Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest w sumie 58,1 miliarda euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy?

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński
Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest 58,1 miliarda euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy?
Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest 58,1 miliarda euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy? Marek Szawdyn
Zgoda Polski na zwiększenie zasobów własnych UE na lata 2021 r. pozwoli nam zacząć wydawać przewidziane w budżecie UE pieniądze. Jednym z elementów jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Co zakłada? Ile w sumie pieniędzy z UE mamy otrzymać?

W latach 2021-2027 Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej 776 miliardów złotych. Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy to dla Polski około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym - 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek.

Krajowy Plan Odbudowy (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - w skrócie KPO), wysłany do Komisji Europejskiej, przewiduje wydanie w sumie 58,1 miliarda euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy. W wymiarze finansowym w pierwszym rzucie rząd zaplanował wykorzystanie w całości części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 23,9 mld euro). W KPO wnioskuje się do KE o ponad 12,1 mld euro z części pożyczkowej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) co da w sumie 35 mld 970 mln euro. Na 58,1 mld euro na KPO składa się w sumie 24 mld euro dotacji i 34,1 mld euro pożyczek.

Dokument w postaci KPO stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy - 58,1 mld euro

Nasz KPO koncentruje swoje działania na sześciu "europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności": 1) zielona transformacja, 2) transformacja cyfrowa, 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 4) spójność społeczna i terytorialna, 5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, 6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

W projekcie KPO wysłanym do Komisji Europejskiej zakłada się, że pieniądze będą pochodzić z części grantowej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i pożyczkowej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Część grantowa KPO:

 • Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” - 4 mld 455 mln euro
 • Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” - 5 mld 696 mln euro
 • Komponent C „Transformacja cyfrowa” - 2 mld 797 mln euro
 • Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” - 4 mld 092,0 mln euro
 • Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność” - 6 mld 818 mln euro

Część pożyczkowa KPO:

 • komponent A „ Odporność i konkurencyjność gospodarki” - 245 mln euro
 • komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” - 8 mld 617 mln euro
 • komponent C „Transformacja cyfrowa zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce” - 2 100 mln euro
 • komponent D „Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” - 450 mln euro
 • komponent E „Zielona inteligentna mobilność” - 700 mln euro

Zestawienie środków finansowych z części grantowej RRF i pożyczkowej RRF.

Tyle pieniędzy trafi do sektorów:

 • rządowego - 13 mld 505 mln zł co stanowi 37,5% całości
 • samorządowego - 11 mld 233 mln zł co stanowi 31.2% całości
 • prywatnego - 11 mld 231 mln zł co stanowi 31,2% całości

Największe kwoty w KPO (inwestycje na powyżej 2 mld zł):

 • 3 mld 250 mln zł - Budowa morskich farm wiatrowych (50/50 sektor prywatny/sektor rządowy)
 • 3 mld 201 mln zł - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych - (50/50 sektor prywatny/sektor samorządowy)
 • 2 mld 800 mln zł - Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast (100 proc. sektor samorządowy)
 • 2 mld 392 mln zł - Modernizacja linii kolejowych (100 proc. sektor rządowy)
 • 2 mld 119 mln zł - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych (100 proc. sektor rządowy)

Największe kwoty w KPO (inwestycje od 1 do 2 mld zł):

 • 1 mld 400 - Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej (100 proc. sektor prywatny)
 • 1 mld 267 mln zł - Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (100 proc. sektor prywatny)
 • 1 mld 200 mln zł - Mieszkalnictwo (100 proc. sektor samorządowy)
 • 1 mld 200 mln zł - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (100 proc. sektor rządowy)
 • 1 131 mln zł - Inwestycje w wymianę lub dostarczenie nowego zeroemisyjnego taboru (w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych). Inwestycje w dostarczenie taboru zeroemisyjnego dla połączeń autobusowych na obszarach ze słabą dostępnością transportową (100 proc. sektor samorządowy)
 • 1 mld zł - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (100 proc. sektor rządowy)

W KPO zakłada się, że adresatami działań są:

 • obywatele
 • przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
 • samorządy terytorialne
 • instytucje publiczne
 • podmioty spoza systemu administracji publicznej

Rząd w KPO zauważył, że w rezultacie pandemii w 2020 r. odnotowano – po raz pierwszy od okresu tzw. „recesji transformacyjnej” w latach 1990-1991 – spadek realnego PKB względem poprzedniego roku. Według wstępnych danych GUS, w 2020 r. PKB Polski był o 2,7% niższy niż w 2019 r. W dokumencie dodaje się, że ten spadek był dość łagodny dzięki stabilnym fundamentom makroekonomicznym gospodarki i jej wysoką odporność na szoki.

Komponenty KPO (część grantowa + cześć pożyczkowa)

 • Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1% środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO
 • Komponent B –Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro), co stanowi 39,8% środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO
 • Komponent C – Transformacja Cyfrowa – 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6% środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO
 • Komponent D – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6% środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO
 • Komponent E – Zielona, inteligentna mobilność – 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro), co stanowi 20,9% środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO

Zatem w sumie na 5 komponentów KPO wydamy 35 mld 970 mln euro.

Zgodnie z art. 13. rozporządzenia powołującego do życia Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie mają możliwość skorzystania z możliwości wystąpienia o płatność zaliczkową w kwocie nieprzekraczającej 13% wkładu finansowego z części grantowej oraz pożyczkowej. Polska wykorzystując tę możliwość złożyła wniosek o prefinansowanie maksymalnej możliwej kwoty odpowiadającej 13% wartości całego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wniosek dotyczy tym samym zarówno części zwrotnej Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferowanej w ramach wsparcia pożyczkowego jak i części bezzwrotnej oferowanej w formie grantowej.

W przypadku Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowaniem zostaną objęte inwestycje gotowe do szybkiej realizacji i finansowania (lub rozpoczęte od 1.02.2020 r.), ze względu na krótszy okres rozliczeniowy (do 31.08.2026 r.).

Pieniądze z innych funduszy

Ponadto w ramach funduszy UE w latach 2020-2027 (WRF, NGEU) Polska będzie miała do dyspozycji ponad 170 mld euro na działania wspierające transformację strukturalną gospodarki polskiej i europejskiej.

Rząd zaplanował jednocześnie przeznaczenie łącznie 312 mld zł na działania związane z pomocą dla przedsiębiorstw i łagodzeniem bezpośrednich skutków ograniczenia działalności gospodarczej w wyniku zamknięcia gospodarki z powodu pandemii w ramach kolejnych pakietów interwencyjnych (Tarczy Antykryzysowej, Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju, Tarczy Branżowej22 oraz w ramach pomocy udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu). Do polskich firm trafiło już ponad 208 mld zł, a wsparciem objęto ok. 6,9 mln miejsc pracy (dane na 23 kwietnia 2021 r.).

Umowa Partnerstwa (UP) zawierana wewnątrz kraju to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Zgodnie z projektem UP około 40% środków z polityki spójności trafi do programów regionalnych, zarządzanych przez marszałków województw. 75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu 17-21 lipca 2020 r. przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili budżet całkowity na lata 2021-2027 w wysokości 1,8 bln euro, na który składają się wieloletnie ramy finansowe (WRF) oraz nadzwyczajny instrument odbudowy, znany jako Next Generation EU (NGEU). Ostatni etap negocjacji w sprawie długoterminowego budżetu UE zakończył się 17 grudnia 2020 r.

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, najważniejszy składnik NextGenerationEU, zakłada, że do krajów członkowskich wspólnoty z tego tytułu ma trafić 750 mld euro. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie gospodarek w wyjściu z kryzysu wywołanego pandemią. Polsce z tego funduszu przypadną nawet 64 miliardy euro w ciągu trzech lat. Składają się na to dotacje wynoszące 30 mld i tanie pożyczki na łączną kwotę 34 mld.

Będziemy największym beneficjentem polityki spójności, z której otrzymamy 66,8 mld euro. Dodatkowo, w jej ramach trafią do nas środki wynegocjowane na walkę ze skutkami COVID-19 w wysokości około 3 mld euro. Dofinansowanie ze Wspólnej Polityki Rolnej sięgnie 28,5 mld euro.

Ile dla Polski z UE w latach 2021-2027

NextGenerationEU

 • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility) - (2021-2027) - 23,9 mld euro
 • REACT-EU na 2021 r. - 1,651 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) - (2021-2027) - 3,5 mld euro
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich NGEU Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development - (2021-2027) - 944,7 mln euro

Wieloletnie ramy finansowe (WRF)

 • Podział środków w ramach polityki spójności według państw członkowskich (ceny z 2018 r.) w WRF 2021-2027 - 66 mld 422 mln euro
 • Podział środków w ramach polityki spójności według państw członkowskich (ceny bieżące) w WRF 2021-2027 - 75 mld 034 mln euro
 • Podział środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji według państw członkowskich (ceny bieżące) w WRF 2021-2027 - 21 mld 682,1 mln euro
 • Podział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich według państw członkowskich w WRF 2021-2027 (tylko WRF, ceny bieżące) - 9 mld 532,1 mln euro

Długoterminowy budżet UE będzie finansowany z dotychczasowych źródeł dochodów w budżecie UE, jakimi są:

 • cła
 • wkłady państw członkowskich oparte na podatku od wartości dodanej (VAT)
 • wkłady oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB).
 • od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono nowe źródło dochodów budżetu UE, czyli wkład krajowy oparty na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.

Aby sfinansować NextGenerationEU Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. Następnie Komisja dokona redystrybucji tych kwot. Aby KE mogła rozpocząć zaciąganie pożyczek, konieczna jest ratyfikacja nowej decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

KE ogłosiła 14 kwietnia 2021 r., że do 2026 r. chce pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących (5 proc. PKB UE) na rzecz NextGenerationEU. Wszystkie pożyczki mają zostać spłacone do 2058 r.

Do czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawi wnioski w sprawie źródeł dochodów związane z:

 • mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji
 • opłatą cyfrową
 • unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Do czerwca 2024 r. KE zaproponuje nowe źródła dochodów, takie jak:

 • podatek od transakcji finansowych
 • wkład finansowy związany z sektorem przedsiębiorstw
 • nowa wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych

Przez 17 lat członkostwa Polski w UE dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym zostało zrealizowanych 287 tysięcy projektów o wartości ponad biliona złotych obejmujących niemal każdą sferę naszego życia, z czego ponad 667 miliardów złotych to środki unijne.

Uczniowie wracają do szkół w systemie hybrydowym

Wideo

Materiał oryginalny: Krajowy Plan Odbudowy. Do wydania jest w sumie 58,1 miliarda euro. Ile pieniędzy Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej i na co je wydamy? - Polska Times

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Akrak

I tak PIS ukradnie wszystko a Polacy zostaną z długiem.

A
Andrzej Mlo
5 maja, 14:26, POinfirmowany:

Jo wim Donek i Budka mówili że wszyćko przeżre Rydzyk , Obajtek i tyn z Żoliborza ale nie wim kto to .

z ciebie to jest pełoski L U J

G
Gość

I am making a good salary online from home.I’ve made 97,999 dollar.s so for last 5 months working online and I’m a full time student.FTgh I’m using an online business opportunity I’m just so happy that

I found out about it.………….W­W­W.P­A­Y­B­U­Z­Z­1.C­O­M

P
POinfirmowany

Jo wim Donek i Budka mówili że wszyćko przeżre Rydzyk , Obajtek i tyn z Żoliborza ale nie wim kto to .

p
polak
4 maja, 16:29, Gość:

Najgorsze jest że wstrętne łapska PiS - i orków będą tę kasę dzieliły. Już rozdają swoim a co będzie jak dostaną się do miliardów?

rządy PO I PSL dzieli kasę i wiecznie gadali że pieniędzy nie ma i nie będzie a jest szczaw i mirabelki więc jest co jeść ha ha

G
Gość

I am making over $20k a month working part time. I stored being attentive to different human beings inform me how much money they are able to make on line so I decided to look into it.CWqa well, it turned into all actual and has completely modified my life.

That is what I do------ W­W­W.P­A­Y­B­U­Z­Z­1.C­O­M

Dodaj ogłoszenie