organizatora Wykonawczego: Polska Press Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, Bydgoszcz, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs "Filmowe kujawsko-pomorskie - recenzja" w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dopisek na kopercie: „Reklamacja – konkurs „Filmowe kujawsko-pomorskie - recenzja”
b. wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d. podpis reklamującego.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Wykonawczego w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi Wykonawczemu.

4. Organizator Wykonawczy rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora Wykonawczego wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Art. 9 Ochrona Danych Osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU pod nazwą „Filmowe kujawsko-pomorskie– recenzja” **

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac teatralny 2, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]

Kategorie danych osobowych

W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.
Mogą nam Państwo również podać adres zamieszkania, adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.
Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
• prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:

• przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• Naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, a także pracownikom i współpracownikom Organizatora Wykonawczego
• Podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, do których należą przede wszystkim:
• Organizator Wykonawczemu Konkursu-Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł
• Partner Konkursu- Fundacja „Biuro Kultury” z siedzibą w Toruniu przy ul. Ducha 2a/2, Toruń, NIP: 95621172917, REGON: 340168325, KRS: 0000256070 organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST
• Innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe oraz firmie Get Feedback Racino - Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
• Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), okresem rozliczenia projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” oraz okresu jego trwałości, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po zakończeniu okresu trwałości projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: email: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]