1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Targ

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) oraz  Uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XIII/125/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ dla terenu we wsi Waksmund,

Zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 20 grudnia 2017 r. do  22 stycznia 2018 r.  projektu  "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Waksmund 4" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ,  pok. 110, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Targ o godzinie 12.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu MPZP  Waksmund 4, w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, oprócz projektu ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.353 z późn. zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy, na adres 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zmianami) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

 

                                                                                                                                                     mgr Jan Smarduch

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Nowy Targ