1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie

OB W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z póź. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 23.02.2018 r. Zarządu Powiatu Nowotarskiego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kowalczyka, dnia 07.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.6.2018.PM w sprawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna w km 0+005,30 ÷ km 0+384,78”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Łopuszna, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

687/3 (687/1), 694/27 (694/11), 694/25 (694/12), 694/23 (694/13), 694/21 (694/15), 699/5 (699/1), 699/7 (699/2), 709/8 (709/3), 709/6 (709/4), 711/4 (711/1), 711/5 (711/2), 735/12 (735/6), 735/14 (735/10), 736/7 (736/3), 736/5 (736/4), 738/10 (738/1), 738/8 (738/2), 738/6 (738/3), 740/5 (740/4), 747/45 (747/29), 747/43 (747/30), 747/41 (747/31), 747/39 (747/32), 747/37 (747/34), 764/14 (764/5), 764/10 (764/8), 764/12 (764/9) – jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

738/4, 739/1, 739/2, 740/3 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

działki przeznaczone pod inwestycję w całości stanowiące własność inwestora:

747/28, 747/33 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

działki przeznaczone pod inwestycję w części stanowiące własność inwestora:

764/7, 4124 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

b) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

4131/1 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

c) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

736/8 (736/3), 736/6 (736/4), 740/6 (740/4), 747/10 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

(numery działek podane w nawiasie – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym władaniu).

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.