Wygraj bilety na spektakl "Lilka, cud miłości" z Zawadzką, Żółkowską, Tkacz i Holtz

Redakcja
W spektaklu "Lilka, cud miłości" od lewej: Paulina Holtz, Magdalena Zawadzka,  Krystyna Tkacz, Joanna Żółkowska. Sztuka ta 24 marca rozpocznie festiwal Grudziądzka Wiosna Teatralna
W spektaklu "Lilka, cud miłości" od lewej: Paulina Holtz, Magdalena Zawadzka, Krystyna Tkacz, Joanna Żółkowska. Sztuka ta 24 marca rozpocznie festiwal Grudziądzka Wiosna Teatralna CK TEATR
Grudziądzka Wiosna Teatralna rozpocznie się w sobotę, 24 marca, spektaklem „Lilka, cud miłości” z gwiazdami:Krystyną Tkacz, Pauliną Holtz, Magdaleną Zawadzką i Joanną Żółkowską. Wejściówkę dla 2 osób można zdobyć w konkursie „Gazety Pomorskiej”. Karnetów i biletów na festiwal od dawna nie ma.

Na festiwal pod hasłem „Sex w małym mieście” wejściówki poszły błyskawicznie. Kto się pospieszył, ten zawczasu kupił karnet na wszystkie sztuki lub bilety na wybrane.
Festiwal rozpocznie się arcyciekawie, w sobotę (24 marca). W sztuce „Lilka, cud miłości” wystąpią: Krystyna Tkacz, Paulina Holtz, Magdalena Zawadzka i Joanna Żółkowska. Spektakl ten miał premierę w 2015 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Wciąż podbija serca widzów całej Polsce. Cztery doskonale znane aktorki odgrywają portret zakochanej kobiety. Mówią o ślubach, miłości, zdradzie, rozczarowaniu, jest wróżenie z kart i... wywoływanie duchów. Będzie też dużo o mężczyznach. Nie zabraknie humoru.

Jak wygrać podwójną wejściówkę?

Kto nie ma biletu ani karnetu, a chciałby iść na ten spektakl, może spróbować wygrać wejściówkę w naszym konkursie. Aby mieć na to szansę, należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego właśnie ja powinienem otrzymać bilet na tę sztukę? Odpowiedź należy wysłać SMS-em o treści: „teatr.imię i nazwisko oraz odpowiedź” pod nr 72355 (koszt to 2,46 z VAT).
Na odpowiedzi czekamy do g. 23.59 w czwartek. Z laureatką lub laureatem skontaktujemy się w piątek.

Regulamin konkursu:
Art. 1
Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 zwaną dalej Organizatorem.

2.Konkurs Organizowany jest na portalu http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/
3.Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem konkursowym jest napisanie ciekawego uzasadnienia na pytanie konkursowe: Dlaczego to Ty powinieneś otrzymać zaproszenie na spektakl.
2. Konkurs trwa od 21 marca do czwartku 22 marca, do godz. 23:59.
3. Nagrodą w konkursie jest jedno 2-osobowe zaproszenie na spektakl "Lilka, cud miłości" Teatru Polskiego z Warszawy w ramach festiwalu Grudziądzka Wiosna Teatralna, który odbędzie się 24 marca, g. 19 klub "Akcent" w Grudziądzu.
4. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Pasis, Kamila Kalinowska, Daniel Dreyer wybierze autora najciekawszej odpowiedzi konkursowej.

Zasady przeprowadzenia konkursu
1.Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 2 pkt 1 należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer 72355 ( koszt: 2,46 z VAT zł) wpisując prefiks "teatr" oraz treść wiadomości, np. teatr.imię i nazwisko oraz dokończyć zdanie. Szczegółowe dane zawarte są w treści konkursu.
2.Kwota obejmuje płatność za sms o liczbie znaków 160. W przypadku przekroczenia liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
3.W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny.
4.Wysyłając odpowiedź za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie Tytułu” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
5.Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
6.Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszego zgłoszenia, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
7.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
8.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
9.Wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Art. 4
Ochrona danych osobowych
1.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.Komisja Konkursowa w piątek, 23 marca po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi ich/go telefonicznie, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.
2.W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
3.Informacja o tym, w jaki sposób organizator poinformuje zwycięzców o wygranej zamieszczona jest w treści konkursu.

2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Prawa autorskie
1.Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.

2.Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.

3.Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a)pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b)modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c)trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d)korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e)inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f)publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g)prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 8
Postanowienia końcowe
1.Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej w Grudziądzu oraz na www.pomorska.pl/konkursy
2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wideo