Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gołańcz, przy ul. Klasztorna 25

KM 1008/17

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2018r. o godz. 11:20 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gołańcz, przy ul. Klasztorna 25, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej własność dłużnika:

Gawrysiak Sławomir

posiadającej założoną Księgę Wieczystą o numerze PO 1B/00043086/9 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Licytowaną nieruchomość stanowi:

-działka nr 963/9 o powierzchni 0,6996 ha, zabudowana:

-budynkiem biurowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 660,95 m2;

-budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 270,16 m2;

-uzbrojenie i urządzenie terenu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto: 692.886,06zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 519.664,54 zł

Zgodnie z art. 962 § 1. kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 69.288,60 zł. / w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmię można również wpłacić na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęciem licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 18.09.2018. o godz. 10:30, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.