PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2018| Regulamin plebiscytu

KK

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„PRZEDSZKOLE NA MEDAL ” edycja 2018
zwanego dalej „Plebiscytem”
Art. 1

Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na Medal” edycja 2018 i jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu
3. Plebiscyt polega na wyborze Najlepszych zdaniem czytelników i internautów „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” oraz „Nowości-Dziennika Toruńskiego” nauczycieli przedszkola, przedszkoli oraz grup przedszkolnych.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 23 maja 2018 roku do godziny 21:59:59. W kategoriach Nauczyciel Przedszkola oraz Przedszkole Roku głosowanie będzie odbywało się od 13 kwietnia 2018 roku do 16 maja 2018 roku do godziny 19:59:59. W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna będzie odbywało się od 20 kwietnia 2018 roku do 23 maja 2018 roku do godziny 21:59:59.
5. Organizator powołuje 3-osobową Komisję Plebiscytową w skład której wchodzą Kamila Kalinowska, Karolina Kiełkowska i Kamila Dorawa.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”, "Expressu Bydgoskiego oraz "Nowości-Dziennika Toruńskiego", a także na stronach serwisów www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl oraz www.nowosci.com.pl (zwane dalej „Serwisami”).
8. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie do udziału w Plebiscycie co najmniej pięciu kandydatów - przedszkoli, nauczycieli przedszkola lub grup przedszkolnych.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych z woj. kujawsko-pomorskiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
14.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 13 kwietnia 2018 roku do dnia 23 maja 2018 roku do godz. 21:59:59.
2. Zgłoszenia kandydatur grup przedszkolnych do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie od dnia 21 marca do dnia 27.04.2018 r., a zgłoszeń kandydatur w kategoriach Przedszkole Roku i Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod nr telefonu 519 503 646 lub 510 026 903 od dnia 21 marca do dnia 20.04.2018 r..
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b) w przypadku zgłoszenia nauczyciela przedszkola do udział w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej nauczyciela
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, listę imion i nazwisk dzieci i opiekunów prezentowanych na zdjęciu, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 24 kwietnia 2018 r. na stronach serwisów internetowych pomorska.pl, expressbydgoski.pl oraz nowosci.com.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium. W kategoriach Nauczyciel Przedszkola oraz Przedszkole Roku głosowanie będzie trwało od 13 kwietnia 2018 roku do dnia 16 maja 2018 roku do godziny 19:59:59, natomiast w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna będzie trwało od 20 kwietnia 2018 roku do dnia 23 maja 2018 roku do godziny 21:59:59. Głosowanie we wszystkich kategoriach będzie odbywało się na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (w przypadku oddania głosu na kandydata z Bydgoszczy lub powiatu bydgoskiego), „Nowości-Dziennika Toruńskiego” (w przypadku oddania głosu na kandydata z Torunia lub powiatu toruńskiego) lub „Gazety Pomorskiej” (w przypadku oddania głosu na kandydata ze wszystkich innych powiatów poza Bydgoszczą i powiatem bydgoskim oraz Toruniem i powiatem toruńskim) (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna we wszystkich powiatach poza Bydgoszczą, powiatem bydgoskim, Toruniem oraz powiatem toruńskim: GRU. po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna w Bydgoszczy lub powiecie bydgoskim: GRP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna w Toruniu lub powiecie toruńskim: NGP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- w kategorii Przedszkole Roku we wszystkich powiatach poza Bydgoszczą, powiatem bydgoskim, Toruniem oraz powiatem toruńskim: PEM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
W kategorii Przedszkole Roku w Bydgoszczy, powiecie bydgoskim: PRZ. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
W kategorii Przedszkole Roku w Toruniu i powiecie toruńskim: PRN. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 we wszystkich powiatach poza Bydgoszczą, powiatem bydgoskim, Toruniem oraz powiatem toruńskim: NAP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
W kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 w Bydgoszczy lub powiecie bydgoskim: NAU.po kropce wpisując numer wybranego kandydata
W kategorii N0auczyciel Przedszkola Roku 2018 Przedszkola w Toruniu lub powiecie toruńskim: NAC. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
Dodatkowo w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 prowadzony będzie wojewódzki ranking głosowania, który obejmie kandydatów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. Głosowanie będzie odbywało się w podziale na następujące miasta i powiaty: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i powiat grudziądzki, Włocławek i powiat włocławski, powiat aleksandrowski, powiat brodnicki, powiat bydgoski, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat inowrocławski, powiat lipnowski, powiat mogileński, powiat nakielski, powiat radziejowski, powiat rypiński, powiat powiat toruński, tucholski, powiat wąbrzeski, powiat żniński, powiat sępoleński, powiat świecki.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów zajmą one ex aequo miejsce wynikające z uzyskanej liczby głosów.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 18 maja 2018 roku (w kategoriach Nauczyciel Przedszkola oraz Przedszkole Roku) oraz w dniu 25 maja 2018 roku (w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna) na stronach internetowych: pomorska.pl, expressbydgoski.pl oraz nowosci.com.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Laureaci w kategorii Przedszkole Roku 2018 w każdym z głosowań w powiatach/miastach otrzymają:
I miejsce:
a. występ magika
b. voucher na reklamę prasową graficzną w Polska Press Oddział Bydgoszcz (zasięg woj. kujawsko-pomorskie) o wartości 3000 zł
c. zestaw pięciu gier i puzzle
d. dyplom
II miejsce:
a. voucher na reklamę prasową graficzną w Polska Press Oddział Bydgoszcz (zasięg woj. kujawsko-pomorskie) o wartości 2000 zł
b. zestaw trzech gier i puzzle
c. dyplom
III miejsce:
a. voucher na reklamę prasową graficzną w Polska Press Oddział Bydgoszcz (zasięg woj. kujawsko-pomorskie) o wartości 1000 zł
b. zestaw trzech gier i puzzle
c. dyplom
3. Laureaci w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna w każdym z głosowań w powiatach/miastach otrzymają:
I miejsce:
a. kubek dla każdego dziecka z grupy
b. występ teatrzyku Teatr Duet (termin realizacji od 4 do 15 czerwca 2018)
c. słodycze
II miejsce:
a. kubek dla każdego dziecka z grupy
b. zestaw gier
III miejsce:
a. kubek dla każdego dziecka z grupy

4. Zwycięzcy (I miejsce) w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 w każdym z głosowań w powiatach/miastach otrzymają:
a. medal
b. voucher na biżuterię
c. zestaw kosmetyków

5. Laureaci w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 w rankingu wojewódzkim:
a. voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w SPA (laureat pierwszego miejsca)
b. voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w pensjonacie (laureaci miejsc od 2. do 5.)
c. elegancki dyplom na drewnie (laureaci miejsc od 1. do 5.)
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz.2032. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press Oddział Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem REKLAMACJA.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
2. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
3. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
9. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Załączone pliki:

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3