Rolnicy czekają na zwrot podatku akcyzowego z wniosków złożonych w sierpniu 2018. Minister zapowiedział, że w 2019 roku stawka urośnie, a dodatkowy limit dostaną hodowcy bydła. Rolnicy hodujący trzodę pytają, co z nimi? Resort odpowiedział.

Pieniądze, o które rolnicy wnioskowali w sierpniu 2018, będą wypłacane od 1 do 31 października tego roku. Zwrot akcyzy gospodarz otrzyma gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Przypomnijmy, że w lipcu Jan Krzysztof ogłosił, że limit wykorzystanego paliwa na hektar wzrośnie z 86 do 100 litrów. Zapowiedział nowe rozwiązanie dla producentów bydła, "którzy zużywają dużo, dużo więcej paliwa niż ci, którzy uprawiają tylko swoje pola, ponieważ również koszty transportu, siana, kiszonek, ściółek, wywożenie odchodów sprawiają, że paliwo jest potrzebne całym rokiem, nie tylko w okresie, kiedy uprawia się pola. Dlatego dla rolników hodujących bydło, przeżuwacze będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (np. dorosła krowa)", tłumaczył szef resortu rolnictwa.

Rolniczy samorząd zgłosił uwagi do zmian w dopłatach do paliwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła uwagi do projektu ustawy. Ministerstwo uwzględniło propozycję zmiany przepisów dotyczących określania liczby DJP bydła. Odpowiedzią na taki wniosek ma być "wprowadzenie przepisów umożliwiających kierownikowi powiatowego biura ARiMR wydawanie na wniosek producenta rolnego informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w jego gospodarstwie na ostatni dzień każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w podziale na siedzibę stada", przekazała Izba.

Sprawdź też: Cena ziemi rolnej w Polsce urosła w II kwartale 2018. Ile kosztuje hektar w województwach od października?

Nie będzie w przyszłym roku uwzględnienia kolejnych uwag. Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zostają bez zmian "ze względu na przepisy o finansach publicznych dotyczące uruchamiania środków budżetowych na zwrot producentom rolnym części tego podatku. Wnioski o zwiększenie wydatków wojewodów z rezerwy celowej na dotację dla gmin w poszczególnych województwach wojewodowie składają do Ministra Finansów nie później niż do dnia 30 września danego roku".

Zatem faktury VAT można zbierać i składać w 2 terminach:

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok

Na większy limit paliwowy nie mogą liczyć w 2019 roku hodowcy trzody chlewnej, owiec, kóz i koni. Nie ma na to zaplanowanych pieniędzy. Spowodowałoby to dodatkowe skutki finansowe, które przekraczają środki zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok na ten cel. "Zmiana ta zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu paliwa rolniczego".

Źródło: KRIR, MRiRW