Pierwotnie termin naboru w działaniu Współpraca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 kończył się 17 grudnia, ale datę przesunięto do 14 stycznia 2019 roku. Wnioski można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo pomoc? O przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" ubiegają się grupy operacyje EPI (Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego).

Grupa musi składać się co najmniej z 2 różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.

Warunkiem przyznania wsparcia jest to, że grupa działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym dla działania. W ogłaszanym naborze wniosków do wykorzystania jest 56,76 mln euro, w tym dla województwa mazowieckiego 9,04 mln euro.

Pomoc przyznaje się na operację, której przedmiotem jest:

  • opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  • opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ważne informacje: koszty związane z zawarciem umów cywilnoprawnych mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych. W przypadku, gdy będzie istniała potrzeba poniesienia przez grupy operacyjne kosztów wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych, powinny one zostać zaplanowane we wniosku o przyznanie pomocy (aktualny nabór).

Wnioski i instrukcje są dostępne na stronie ARiMR