Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne ograniczone


pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 520/7 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w obrębie P-49, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Dauna, objętej KW KR1P/00266990/3.


Cena wywoławcza wynosi: 7 500,00 zł

Wadium wynosi: 750,00 zł


Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2174 – z póź. zm.).

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 32 w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z wytycznymi dotyczącymi kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla tej jednostki można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/ Planowanie Przestrzenne. Działy III i IV KR1P/00266990/3 wolne są od wpisów.


czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 88/1 o powierzchni 0,0337 ha, objętej KW KR1P/00245759/9 i 88/3 o powierzchni 0,0132 ha, objętej KW KR1P/00480814/2, położonej w obrębie NH-47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego.


Cena wywoławcza wynosi: 137 760,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 14 000,00 zł


Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni – Obszar Sportu i Rekreacji” zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej – U.4. Działka nr 88/3 oraz południowa część działki nr 88/1 znajdują się poza (wyznaczoną na rysunku planu) nieprzekraczalną linią zabudowy, co uniemożliwia samodzielne zagospodarowanie działek.


Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Mogilskiej 41 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11.06.2019 r. drugi w dniu 3 .10.2019 r. trzeci w dniu 28.01.2020 r.


Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 2 lipca 2020 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1

poz. 1 – godz. 12.00

poz. 2 – godz. 13.00


Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie na dzienniku podawczym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29, pisemnego zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu na sprzedaż:

nieruchomości oznaczonej nr działki 520/7 obr. P-49 Podgórze mogą wziąć udział właściciele przyległych nieruchomości oznaczonych nr działek 518/1, 520/8, 519/1

nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 88/1 i 88/3 obr. NH-47 Nowa Huta mogą wziąć udział właściciele przyległych nieruchomości oznaczonych nr działek 88/2 i 89/2

którzy wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:

ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.