Regulamin konkursu "Filmowe Kujawsko-Pomorskie"

Akcja specjalna Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Filmowe Kujawsko-Pomorskie” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, 87-100, Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Organizatorem Wykonawczym Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem Wykonawczym”.

4. Partnerem Konkursu jest: Fundacja „Biuro Kultury” z siedzibą w Toruniu przy ul. Ducha 2a/2, Toruń, NIP: 95621172917, REGON: 340168325, KRS: 0000256070 organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST zwana dalej Partnerem.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 maja 2021 r. od godziny 08:00:00 do 13 czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59.

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Organizatora Wykonawczego, Partnera oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

7. Celem Konkursu jest wypromowanie "Kujawsko-Pomorskiej Trasy Filmowej", zaprezentowanie bogatego dziedzictwa filmowego województwa stanowiącego potencjał gospodarczy regionu oraz wyeksponowanie bogatej bazy lokalizacji do tworzenia produkcji audiowizualnych na Kujawach i Pomorzu realizowanych w ramach projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

8. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora o adresie www.kujawsko-pomorskie.pl oraz na stronie internetowej Organizatora Wykonawczego w serwisie www.pomorska.pl

9. Organizator oświadcza, że Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Art. 2 Definicje

1. Konkurs - Konkurs pod nazwą “Filmowe Kujawsko-Pomorskie" jest organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Wykonawczego i Uczestników Konkursu.

3. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia w Konkursie. W Konkursie można brać udział indywidualnie lub zespołowo. Zespołem Konkursowym jest grupa złożona od dwóch do maksymalnie 15 osób. Dokonując zgłoszenia Zespołu Konkursowego zgłoszenie i wyrażenie zgód winna dokonać każda z osób wchodzących w skład Zespołu Konkursowego lub osoba działająca w imieniu Zespołu Konkursowego legitymująca się stosownym upoważnieniem. Ilekroć w Regulaminie mowa o Uczestniku należy przez to rozumieć także Zespół Konkursowy.

4. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

5. Jury - powołane przez Organizatora i Organizatora Wykonawczego Jury w składzie 9 (dziewięciu) osób, czuwające nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizujące wszelkie powierzone mu przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie.

6. Organizator Wykonawczy – podmiot wskazany w art. 1 pkt 3, działający na zlecenie, za wiedzą i zgodą oraz zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Organizatora. Organizator Wykonawczy ponosi odpowiedzialność za koordynację obsługi Konkursu, kontakt z Uczestnikami (w tym z Laureatami), współpracę z podmiotami trzecimi zaangażowanymi w celu rzetelnego przeprowadzenia Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczących Konkursu.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunkiem udziału w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a. Zrealizowania filmu i zgłoszenia go w terminie od 19 maja 2021 r., od godz. 8:00:00 do 13 czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59
b. Zgłoszenia filmu, które polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego pod www.pomorska.pl/filmowekujawskopomorskie i wysłanie filmu za pomocą platformy np. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive, itp.

3. Filmy zgłoszone po terminie, czyli po 13 czerwca 2021 roku, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Art. 4 Postanowienia dotyczące zgłaszanych prac

1. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden film.

2. Zgłaszany przez Uczestnika film musi być inspirowany produkcjami audiowizualnymi wskazanymi na stronie www.film.kujawsko-pomorskie.pl.

3. Niezbędny materiał filmowy, który będzie wykorzystany w filmie konkursowym, musi zostać nagrany na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Film konkursowy łącznie z napisami końcowymi nie może być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 10 minut.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej oraz naruszających godność człowieka, dobre obyczaje oraz prawa osobiste i majątkowe innych osób, a także niekorzystnie wpływające na wizerunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Filmy muszą zawierać polską ścieżką dźwiękową.

7. Filmy mogą być wykonane kamerą wideo, aparatem fotograficznym, komputerowo lub telefonem komórkowym. Wideo musi zostać nakręcone lub nagrane w formacie mp4 w jakości HD.

8. Każdej pracy powinien towarzyszyć plik tekstowy zawierający krótki (od 150 do 200 słów) opis scenariusza filmu w języku polskim i wskazanie jaką produkcją audiowizualną Uczestnik się inspirował.

9. Na stronie internetowej Organizatora Wykonawczego o adresie www.pomorska.pl/filmowekujawskopomorskie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - webankieta, który będzie zawierał dane identyfikujące Uczestnika filmu: imię, nazwisko, nazwa zespołu, adres e-mail i tytuł nadesłanego filmu oraz stosowne zgody.

10. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, Uczestnik:

a. Akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, zamieszczonego w Serwisie (Art.1 ust.8), w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu

b. Wyraża zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych, w sposób określony w tym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie

c. Wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego filmu oraz imienia i nazwiska na stronie Organizatora Wykonawczego pod adresem pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl

d. Wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego filmu oraz imienia i nazwiska na stronie Organizatora pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl

e. Wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego filmu oraz imienia i nazwiska na stronie Partnera pod adresem www.tofifest.pl

f. Udziela nieodpłatnie na rzecz Organizatora nieograniczonej co do czasu i terytorium, niewyłącznej licencji do filmu, z prawem udzielania dalszych sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
i. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami oraz zwielokrotnienie w tych technikach;
ii. wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu;
iii. publiczne udostępnianie tych nośników;
iv. publiczne odtwarzanie;
v. nadawanie i reemitowanie telewizyjne;
vi. wprowadzenie do pamięci komputera;
vii. publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp w wybranym miejscu i czasie;
viii. sporządzanie wersji obcojęzycznej;

g. Wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora, filmu Organizatorowi Wykonawczemu w celu publikacji na pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl oraz Partnerowi Konkursu w celu emisji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFFIFEST oraz na stronie festiwalu www.tofifest.pl.

h. Przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania, rozporządzania i wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań filmu w zakresie określonym w pkt. 10 c), d) i e)

i. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw osobistych do filmu, według potrzeb wynikających z przyjętych przez ww. sposobu rozpowszechniania filmu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych;

j. Wyraża zgodę na modyfikację warstwy prezentacyjnej poprzez łączenie pracy z elementami graficznymi i tekstowymi na potrzeby promocji Konkursu, Kujawsko-Pomorskiej Trasy Filmowej i projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

k. Oświadcza, że utwory przekazane na potrzeby niniejszego Konkursu są wynikiem wyłącznie osobistej pracy twórczej Uczestnika i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

l. Oświadcza, że posiada zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków osób fizycznych oraz obiektów występujących/zamieszczonych w filmie w zakresie jak w pkt 9 niniejszego artykułu przez Organizatora, Organizatora Wykonawczego, jak i Partnerów Konkursu.

m. Oświadcza, że jest autorem filmu zgłoszonego do konkursu i/lub posiada zgodę autora, współautorów na nieodpłatne udostępnienie filmu w ramach konkursu i tym samym nie narusza praw osób trzecich.

Art. 5 Ocena prac i ogłoszenie wyników Konkursu

1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatora i Organizatora Wykonawczego Jury.

2. W skład Jury wejdą osoby wskazane przez Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz przedstawiciele Organizatora, Organizatora Wykonawczego i Partnerów (łącznie 9 osób).

3. Filmy będą oceniane w oparciu o 3 kryteria, w każdym z kryteriów Jury przyznaje od 1 do 10 punktów każdemu ocenianemu filmowi:
a. jakość produkcji (jakość zdjęć, jakość ścieżki dźwiękowej, jakość montażu, jakość efektów specjalnych)
b. jakość artystyczna (oryginalność pomysłów, koncepcji i technik)
c. jakość merytoryczna (zgodność z celami Konkursu, sposób przedstawienia tematyki konkursowej)

4. Wszystkie nadesłane prace konkursowe (spełniające kryteria o których mowa w regulaminie) będą opublikowane (w dniu 15 czerwca 2021 r.) w serwisach Organizatora Wykonawczego pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowości.com.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora - Województwa Kujawsko-Pomorskiego w serwisie YouTubie (www.youtube.com/umwkp).

5. Spośród nadesłanych prac Jury wyróżni od 6 do 10 filmów, które zgromadziły największą ilość punktów. Wyróżnione filmy zostaną wyświetlone podczas specjalnego pokazu konkursowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST w dniu 4 lipca 2021 r. pod warunkiem dopuszczalności jego organizacji z uwagi na obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2

6. Organizator nie wyklucza realizacji pokazu specjalnego w formule on-line. Ostateczna formuła pokazu specjalnego będzie uzależniona od aktualnych państwowych przepisów sanitarno-epidemicznych obowiązujących w Polsce.

7. Uczestnicy wybranych przez Jury prac konkursowych, o których mowa w pkt. 5, zostaną powiadomieni o dokonanej selekcji konkursowej przez Organizatora Wykonawczego poprzez wysłanie informacji na podany wcześniej adres e-mail do dnia 28 czerwca 2021 r.

8. Spośród wyróżnionych filmów, Jury wybierze jednego zwycięzcę (film, który otrzyma największą ilość punktów). W przypadku gdy więcej niż jeden film otrzyma taka samą ilość punktów – o wyborze zwycięskiego filmu decyduje przewodniczący Jury.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu specjalnego pokazu konkursowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST, o którym mowa w pkt. 5

10. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowo „Nagrody publiczności” pod warunkiem, że pokaz konkursowy się odbędzie. Otrzyma ją Uczestnik, którego film zdobył najwięcej głosów w głosowaniu, które odbędzie się po zakończeniu specjalnego pokazu filmowego, o którym mowa w pkt. 5. W przypadku zdobycia identycznej liczby głosów przez dwa lub więcej filmów o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje Organizator.

11. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z konkursu.

12. W przypadku, gdy z powodów obostrzeń związanych z pandemią Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST się nie odbędzie lub odbędzie się w trybie online - wyniki zostaną opublikowane także online na stronie: tofifest.pl

13. W przypadku, gdy z powodów obostrzeń związanych z pandemią Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST się nie odbędzie lub odbędzie się w trybie online, Organizator nie przyzna nagrody dodatkowej, o której mowa w punkcie 10 niniejszego paragrafu

Art. 6 Nagrody

1. Organizator Konkursu dla zwycięzcy przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich). Nagroda będzie finansowana z projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

2. Organizator przewiduje również „Nagrodę publiczności” o wartości 1000 PLN (słownie tysiąc złotych polskich). Nagroda będzie finansowana z projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

3. Organizator zobowiązuje się do przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1110 zł PLN (słownie tysiąca stu dziesięciu złotych). Nagroda będzie finansowana z projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

4. Nagroda, po potrąceniu podatku dochodowego od nagród, zostanie przelana zwycięzcom na wskazane konta bankowe po uprzednim kontakcie na adres e-mail wskazanym w zgłoszeniu. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

5. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator Wykonawczy.

Art. 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane, tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu, na adres oddziału Organizatora Wykonawczego: Polska Press Sp. z o. o. ul. Zamoyskiego 2, Bydgoszcz, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs "Filmowe Kujawsko-Pomorskie"

2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dopisek na kopercie: „Reklamacja – konkurs „Filmowe Kujawsko-Pomorskie”
b. wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d. podpis reklamującego.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Wykonawczego w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi Wykonawczemu.

4. Organizator Wykonawczy rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora Wykonawczego wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Art. 8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Art. 9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora oraz Organizatora Wykonawczego.

2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu będą udzielane przez pracownika Organizatora Wykonawczego - [email protected] oraz [email protected]

**ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU pod nazwą „Filmowe Kujawsko-Pomorskie” **

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac teatralny 2, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]
Przesyłając plik za pośrednictwem ogólnodostępnych platform takich jak WeTransfer, MyAirBirdge, Google Drive, udostępniają Państwo swoje dane osobowe (m.in. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail) Administratorom wskazanych narzędzi, którzy przetwarzają podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z informacjami podanymi na swoich stronach internetowych.

Kategorie danych osobowych

W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.
Mogą nam Państwo również podać adres zamieszkania, adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.
Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe oraz rozliczeniowe w ramach projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
• prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:
• przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych, rozliczenie wydatków w ramach projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.),
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• Naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, a także pracownikom i współpracownikom Organizatora Wykonawczego
• Podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, do których należą przede wszystkim:
• Organizator Wykonawczy Konkursu-Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł
• Partner Konkursu- Fundacja „Biuro Kultury” z siedzibą w Toruniu przy ul. Ducha 2a/2, Toruń, NIP: 95621172917, REGON: 340168325, KRS: 0000256070 organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST
• Innym odbiorcom danych – instytucjom kontrolującym oraz rozliczającym projekt pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe oraz firmie Get Feedback Racino - Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
• Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), okresem rozliczenia projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” oraz okresu jego trwałości, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po zakończeniu okresu trwałości projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: email: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe w pierwszej kolejności pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Cię do udziału w Konkursie

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

a.Imię i nazwisko
b.Nazwa zespołu
c.Adres e-mail
d.Wizerunek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska