Ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej".

RedakcjaZaktualizowano 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:
 • "Zasady ogólne" - ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" i jej dodatkach. • "Gazeta Pomorska" - wydawany przez GP Media Sp. z o.o. dziennik regionalny pod tytułem "Gazeta Pomorska " oraz wszystkie 

  stałe i okazjonalne dodatki tematyczne. • "Wydawca" - GP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy pl. Zamoyskiego 2, płatnik VAT zarejestrowany pod nr NIP: 554-02-40-555, będąca wydawcą dziennika "Gazeta Pomorska". • "Ogłoszeniodawca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca publikację w "GP" ogłoszenia drobnego, reklamy lub nekrologu. • "Ogłoszenie drobne" - ogłoszenie płatne za słowo (chyba, że oferta stanowi inaczej), zawierające do 50 słów, zamieszczane w rubrykach i podrubrykach. • "Informator lokalny"

  - Informator Lokalny Co, Gdzie, Kiedy? mieszczący się na stronach lokalnych "Gazety Pomorskiej" , zawierający płatne lokalne ogłoszenia drobne sprzedawane w pakietach oraz bezpłatne nie komercyjne wpisy zamieszczane w wybranych rubrykach. • "Internet" - serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.pomorska.pl oraz serwisy współpracujące z Wydawcą.§2


Przyjmowanie do publikacji i publikacja ogłoszeń drobnych na łamach "Gazety Pomorskiej" następuje na podstawie niniejszych zasad ogólnych oraz obowiązujących przepisów prawa.


§3
 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
  drobnych. 2. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa lub inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Każde złożenie zamówienia ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony i zamawiane ogłoszenie drobne nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) oraz nie narusza warunków zawartych w niniejszych zasadach. 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także sytuacji, gdy stroną postępowania będzie redaktor naczelny "GP" lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy.§4


Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do publikacji lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia drobnego bez podania przyczyny.


II. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH


§5
 1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:

  - tekst ogłoszenia drobnego,

  - zasięg ogłoszenia (w pełnym nakładzie lub lokalnie),

  - proponowane daty emisji,

  - miejsce publikacji ogłoszenia drobnego - nazwę rubryki wybraną spośród zamieszczonych w cenniku "GP",

  - formę,

  - zasady i termin płatności,

  - jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy,

  - w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, adres zamieszkania oraz czytelny podpis Ogłoszeniodawcy. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy w terminach określonych w Załączniku nr 1. 3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. 4. Szczegółowe zasady publikacji ogłoszeń drobnych lokalnych w Informatorze lokalnym określa Załącznik nr 2. 5. Przyjmowanie i publikacja ogłoszeń drobnych przez telefon odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu oraz cennika (Załącznik nr 3). 6. Przyjmowanie publikacja ogłoszeń drobnych za pośrednictwem sms odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu oraz cennika (Załącznik nr 4). 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany treści, zmiany rubryki lub nie zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia drobnego. 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu druku ogłoszenia drobnego do 3 dni oraz dokonania ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym w treści ogłoszenia bez porozumienia z Ogłoszeniodawcą.

  9. Wydawca zastrzega sobie prawo do przedrukowania treści ogłoszenia drobnego w swoich wydawnictwach, w wydawnictwach współpracujących, jednak w terminie nie dłuższym niż trzeciego dnia po zleconej publikacji oraz w internecie.

  10. Zasady kalkulacji ogłoszeń drobnych oraz ograniczenia dotyczące zamieszczania ogłoszeń drobnych w wybranych rubrykach zawiera Załącznik nr 5.§6
 1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż w terminach określonych w Załączniku nr 1.III. REKLAMACJE


§7
 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy na piśmie w ciągu 3 dni od daty pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia drobnego. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać

  - opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia drobnego w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia drobnego pomimo dostarczonego zamówienia;

  - numer ogłoszenia drobnego, fakturę VAT lub paragon potwierdzający złożenie zlecenia;

  - datę i numer wydania "Gazety Pomorskiej" lub jej dodatku, w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego;

  - propozycję rekompensaty; 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty bądź sprostowania wad i usterek w reklamowanym ogłoszeniu drobnym. Rekompensata, o której mowa w zadaniu poprzedzającym nie może przewyższać wartości cennikowej reklamowanego ogłoszenia. 4. Reklamacje dotyczące ogłoszeń drobnych zamawianych telefonicznie lub przesyłanych za pośrednictwem sms określa osobny regulamin. 5. Przedmiotem reklamacji ogłoszeń drobnych nie mogą być:

  - nasycenie, odcień lub kontrast koloru w ogłoszeniu drobnym zamówionym przez Ogłoszeniodawcę,

  - kolejność ogłoszenia drobnego w rubryce lub podrubryce,

  - bezpłatne ogłoszenia drobne.§8


Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowane zamówienia z powodów zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§9
 1. Niniejsze "Ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" wchodzą w życie z dniem 1.08.2004 r. 2. Integralną część "Ogólnych zasad zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" i jej dodatkach stanowią załączniki i cenniki przywołane w treści "Ogólnych Zasad". 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych "Zasadach ogólnych" zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Prasowego.§10


Pracownikom "GP" przysługuje 50% rabat na zamieszczanie ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" i jej dodatkach.


 


Załącznik nr 1

OSTATECZNE TERMINY DOSTARCZANIA TREŚCI OGŁOSZEŃ DROBNYCH "GAZECIE POMORSKIEJ".

OGŁOSZENIA DROBNE

terminy
publikacji ogłoszeń
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek

(magazyn)
sobota
ostateczne
terminy nadsyłania zleceń
sobota

do 11.00
poniedziałek

do 13.00
wtorek

do 13.00
środa

do 13.00
czwartek 

do 10.00
piątek

do 13.00

*Ogłoszenia drobne do sobotniego "Weekendu" w piątek do 1100.
 1. Podane w tabeli godziny są ostatecznymi. 2. Do tego terminu Ogłoszeniodawca ma prawo do nanoszenia bezpłatnych zmian w treści ogłoszenia drobnego oraz rezygnacji z ogłoszenia bez żadnych konsekwencji. 3. Harmonogram obowiązuje we wszystkich Biurach Ogłoszeń Wydawcy oraz zewnętrznych Punktach Przyjmowania Ogłoszeń. 4. Harmonogram dotyczy również ogłoszeń zlecanych telefonicznie. 5. Wydawca ma prawo zmienić godziny i daty w przypadku przyśpieszonego druku wydania. 6. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych.Załącznik nr 2

OGŁOSZENIA DROBNE W INFORMATORZE LOKALNYM


ZASADY:
 1. Ogłoszenia drobne do informatora lokalnego sprzedawane są wyłącznie zgodnie ofertami pakietów "ogłoszenia + prenumerata" (załączniki nr 2a, 2b, 2c). 2. Ogłoszenia ukazują się codziennie w cyklu trzymiesięcznym. 3. Liczba słów w ogłoszeniu drobnym opiera się na kalkulacji ogłoszeń drobnych w "Gazecie Pomorskiej" (załącznik nr 5) z wyjątkiem:

  - obowiązuje tylko zwykła forma ogłoszenia;

  - ogłoszenia w rubrykach sortowane są zgodnie z porządkiem alfabetycznym, jednak z uwzględnieniem podziału na ogłoszenia bezpłatne i płatne,

  - w ogłoszeniach nie mogą występować powtarzające się lub osobne znaki, litery lub cyfry mające wpływ na kolejność ogłoszenia drobnego w rubryce a nie mające związku z jego treścią. 4. Bezpłatne wpisy ogłoszeń drobnych mogą dotyczyć wyłącznie działalności nie komercyjnej. 5. Zmiany treści ogłoszeń drobnych mogą być uwzględniane w cyklu miesięcznym.  6. Ostateczna interpretacja oferty należy do Wydawcy. 7. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych. 


Załącznik nr 3

DROBNE NA TELEFON

(oferta specjalna - obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.)
Oferta skierowana wyłącznie do osób fizycznych umożliwiająca zlecenie ogłoszenia drobnego przez telefon!


ZASADY:
 1. Cena słowa w ogłoszeniu drobnym zleconym przez telefon wynosi 1,80 zł netto w wydaniu codziennym i 3,60 zł netto w wydaniu magazynowym. 2. Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia drobne zwykłe i tylko od osób fizycznych o treści nie dotyczącej działalności gospodarczej. 3. Ogłoszenia przyjmowane są tylko pod bydgoskim telefonu 52/3-263-263 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 i soboty od 9-13. 4. Warunki realizacji zlecenia:

  - Wartość zlecenia telefonicznego nie może być mniejsza niż równowartość 5 słów w ogłoszeniu drobnym i przekroczyć kwoty 54 zł netto (30 słów 

  w zleceniu).

  - Klient zlecając ogłoszenie zobowiązany jest podać osobie przyjmującej ogłoszenie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencji (w celu wysłania faktury) oraz telefon kontaktowy.

  - Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Wydawcę kredytowej faktury VAT (z 7% stawką podatku) na kwotę zgodną z wyceną ustaloną podczas telefonicznej realizacji zlecenia i zobowiązuje się do zapłaty w podanym na niej terminie.

  - W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub niezapłacenia faktury w podanym terminie Wydawca może odmówić przyjęcia kolejnego zlecenia i skierować zlecenie do windykacji. 5. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy na piśmie w ciągu 3 dni od daty pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia drobnego. 6. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać

  - opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia drobnego w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia drobnego pomimo dostarczonego zamówienia;

  - numer ogłoszenia drobnego i fakturę VAT;

  - datę i numer wydania "Gazety Pomorskiej" lub jej dodatku, w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego;

  - propozycję rekompensaty; 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty bądź sprostowania wad i usterek w reklamowanym ogłoszeniu drobnym. Rekompensata, o której mowa w zadaniu poprzedzającym nie może przewyższać wartości cennikowej reklamowanego ogłoszenia. 8. Przedmiotem reklamacji ogłoszeń drobnych nie mogą być:

  - nasycenie, odcień lub kontrast koloru w ogłoszeniu drobnym zamówionym przez Ogłoszeniodawcę,

  - kolejność ogłoszenia drobnego w rubryce lub podrubryce,

  - bezpłatne ogłoszenia drobne. 9. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku nieuregulowanych należności za wystawione faktury VAT. 10. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany treści, zmiany rubryki lub nie zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia drobnego. 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu druku ogłoszenia drobnego do 3 dni oraz dokonania ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym w treści ogłoszenia bez porozumienia z Ogłoszeniodawcą. 12.  Wydawca zastrzega sobie prawo do przedrukowania treści ogłoszenia drobnego w swoich wydawnictwach, w wydawnictwach współpracujących, jednak w terminie nie dłuższym niż trzeciego dnia po zleconej publikacji oraz w internecie. 13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych. 14. W przypadku braku terminowych wpłat za ogłoszenie Wydawca ma prawo wstrzymać druk zamówionych ogłoszeń drobnych do czasu wpłynięcia zaległości na konto Wydawcy. 15. Ostateczna interpretacja oferty należy do Wydawcy. 16. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych.Załącznik nr 4

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "GAZETY POMORSKIEJ" ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS
I. Postanowienia wstępne:
 1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:

 • Wydawnictwo - GP Media Sp. z o. o. Bydgoszcz ul. Zamoyskiego 2 • Ogłoszeniodawca - podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia; • Dziennik - dziennik "Gazeta Pomorska" lub jej dodatki; • Usługa - usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS; • Regulamin - niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS; • Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa o podwyższonej płatności wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia; • Numer SMS - numer przeznaczony do korzystania z Usługi; • Ogłoszenie - informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS o następujących parametrach:  • długość maksymalnie 100 znaków (dużych i małych liter, spacji, cyfr oraz znaków specjalnych),  • napisana w języku polskim bez polskich znaków,  • format: gpm06 (Kod: 01,02,03,04 ... 99) tekst Ogłoszenia;

 • Kod - jeden z kodów podawanych przez Wydawnictwo w Dzienniku, umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem; • Organizator usługi - Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. Serwis działa od dnia 01.01.2004 do odwołania. 2. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.II. Zasady korzystania z serwisu: 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Dzienniku następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na podany w ofercie handlowej Numer SMS 3. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo Wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzyma dwie zwrotne Wiadomości SMS: pierwsza otrzymana zaraz po wysłaniu SMS-a potwierdzająca przyjęcie Ogłoszenia przez system SMS, druga potwierdzająca przyjęcie ogłoszenia do publikacji. 4. Wykaz rubryk, do których przyjmowane będą ogłoszenia na podstawie wiadomości SMS, ich kody oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do określonej rubryki podany będzie w ogłoszeniach handlowych publikowanych na łamach Dziennika, w Internecie na stronie www.pomorska.pl, na ulotkach lub plakatach. 5. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawnictwo Ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w Dzienniku w terminie do 7 dni od daty otrzymania Wiadomości SMS. Opublikowane Ogłoszenia (wszystkie lub wybrane) zamieszczane są równocześnie na stronie internetowej www.pomorska.pl i innych stronach, z których właścicielami Wydawnictwo ma podpisane umowy o współpracy w tym zakresie. 6. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Wydawnictwo lub niezgodną z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzyma zwrotną Wiadomość SMS informującą o tym fakcie. 7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń w zakresie:  1. ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),  2. zgodności jego treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,   3. ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów oraz z linią programową czasopisma, w którym Ogłoszenie ma być opublikowane.

 8. W przypadku, gdy Wydawnictwo stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, ma ono prawo do nie publikowania Ogłoszenia. 9. Każdy podmiot, który prześle Wiadomość SMS, wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa sms-ów z ofertami Działu Marketingu, zapowiedziami tekstów i działań promocyjnych. 10. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. 11. W razie zmiany przepisów
  prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. 12. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,  2. nie przekazanie Wydawnictwu SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej lub Organizatora usługi,  3. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,  4. korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  5. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawnictwa.

III. Reklamacje:
 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres:

  "Gazeta Pomorska" ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

  z dopiskiem "Ogłoszenie SMS". 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji. 3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę. 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawnictwo zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu dziennika po dacie uwzględnienia reklamacji. 5. Decyzja Wydawnictwa uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
 1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. Regulamin jest ogólnodostępny w Biurze Reklamy i Ogłoszeń Wydawnictwa w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej
  www.pomorska.pl 4. Ceny ogłoszeń wysyłanych sms uzależnione są numerem premium na który przesyłane są sms-y, które określa poniższa tabela:

  Telecom Media udostępni następujące numery Premium SMS przy określonych stawkach opłat dla Organizatorów serwisów SMS za generowany na tych numerach ruch.Numer

Premium SMS

Cena
SMS netto
71401 zł
72402 zł
74404 zł
76406 zł
79409 złNiniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych.

Załącznik nr 5

ZASADY KALKULACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH ORAZ OGRANICZENIA ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W WYBRANYCH RUBRYKACH.

 1. Ogłoszenia drobne powinny być pisane w języku polskim, z zachowaniem norm ortograficznych, składniowych i słowotwórczych. 2. W ogłoszeniu mogą występować wszystkie znaki z klawiatury. 3. W Gazecie Pomorskiej wyróżniamy 4 formy ogłoszeń drobnych (zwykłe, w ramce, w kontrze i z hasłem), których kalkulacja opiera się na cenie słowa w zależności od formy i wydania (zgodnie z obowiązującym cennikiem
  "GP"). 4. Sortowanie ogłoszeń drobnych w rubrykach dokonywane jest automatycznie przez program komputerowy, zgodnie z porządkiem alfabetycznym. 5. Słowo - ciąg znaków ograniczony z obu stron separatorami 6. Separator - odstęp międzywyrazowy, myślnik i inne znaki interpunkcyjne. 7. Jako oddzielne słowa traktowane są wszelkie powtarzające się znaki występujące na początku ogłoszenia, jak np.: AAAAAAAAAA (liczone jako 10 słów ) 8. HASŁO - składa się maksymalnie z 11 znaków, tj. liter, cyfr, myślników, spacji. 9. Skróty: c.s. - ciągnik siodłowy; c.z. - centralny zamek; p.p. - poduszka powietrzna. 10. Tabela zawierająca wyjątki i przykładowe zasady wyliczania liczby słów w ogłoszeniach:


Nazwy ulic,
numery domów, symbole mieszkań
ilość
słów
Wilcza 152
ul. Wilcza 153
15/41
I piętro2
ul. Wilcza
15/14, I piętro
5
15-172
M-51Data,

godziny


ilość

słów
12.06.19991
12.06.1999r.1
12
czerwca 1996r.
3
121
12.00-14.002
od
12.00 do 14.00
4
od
godz. 12
3jednostki
miar
ilość słów
 zł1
300
kg
2
1000
mkw.
2
1000
m2
2
częstotliwość
50 Mhz
3
12
V
2
20
kV
2
2x61
opona
165/70 srx 14
2
tarcica
180x20
2
tarcica
180 na 20
4skróty

ilość

słów


PPHU1
PPHU
"Jama"
2
 z
o.o.
2
Spółka
z o.o.
3
S.C.1
BHP1
CB-radio1
ogloszenie22@wp.pl1
e-mail:
ogloszenie22@wp.pl
2
www.pomorska.pl1marki
samochodów, wyposażenie
ilość

słów
Renault
clio
2
Mercedes
200D
2
Citroen
AX
2
126p1
BMW
520i 16V ABS
4
Toyota
celica 2.0 16V
4
Toyota
celica r.79
4
rocznik
79
2
Mercedes
c.s
3
c.z.2
p.p.2telefonyilość

słów
tel.1
tel/fax.1
tel.
kier.
2
34568731
345-68-731
3456-8731
tel.
345-68-73
2
0-52
3456873
1
(0-52)
3456873
1
0-602-613-6121
wew.
13
2


11. Szczególne warunki dotyczące wybrany rubryk: • ogłoszenia drobne zamieszczane w rubryce Towarzyskie mogą zawierać wyłącznie imiona, nazwy miejscowości, nazwy firm (udokumentowane pieczątką i wpisem do ewidencji), telefony oraz nazwy stron internetowych (nie zawierających słów sprzecznych z prawem oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego, religijnego lub dobrymi obyczajami). • ogłoszenia zamieszczane w rubryce Praca dotyczące ofert pracy za granicą mogą być przyjęte wyłącznie od firm posiadających odpowiednie zezwolenie Ministerstwa Pracy na zatrudnianie poza granicami Polski12. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych.

Załącznik nr 2a

do Załącznika nr 2 Ogólnych Zasad, 

OGŁOSZENIA DROBNE W INFORMATORZE LOKALNYMNowość !!!

ogłoszenia + prenumerata

oferta specjalna - obowiązuje od 1 października 2002 r.


Tylko teraz! 

wybierając lokalny pakiet ogłoszeń drobnych 

na 3 miesiące (codziennie) oraz kwartalną prenumeratę
zapłacisz łącznie 231,80 zł

(netto 190 zł + 22% VAT)


Warunki:

OGŁOSZENIE DROBNE W RUBRYCE LEKARSKIE • nie więcej niż 15 słów; • wyłącznie zwykła forma ogłoszenia; • nie obowiązują cennikowe rabaty za wielokrotność oraz inne promocje; • ogłoszenie ukaże się na stronach lokalnych Gazety Pomorskiej w wybranej mutacji;PRENUMERATA "Gazety Pomorskiej"
 • dostarczana przez Pocztę Polską (doręczana przez listonosza) lub Ruch S.A. (do odbioru osobiście w najbliższym punkcie sprzedaży prasy) • może być zamawiana wyłącznie na okresy zgodne z publikacją pakietu ogłoszeń.OGÓLNE:
 • zlecenie pakietu na okres rozpoczynający się od miesiąca następnego, może być przyjęte nie później niż do 19 dnia miesiąca bieżącego;Na dodatkowe pytania odpowie:

Dział Marketingu: 85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 

tel. 32-63-282, fax 322-53-74

www.pomorska.plLiczba ofert ograniczona. Ostateczna interpretacja należy do sprzedającego.
Załącznik nr 2b

do Załącznika nr 2 Ogólnych Zasad, 

OGŁOSZENIA DROBNE W INFORMATORZE LOKALNYM
Nowość !!!

ogłoszenia + prenumerata

oferta specjalna - obowiązuje od 1 października 2002 r.Tylko teraz ! 

wybierając lokalny pakiet ogłoszeń drobnych 

na 3 miesiące (codziennie) oraz kwartalną prenumeratę

zapłacisz łącznie 170,80 zł

(netto 140 zł + 22% VAT),


Warunki:


OGŁOSZENIE DROBNE W RUBRYCE USŁUGI
 • nie więcej niż 4 słowa; • wyłącznie zwykła forma ogłoszenia; • nie obowiązują cennikowe rabaty za wielokrotność oraz inne promocje; • ogłoszenie ukaże się na stronach lokalnych Gazety Pomorskiej w wybranej mutacji;PRENUMERATA "Gazety Pomorskiej"
 • dostarczana przez Pocztę Polską (doręczana przez listonosza) lub Ruch S.A. (do odbioru osobiście w najbliższym punkcie sprzedaży prasy) • może być zamawiana wyłącznie na okresy zgodne z publikacją pakietu ogłoszeń.OGÓLNE:
 • zlecenie pakietu na okres rozpoczynający się od miesiąca następnego, może być przyjęte nie później niż do 19 dnia miesiąca bieżącego;Na dodatkowe pytania odpowie:

Dział Marketingu: 85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 

tel. 32-63-282, fax 322-53-74

www.pomorska.plLiczba ofert ograniczona. Ostateczna interpretacja należy do sprzedającego.


Załącznik nr 2c

do Załącznika nr 2 Ogólnych Zasad, 

OGŁOSZENIA DROBNE W INFORMATORZE LOKALNYM


Nowość !!!

ogłoszenia + prenumerata

oferta specjalna - obowiązuje od 8 lipca 2003 r.Tylko teraz ! 

wybierając lokalny pakiet ogłosze

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3