MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin konkursu pod nazwą „Tu jest super, tu jest filmowo!” zwanego dalej „Konkursem”

Joanna Wódkiewicz
Joanna Wódkiewicz

Art. 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Tu jest super, tu jest filmowo!”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Bydgoszczy i będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”, „Nowości Dziennika Toruńskiego” i „Expressu Bydgoskiego”, nazwanych dalej „Gazetami" oraz serwisów www.pomorska.pl, expressbydgoski.pl i nowosci.com.pl, zwanych dalej „Serwisami” i będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
6.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]
Art. 2 Definicje
1.Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2.Przedstawiciel ustawowy - rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
3.Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 (pierwszej) Nagrody w danej kategorii. Organizator przewiduje także miejsce 2 i 3 w każdej z kategorii.
4.Zadanie Konkursowe - samodzielne, indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką , na jeden z wybranych tematów:
• Kostiumograf w akcji- Zaprojektuj kostium filmowy dla Heleny Grossówny (technika dowolna, format maks. A3)
• Uwielbiam kino – Puść wodze fantazji i pokaż nam, jak wygląda Twoje wymarzone kino. Możesz np. stworzyć dla niego wyjątkowy szyld. (technika dowolna, format maks. A3)

i nadesłanie fotografii tej pracy przez przedstawiciela ustawowego, za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie.
Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 31.05.2024 r. od godziny 08:00:00 do dnia 29.07.2024 r. do godz. 23:59:59.
3.Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko w wieku od 5 do 12 roku życia, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. Wiek dziecka określany jest w dniu zgłoszenia do Konkursu na podstawie wskazanego roku urodzin dziecka.
4.Uczestnik, może zostać zgłoszony do udziału w Konkursie wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego. Zatem ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o czynnościach, oświadczeniach, zgodach itp. dokonywanych przez Kandydata należy przez to rozumieć czynności, zgody, oświadczenia, itp. dokonywane przez przedstawiciela ustawowego.
5.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.
6.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
7.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
1)wypełnienia przez Przedstawiciela Ustawowego formularza załączonego do artykułu dot. W formularzu należy podać następujące dane:
a)imię i nazwisko Uczestnika,
b)rok urodzenia Uczestnika,
c)miejscowość zamieszkania Uczestnika,
d)imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
e)numer telefonu przedstawiciela ustawowego,
2)zaakceptowania przez przedstawiciela ustawowego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie,
3)nadesłania fotografii jednej pracy konkursowej w formacie pdf, png, jpg, . o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującej wykonaną przez Uczestnika pracę plastyczną prezentującą tematykę opisaną w Art. 2 pkt. 4. Nadesłana praca nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, za wyjątkiem postaci historycznej opisanej w art. 2 pkt 4, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
8.Przedstawiciel Ustawowy dziecka może przysłać fotografię pracy Uczestnika wyłącznie takiej, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
9.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Przedstawiciel Ustawowy oświadcza w imieniu Uczestnika, że zgadza się na nieodpłatną publikację fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w Serwisach i Gazetach Organizatora.
10.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Przedstawiciel Ustawowy oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii i do pracy plastycznej oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
11.Z chwilą przesłania pracy Przedstawiciel Ustawowy w imieniu Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, czasowo licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii pracy plastycznej (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
1)pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2)modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii pracy plastycznej z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
3)trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii pracy plastycznej i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
4)korzystanie z fotografii pracy plastycznej poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
5)inne niż określone w lit. 4 korzystanie z fotografii pracy plastycznej w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
6)publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy plastycznej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
7)prawo do udostępniania fotografii pracy plastycznej, do korzystania, w tym do udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
12.Przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do chwili ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego regulaminu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, Przedstawiciel Ustawowy może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
14.W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
15.W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 14 powyżej.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 31.07.2024 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.
2.Komisja Konkursowa wyłoni 6 Laureatów Konkursu, po 3 w każdej kategorii przyznając miejsca od 1 do 3.
3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie sześciu Laureatów Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3, w każdej kategorii konkursowej.
4.Dodatkowo Komisja Konkursowa może wyróżnić w każdej kategorii jedną pracę, spoza zwycięskich prac, która w szczególny sposób wyróżniła się na tle pozostałych, zgłoszonych do konkursu.
5.Laureaci Konkursu w każdej z kategorii otrzymają:
1)za zajęcie pierwszego miejsca: karty podarunkowe do sieci SMYK (wartość 1000 zł)
2)za zajęcie drugiego miejsca: karty podarunkowe do sieci SMYK (wartość 750 zł)
3)za zajęcie trzeciego miejsca: karty podarunkowe do sieci SMYK (wartość 500 zł)
4)za zdobycie wyróżnienia: karty podarunkowe do sieci SMYK (wartość 250 zł)
6.Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
7.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
8.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
9.Każdy z Laureatów Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Komisji Konkursowej Organizatora. Kontakt z Przedstawicielem Ustawowym nastąpi na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.
10.Wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. O dokładnej dacie wręczenia przedstawiciele ustawowi Laureatów zostaną poinformowani telefonicznie.
11.W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.10 powyżej, nagrody będą czekały na odbiór osobisty w siedzibie Organizatora przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy do 20 listopada 2024 r. .
12.Jednorazowa wartość nagród przyznanych Laureatom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
13.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie.
Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: 85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 , dział marketingu, Gazeta Pomorska
2.Reklamacja powinna zawierać:
1)dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja
Tu jest super, tu jest filmowo!”
2)imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
3)uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
4)w przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamacje.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator wydaje decyzję, o której Zgłaszający Reklamację zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Tu jest super, tu jest filmowo!” - KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO POLSKA PRESS SP. Z O.O.

1.Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych (jako uczestnika/przedstawiciela ustawowego uczestnika/zgłaszającego reklamację) jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my”, „Administrator” lub „Polska Press”).

2.Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia uczestnika do Konkursu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu, a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestnika obejmuje: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu do publikacji w tytułach prasowych Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej) wraz z informacjami o laureatach (w tym z podaniem ich imienia, nazwiska, miejscowości oraz informacji o / zdjęcia wykonanej pracy konkursowej, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie, sporządzenie protokołu wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Polska Press jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawierasz z nami poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie. W związku z udzieleniem nam przez Ciebie licencji na wykorzystanie przesłanych materiałów zdjęciowych, Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu realizacji tej umowy. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe laureatów będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4.Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

5.Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej - gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno - biznesowych (GK Orlen), bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

6.Transfer danych poza EOG.
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

8.Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym (dotyczy to również tych danych, które przetwarzamy w związku z udzieleniem nam przez Ciebie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej fotografii). Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia wynikający z przepisów prawa podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
W przypadku, gdy fotografia nadesłana przez przedstawiciela ustawowego uczestnika zostanie opublikowana wraz z imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością uczestnika w tytułach prasowych Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

9.Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

11.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zakaz handlu w niedzielę. Klienci będą zdezorientowani?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska