Regulamin Battle of Giants - Inowrocław

JK
Udostępnij:

Regulamin zawodów „Battle of Giants. Mistrzostwa WhipeOut!”
zwanego dalej „Zawodami”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem zawodów jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia zawodów pod nazwą „Battle of Giants. Mistrzostwa WhipeOut!”
3.Zawody polegają na pokonaniu w jak najkrótszym czasie dmuchanego toru przeszkód.
4.Zawody będą organizowane 30 sierpnia na rynku w Inowrocławiu w godz. 15.30-22.00
5.Wstęp oraz udział w zawodach jest bezpłatny.
Art. 2
Warunki udziału w zawodach

1.Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które ukończyły 8 lat.
2.Każdy pełnoletni uczestnik, przed wejściem na tor musi podpisać zgodę na uczestnictwo w mistrzostwach WhipeOut.
3.Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić w biurze zawodów zgodę na udział w imprezie i zawodach podpisaną przez opiekuna prawnego.
4.Obie zgody dostępne będą w dniu wydarzenia w biurze startowym. Uczestnik niepełnoletni powinien pojawić się tam z rodzicem lub opiekunem prawnym.
5.Uczestnicy zobligowani są pokonania w jak najkrótszym czasie dmuchanego toru przeszkód.
6.W zawodach nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Zgłaszając się do zawodów, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.
8.Każdy uczestnik może startować w zawodach dowolną ilość razy.

Art. 3
Informacje dotyczące przeprowadzania Mistrzostw WhipeOut!

Kategorie wiekowe
1. W zawodach można brać udział w jednej z poniższych kategorii wiekowych:
* Chłopcy 8-12 lat
* Dziewczęta 8-12 lat
* Chłopcy 12-18 lat
* Dziewczęta 12-18 lat
* Kobiety Open
* Mężczyźni Open

Zgłaszanie uczestników
2.Zgłaszanie uczestników będzie się odbywało w dniu zawodów od godziny 15.30. Osoby chętne do wzięcia udziału w Mistrzostwach zobowiązane są do rejestracji swojego startu w biurze zawodów od godz. 15.30 oraz akceptację i wyrażenie zgody na poniższe wytyczne:
a) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja poniższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b) Udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka. Dopuszcza się do uczestnictwa w Mistrzostwach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do przedstawienia podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na udział w Mistrzostwach WipeOut!.
c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz nr telefonu w celu poinformowania laureatów o wygranej oraz przedstawienia ich w rankingu zawodów w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej. Poprzez przetwarzanie rozumie się pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie, organizowanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, udostępnianie i publikowanie w środkach masowego przekazu
d) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, który będzie publikowany na łamach Gazety Pomorskiej i serwisu pomorska.pl oraz na Fanpage’u pomorska.pl/inowroclaw na Facebook’u w celu ukazania fotorelacji i video relacji z wydarzenia.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 art. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach zostanie poinformowany przez Organizatora w biurze startowym.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4.Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązani są do stawienia się w wyznaczone miejsce rozpoczęcia startu, o wyznaczonym czasie tj. między godziną 15.30, a 21.30

Art. 4
Ogólne Zasady Startowe
1. Uczestnik imprezy bierze udział w Mistrzostwach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Przed przystąpieniem do zawodów startujący powinni przestrzegać poniższych zasad:
a) W czasie zawodów na torze oraz w jego pobliżu zabrania się palenia papierosów.
b) Na torze i w jego otoczeniu obowiązuje zakaz spożywania wszelkich produktów spożywczych (w tym również napoi).
c) Na czas zabawy uczestnicy zdejmują buty, okulary, kolczyki oraz inną biżuterię, która mogłaby stworzyć zagrożenie dla uczestnika oraz pozostałych uczestników zabawy. Należy odłożyć również torebki, parasole i inne przedmioty, które podczas zabawy mogą stanowić zagrożenie.
d). Na teren urządzenia można wchodzić tylko od frontu, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych oraz tylnych.
e). Zabrania się uczestniczenia w zabawie osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz osobom po urazach rąk, nóg i kręgosłupa, a także kobietom w ciąży.
f). Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie urządzeń.
g). Organizator oraz obsługa nie odpowiada za prywatne rzeczy pozostawione przy urządzeniu.
h).Zabrania się korzystać z urządzenia w czasie deszczu, burzy oraz kiedy wieje silny wiatr.
i). W przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie opuścić urządzenie.
j). Zabrania się korzystania z urządzenia jeżeli nie jest w pełni nadmuchane.
k). UWAGA! Kategorycznie zabrania się użytkowania urządzenia, jeżeli urządzenie nie jest nadzorowane.
l). Gdy uczestnik poczuje, że urządzenie nie działa prawidłowo np. powietrze uchodzi z urządzenia zobowiązany jest niezwłocznie opuścić urządzenie i powiadomić o tym Organizatora.
m). W razie zaistnienia wypadku bądź każdego innego zdarzenia, podczas którego uczestnik zostanie poszkodowany w jakikolwiek sposób, niezależny od Organizatora lub z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będzie on zgłaszać żadnych roszczeń do Organizatora ani osób z nimi współdziałających w trakcie trwania zabawy.
n). Uczestnik oświadcza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zabawie i korzystaniu z urządzeń.
o). Uczestnicy zabawy zobowiązują się do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi przez cały czas trwania zawodów.
p). Osoby organizujące mistrzostwa nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania uczestników względem siebie nawzajem, ani osób trzecich w trakcie korzystania z urządzeń w żadnym zakresie.
r). Złamanie zasad zachowania się w trakcie korzystania z urządzeń w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu jej pozostałych uczestników równoznaczny jest z natychmiastowym wykluczeniem z uczestnictwa w mistrzostwach
s).Przed rozpoczęciem swojego biegu zawodnicy zostaną poinformowani przez sędziego o prawidłowym sposobie pokonania toru oraz przysługujących im prawach i obowiązkach.
t). W zawodach indywidualnych, zawodnikom przysługiwać będą nielimitowane próby rejestrowane urządzeniem pomiarowym. W zestawieniu końcowym użyty zostanie najlepszy z wyników.
u). Uzyskane wyniki zostaną zweryfikowane przez sędziów w biurze zawodów.
w). W przypadku w którym zawodnik nie spełni któregoś z warunków uczestnictwa lub nie ukończy startu zgodnie z instrukcjami sędziego startowego, zostanie skreślony z listy uczestników zawodów.
y). Wszelkie spory powstałe w trakcie zawodów będą rozpatrywane indywidualnie przez sędziego głównego w biurze zawodów.
Art. 4
Zasady klasyfikacji końcowej
1.Wyniki wszystkich startujących zostaną zestawione ze sobą odpowiednio w przypisanych poszczególnym kategoriom rankingach.
2.Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które osiągną najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych.
3.Osoby te, co najmniej 30 min. przed wręczeniem nagród, otrzymają powiadomienie drogą smsową o odbiorze nagród i zakończeniu zawodów..
4.Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 22:00 w dniu zawodów i będzie połączone z wręczeniem nagród w każdej kategorii.

Art. 5
Nagrody w zawodach WipeOut!

1.Za wydanie nagród w zawodach odpowiada Organizator.
2.W zawodach przyznanych zostanie 18 nagród ( w każdej kategorii 3 nagrody), każda w postaci pamiątkowego pucharu. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom z każdej kategorii, które uzyskały najlepsze czasy podczas zawodów.
3.Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w dniu wydarzenia o 22:00 podczas uroczystego wręczenia nagród.
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy zawodów powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Zawodów przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu. W tym przypadku obowiązują przepisy Art. 21 ust.1, pkt 68, które zwalniają laureatów z odprowadzenia podatku od nagród.
6.Organizator może przyznać laureatom oraz osobom spoza nagradzanych miejsc dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
7.Osoby, które nie stawią się po odbiór nagrody, będą mogły ją odebrać (po uprzednim kontakcie w celu wyznaczenia terminu odbioru) w redakcji w Toruniu na ul. Podmurnej 31 lub w redakcji w Bydgoszczy na ul. Zamoyskiego 2.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z zawodami mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Battle of Giants.”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników zawodów (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected] .

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie zawodów, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w zawodach.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom narzędzi informatycznych, partnerom wydarzenia.
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w zawodach nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w zawodach będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia zawodów.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Paweł Deląg o reparacjach dla Polski - skrót

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Pomorska