Matura 2016: matematyka poziom rozszerzony. Jakie pytania, zagadnienia, co powtórzyć?

Redakcja
Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ściąga CKE
Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ściąga CKE 123rf
Udostępnij:
Co się znajdzie na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym 2016? Przecieki czasami się potwierdzają. Tu znajdziesz ściągę przygotowaną przez CKE. Najważniejsze zadania, pytania i przykładowe odpowiedzi z matematyki na egzamin maturalny przygotowane przez naukowców. Możesz przeglądać w galerii zdjęć lub ściągnąć cały dokument w formie PDF. Egzamin maturalny z matematyki to sprawdzian, który najbardziej przeraża maturzystów. CKE przygotowała dla Was specjalną ściągę, oczywiście nie po to by zabrać ją na egzamin, bo to surowo zabronione, ale aby wykorzystać do ćwiczeń przed maturą. Znajdziecie tam zagadnienia, zadania, pytania i przykładowe odpowiedzi oraz zasady oceniania zadań z matematyki na teście maturalnym. Warto ściągnąć i przeczytać.

Matura 2016: Matematyka rozszerzona. Jakie były pytania? Arkusz stworzony przez szatana 09.05.2016

Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Materiał CKE

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015 jest podzielony na sześć części.

 • CZĘŚĆ 1. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki oraz krótki opis arkuszy egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 • CZĘŚĆ 2. przedstawia podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych wraz z przykładowymi sposobami przydziału punktów za poszczególne fazy rozwiązania.
 • CZĘŚĆ 3. zawiera przykłady zadań otwartych wraz z rozwiązaniami, opisem sposobu przyznawania punktów i uwagami, które mogą być przydatne w głębszym zrozumieniu przedstawionych w części 2. zasad oceniania.
 • CZĘŚĆ 4. zawiera przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach maturalnych na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Do każdego zadania: „h przypisano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi „h podano przykładowe rozwiązania – jedno lub więcej.
 • CZĘŚĆ 5. zawiera przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach maturalnych na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak w poprzedniej części do każdego zadania: „h przypisano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi, „h podano jedno lub kilka przykładowych rozwiązań.
 • CZĘŚĆ 6. przedstawia informacje o egzaminie maturalnym dla absolwentów niesłyszących.
  Zadania w Informatorze: „h nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych, „h nie ilustrują wszystkich wymagań z matematyki zawartych w podstawie programowej.

Załączone pliki:

MATURA 2016 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. PEŁNY ZBIÓR ZADAŃ, PYTAŃ i PRZYKŁADOWYCH ODPOWIEDZI MOŻESZ POBRAĆ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA PDF

Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ściąga CKE

Matura 2016: matematyka poziom rozszerzony. Jakie pytania, z...

Informator nie może być zatem jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia matematycznego w szkole ponadgimnazjalnej. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej może zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Matura 2016 z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Opis egzaminu

Matematyka jest obecna na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na egzaminie maturalnym sprawdza się, w jakim stopniu abiturient spełnia wymagania z matematyki w zakresie określonym podstawą programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie, odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II oraz III).

Matura 2016. Rozpoczynamy odliczanie do egzaminów maturalnych. U nas pełny serwis dla maturzysty, po gezaminach HARMONOGRAM, TERMINARZ, PORADY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI, PRZECIEKI, OPINIE NAUCZYCIELI

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne oraz wyodrębnia te, które powinny być zrealizowane na poziomie rozszerzonym. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Podstawowe znaczenie mają wymagania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, stanowiące odpowiedź na pytanie, po co uczymy matematyki; informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Poziom opanowania wymagań szczegółowych jest tym wyższy, im lepiej służy osiągnięciu celów określonych w wymaganiach ogólnych.

Egzamin maturalny z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z mate-matyki mogą na obu poziomach mieć formę zamkniętą lub otwartą.

W porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym struktura egzaminu na poziomie podstawowym pozostanie bez zmian.

Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. W szczególności oznacza to, że wymagania szczegółowe przypisane w podstawie programowej do wcześniejszych etapów kształcenia mogą pojawić się w nowym kontekście. Dobrym przykładem takiej sytuacji może być zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczenia pola przekroju ostrosłupa, w szczególności takiego ostrosłupa, który nie jest prawidłowy.

Zobacz wideo. Zasady przeprowadzania sprawdzianów maturalnych według CKE

Matura 2016 - przygotowania last minute oraz informacje

Matura 2016: Opis arkusza dla poziomu podstawowego. Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

 • I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.
 • II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.
 • III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.

Matura 2016: Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego. Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

 • I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1.
 • II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4.

W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.

 • III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.

W zadaniach krótkiej odpowiedzi zdający otrzymuje 1 lub 2 punkty za rozwiązanie, którego nie doprowadził do końca lub w którym popełnił pewne błędy. Określony jest jednak minimalny postęp, który w tym rozwiązaniu musi być osiągnięty, by otrzymać 1 punkt, oraz określone jest, jak zaawansowane powinno być rozwiązanie, by można było je ocenić na 2 punkty.

W rozwiązaniach zadań rozszerzonej odpowiedzi zostaje wyróżniona najważniejsza faza, nazywana pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania przyznaje się co najmniej połowę punktów, jakie zdający otrzymałby za bezbłędne rozwiązanie tego zadania. Tak więc w zadaniu za 4 punkty, za pokonanie zasadniczych trudności, przyznajemy 2 lub 3 punkty (zależnie od zadania). W zadaniu za 5 punktów za tę fazę na ogół przyznajemy 3 punkty. W zadaniach za 6 punktów – na ogół 3 lub 4 punkty. Wyróżnienie w rozwiązaniu zadania rozszerzonej odpowiedzi fazy pokonania zasadniczych trudności zadania powoduje następnie wyróżnienie kilku innych faz.
Przed pokonaniem zasadniczych trudności zadania wyróżniamy jeszcze jedną lub dwie fazy je poprzedzające: dokonanie niewielkiego postępu, który jednak jest konieczny dla rozwiązania zadania oraz dokonanie istotnego postępu w rozwiązaniu zadania. Zdający, który pokonał zasadnicze trudności zadania, mógł na tym poprzestać lub mógł kontynuować rozwiązanie. Wyróżniamy ważną kategorię rozwiązań, w których zdający pokonał zasadnicze trudności zadania i kontynuował rozwiązanie do końca, jednak w rozwiązaniu popełnił błędy niewpływające na poprawność całego rozumowania (na przykład nieistotne dla całego rozumowania błędy rachunkowe lub niektóre błędy nieuwagi). Analogicznie wyróżniamy kategorię pokonania zasadniczych trudności z nieistotnymi błędami. W każdym przypadku określana jest liczba punktów przyznawana za rozwiązania w każdej (lub niektórych) z powyższych kategorii. Należy podkreślić, że schemat oceniania rozwiązania zadania jest traktowany jako integralna część zadania; na ogół ten schemat oceniania uwzględnia wszystkie typowe sposoby rozwiązania i czasami również niektóre nietypowe.

Zatem w zadaniu za 3 punkty:

 • 1. rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu - 0 pkt
 • 2. rozwiązanie, w którym jest istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania - 1 pkt
 • 3. zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale zadanie nie zostało rozwiązane bezbłędnie - 2 pkt
 • 4. zadanie zostało rozwiązane bezbłędnie - 3 pkt

Natomiast w zadaniu za 4 punkty:

 • 1. rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu - 0 pkt
 • 2. został dokonany istotny postęp w rozwiązaniu zadania, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania lub zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, lub w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania zostały popełnione błędy, usterki - 1 pkt
 • 3. zostały pokonane zasadnicze trudności zadania i zdający na tym poprzestał lub błędnie kontynuował rozwiązanie - 2 pkt
 • 4. zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, zdający doprowadził rozwiązanie do końca, ale rozwiązanie zadania zawiera błędy, usterki - 3 pkt
 • 5. zadanie zostało rozwiązane bezbłędnie - 4 pkt

Zobacz wideo. Zasady przeprowadzania sprawdzianów maturalnych według CKE

Wideo

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

s
seba
Hej,

przecieki-news.tk/

Znalazłem to się dziele trzeb tylko pobrać

________________________________
M
MATURA 2016
@#@#@#@
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@#@#@#@
M
MATURA 2016
@#@#@#@#
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@#@#@#@#
M
MATURA 2016
@#@#@#@#
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@#@#@#@#
M
MATURA 2016
@#@#@#@#
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@#@#@#@#
M
MATURA 2016
@#@#@#@#
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@#@#@#@#
M
Matura 2016
W sieci są już dostępne arkusze i odpowiedzi do matur 2016 roku na stronie:

downloadfiles.pl/pobierz/arkusze-i-odpowiedzi-matury-2016
m
matura 2016
W Y C I E K - A R K U S Z Y
matematyka2016przecieki.blogspot.com
@@@@@@@@@@@@@@@@
m
matura 2016
Dawać linki z wyimaginowanymi przeciekami z CKE! Chcemy się pośmiać.
m
matura 2016
Dawać linki z wyimaginowanymi przeciekami z CKE! Chcemy się pośmiać.
Dodaj ogłoszenie