Czas na premierę spektaklu "Pogromca smoka Jabberwocka" w Grudziądzu

Anna Piotrkowska
Reżyserem spektaklu "Pogromca smoka Jabberwocka" jest Zbigniew Kulwicki (na zdjęciu w spektaklu "Królewski list")
Reżyserem spektaklu "Pogromca smoka Jabberwocka" jest Zbigniew Kulwicki (na zdjęciu w spektaklu "Królewski list") Piotr Bilski
O tym jak emigrant z Polski smoka ukatrupił, opowiada spektakl "Pogromca smoka Jabberwocka". W naszym konkursie możesz wygrać bilet na tę bajkę.

Opowieści o smokach i podobnych poczwarach zawsze podobają się dzieciom. Taki potwór, nazywany Jabberwocky, straszy w najnowszym spektaklu wyreżyserowanym przez Zbigniewa Kulwickiego. Premierę bajki zaplanowano na niedzielę, 11 marca.

- Jabberwocky ma pochodzenie anglosaskie, ale Zbigniew Kulwicki postanowił spleść poczwarzy żywot z wątkiem słowiańskim. W końcu w ukatrupianiu smoków mamy swoje niekwestionowane tradycje, czego przykładem dzielny Szewczyk zwany Dratewką - opowiada Beata Kastner, rzeczniczka Centrum Kultury Teatr.

Tytułowym "Pogromcą smoka Jabberwocka" będzie więc... młody polski emigrant, który trafił do pracy w jednym z brytyjskich zamków.

Bajka "Karczma diabła" bardzo podobała się dzieciom [zdjęcia, wideo]

Ten pełny przygód i dowcipów spektakl wyprodukowany przez Centrum Kultury Teatr obejrzeć będzie można w... Hotelu Ibis, Premiera 11 marca o g. 16. Bilety (do nabycia w kasie klubu "Akcent"a, w dniu spektaklu także w hotelu) kosztują: 10 zł (ulgowy) i 12 zł (cały).

Dwuosobowe zaproszenie na ten spektakl wygrać można na facebookowym profilu "Gazeta Pomorska Grudziądz". Zapraszamy do jego odwiedzenia!

Oto regulamin konkursu

Art. 1
Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 zwaną dalej Organizatorem.

2.Konkurs Organizowany jest na profilu Gazety Pomorskiej Grudziądz na facebook.com
3.Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.W Konkursie może uczestniczyć każdy pełnoletni użytkownik portalu www.Facebook.com

2.Konkurs polega na wykonaniu zadania podanego w treści konkursu i będzie się odbywał w terminie podanym w treści konkursu, opublikowanym na profilu Gazeta Pomorska Grudziądz na https://www.facebook.com

Art. 3
Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.Konkurs trwa od 6 marca do 8 marca 2018 r. do godz. 22.00.
3. Nagrodą w konkursie jest 2-osobowe zaproszenie na spektakl dla dzieci „Pogromca smoka Jabberwocka”, który odbędzie się 11 marca o godzinie 16:00 w hotelu „Ibis”
4. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Pasis, Kamila Kalinowska, Daniel Dreyer wybierze autora najciekawszej odpowiedzi konkursowej.

Art. 4
Ochrona danych osobowych
1.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w dniu 09.03.2018 w prywatnej wiadomości za pośrednictwem Facebook-a.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Prawa autorskie

1.Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.

2.Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.

3.Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a)pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b)modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c)trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d)korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e)inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f)publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g)prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 8
Postanowienia końcowe
1.Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej w Grudziądzu oraz na www.pomorska.pl/konkursy
2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Galeria zdjęć z bajki "Karczma diabła"

Grudziądz. Udana premiera bajki "Karczma diabła"

Wideo