MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin zapisów na Konferencję „Czas na RegiON” 2023

red.

Regulamin zapisów na Konferencję „Czas na RegiON”

1. Regulamin określa warunki zapisów do uczestnictwa w Konferencji Samorządowej „Czas na region” (zwanej dalej Konferencją), która jest organizowana przez Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, nr BDO 000020115.

2.Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Hotelu Copernicus w Toruniu.

3. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Opłata oznacza opłatę w wysokości 499 zł brutto za jednego Uczestnika, jaką zobowiązany jest uiścić Kupujący na rzecz Organizatora w zamian za wydanie Biletu/Biletów uczestnictwa w Konferencji;

Bilet/Bilety oznacza unikalny i numerowany dokument elektroniczny przekazany Kupującemu przez Organizatora, po zakończeniu procesu Zgłoszenia w liczbie odpowiadającej wielokrotności Opłaty wniesionej przez Kupującego;

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem http://czasnaregion.pl;
Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Zgłoszenie; więcej informacji o Konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://czasnaregion.pl;

Regulamin oznacza niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://czasnaregion.pl/ oraz na miejscu wydarzenia;
Zgłoszenie oznacza procesu zakupu Biletu/Biletów uprawniających do udziału w Konferencji, zakończony wniesieniem opłaty za udział w Konferencji;

Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną posiadającą Bilet uprawniający do udziału w Konferencji; Uczestnik, którego zgłoszenia dokonuje Kupujący nie nabywa statusu Kupującego
Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Organizatorem umowę i dokończyła proces Zgłoszenia;
Kupujący nie musi posiadać statusu Uczestnika w razie dokonania zgłoszenia innej osoby.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Tryb w jakim odbędzie się Konferencja.
1. Zamiarem Organizatora jest przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym.

2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione (np. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju lub inny przypadek siły wyższej), Konferencja może odbyć się online.

3. W przypadku, jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia, w rezultacie których w Konferencji będzie mogło uczestniczyć mniej osób niż pierwotnie zakładał Organizator (limit), prawo do udziału w Konferencji stacjonarnej przysługuje Uczestnikom według kolejności Zgłoszeń, aż do osiągnięcia limitu zgodnego z przepisami.

§ 3 Zgłoszenie i Zawarcie umowy

1. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem narzędzia Webankieta, dostępnego pod adresem https://czasnaregion.pl/.
2. Zgłoszenia może dokonać Uczestnik lub Kupujący

3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie dochodzi z chwilą wypełniania przez Kupującego lub Uczestnika Formularza zgłoszeniowego. W razie zgłoszenia przez samego Uczestnika staje się on Kupującym i nabywa obowiązki określone w pkt 4

4. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość z fakturą proforma, zawierającą informacje niezbędne do uiszczenia Opłaty za udział w Konferencji. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji.

§ 4 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

1. Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów. W razie odwołania Konferencji Uczestnikom i Kupującym nie przysługuje od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania ani żadnych innych kosztów. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

2. Opłatę za udział uiszcza się w sposób wskazany w informacji od Organizatora, o której mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu.

3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym - faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

4. Jeżeli po dokonaniu płatności i wystawieniu faktury VAT okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator odstępuje od umowy i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę wraz z fakturą korygującą za udział Uczestnika w Konferencji. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

5. Jeżeli Opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Konferencji.

6. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.

§ 6 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego

1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja.

2. Kupujący zobowiązuje się, że Uczestnicy, którym przekaże Bilet/Bilety zapoznają się z regulaminami, o których mowa w pkt. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminów, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi dotyczy również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

4. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Nagrania filmowe i dźwiękowe z Konferencji mogą być cięte, montowane, modyfikowane oraz rozpowszechniane w Internecie, w tym na profilach Organizatora w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, YouTube itp. Organizator może również sporządzić relację reporterską z Konferencji, która zostanie opublikowana w prasie prowadzonej/wydawanej przez Oganizatora (w tym również w ramach cyfrowych serwisów prasowych).

5. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.

§ 7 Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do:
a) wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji - w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;
b) wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencji w przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu.
Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

§ 8 Zmiany w programie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

2. Organizator poinformuje Kupującego o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem http://czasnaregion.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji z powodu siły wyższej takiej jak w szczególności pandemia, epidemia, zagrożenie życia i/lub zdrowia, itp Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 7 Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego, z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 9 Rezygnacja z uczestnictwa i wypowiedzenie umowy przez Organizatora

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona.

2. Kupujący będący konsumentem i quasi konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego lub Uczestnika, w szczególności, jeżeli swoim zachowaniem Kupujący lub Uczestnik utrudnia prawidłowe przeprowadzenie Konferencji.

§ 10 Reklamacje

1. Kupujący i Uczestnik może złożyć reklamację wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Termin ten nie dotyczy konsumentów.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) wskazanie Konferencji, której reklamacja dotyczy;
b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania.

§ 11 Klauzula informacyjna dla Kupujących

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupujących w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się
odpowiednio przepisy prawa polskiego.

2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia konsumentów i quasi konsumentów uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.

3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów i quasi konsumentów.

4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów i quasi konsumentów do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 5. 9. Regulamin jest dostępny pod linkiem
http://czasnaregion.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2020 r. poz. 287 ze zm) odstępuję od zamówienia opłaconego fakturą o nr .................... zawartej dnia
.......................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .
....................................
podpis konsumenta

[**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU zapisów na Konferencję „Czas na RegiON”**

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO POLSKA PRESS SP. Z O.O.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem konferencji pod nazwą “Czas na RegiON” (dalej jako: „Konferencja” lub “Wydarzenie”).

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie Państwo zakupu biletów na organizowane przez nas Wydarzenie.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych osobowych w ramach złożonej reklamacji, skargi bądź żądania w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO, będziemy także przetwarzać te dane osobowe.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu zakupu biletów na Konferencję, przesłania Państwu dokumentu sprzedaży, a także przekazania biletów. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej przez nas umowy, co odbywa się poprzez akceptację przez Państwa regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z dokonanym zakupem Państwa dane osobowe będą przez nas również przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).
W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Konferencji, a także wykorzystywał wizerunki osób, których dane dotyczą jako części całości Wydarzenia, w celach związanych z dokumentacją organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych i promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Wydarzenia, to Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dokumentacja organizowanego Wydarzenia oraz promocja działalności Administratora. Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników Wydarzenia jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu zakup biletów na Konferencję, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują.

7.Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Administratora w organizacji Konferencji, jak również świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją wydarzenia, a także obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych (w tym w zakresie obsługi formularza, przez który składacie Państwo zamówienie - spółce Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna), a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jak również spółkom z GK Orlen (w ramach realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych). Jeśli Administrator zdecyduje się opublikować relację z Konferencji zawierającą materiały foto i/lub wideo z utrwalonymi wizerunkami osób fizycznych w ramach prowadzonych kont w mediach społecznościowych (w szczególności na platformie Facebook, Instagram, YouTube), to wizerunki uczestników Wydarzenia zostaną udostępnione użytkownikom tych serwisów internetowych.

8.Transfer danych poza EOG
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny realizacji łączącej nas umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.
W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z Wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe (wzierunki uczestników Konferencji utrwalone na wykonanej dokumentacji zdjęciowej) jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

10.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

11.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

od 7 lat
Wideo

Politycy wspominają swoje mamy!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska