MKTG SR - pasek na kartach artykułów

S10 - najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy. Przez Bydgoszcz i Toruń

Marek Weckwerth
Marek Weckwerth
Szczególnie pilna jest przebudowa 50-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem w standardzie ekspresowym. To dlatego, że trasa jest bardzo niebezpieczna, często dochodzi na niej do groźnych wypadków.
Szczególnie pilna jest przebudowa 50-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem w standardzie ekspresowym. To dlatego, że trasa jest bardzo niebezpieczna, często dochodzi na niej do groźnych wypadków. Arkadiusz Wojtasiewicz
Najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod Zamek Królewski w Warszawie prowadzi ekspresową S3 i autostradą A2 (ok. 570 km) i jest dłuższa o 45 km od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do stolicy, czyli po DK10. Gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi. Trasa połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock.

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym. To musisz wiedzieć!

Jak informuje GDDKiA - duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z S5 i poprzez węzeł Nowe Marzy i dalej pobiegnie do Ostródy, gdzie przetnie S7, następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica.

Pierwsze fragmenty S10 o łącznej długości ok. 63 km już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium Korytarzowe ze wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy. Poniżej opisujemy stan zawansowania przyszłej drogi ekspresowej S10.

Województwo zachodniopomorskie

Początkiem drogi S10 będzie węzeł drogowy Szczecin Kijewo na połączeniu z autostradą A6. W październiku ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 km.

To też może Cię zainteresować

Prace przygotowawcze będą kontynuowane, po uzyskaniu DŚU, w ramach umowy na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem przyszłego wykonawcy tego odcinka będzie przebudowanie części obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudowanie jej w nowym przebiegu omijającym osiedle Płonia w Szczecinie.

Jadąc dalej na wschód, od granicy miasta Szczecin do końca obwodnicy Stargardu, mamy już gotową dwujezdniową drogę ekspresową S10. Jesienią ubiegłego roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały wspomniany odcinek o długości 26 km.

Kolejny odcinek S10 to Stargard - Piła. Dla tego fragmentu o łącznej długości 108 km uzyskiwana jest DŚU, która określi korytarz przebiegu drogi. Procedura wydania decyzji środowiskowej jest na końcowym etapie i jeszcze w lipcu tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie powinna wydać tę decyzję. Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 km jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec ubiegłego roku.

Brakujące odcinki S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 km) mają zapewnione środki na prowadzone prace przygotowawcze w kwocie 40,6 mln zł. W ramach tych prac do połowy 2023 roku zostanie jeszcze wykonana Koncepcja Programowa wraz z badaniami podłoża. Do ogłoszenia przetargu na realizację w trybie "Projektuj i buduj" będzie można przejść po zapewnieniu finansów.

W Wielkopolsce

W ramach województwa wielkopolskiego odcinek przyszłej drogi ekspresowej S10 został podzielony na dwa zadania. Pierwszy to odcinek S10 Piła - Wyrzysk o długości około 28 km. To zadanie znajduje się w fazie prac studialnych, w ramach których na zlecenie GDDKiA, wykonawca opracowuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) i Koncepcję Programową (KP). Teraz finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ.

W najbliższym czasie wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU, która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk. Planowany termin złożenia wniosku to początek III kw. 2021 r.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa zawierająca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu będzie można ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj". Przyszły wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na III kw. 2025 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027.

Drugi odcinek S10 na terenie woj. wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok 8 km. 2 czerwca br. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz materiałami do wniosku o DŚU. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r., zaś uzyskania DŚU - I kw. 2024 r.

Po zakończeniu prac studialnych ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj". Przyszły wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego, na podstawie którego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB). Planowany termin uzyskania tej decyzji przypada na III kw. 2026 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028.

Województwo kujawsko-pomorskie

Jak informuje nas zespół prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Planowany termin złożenia wniosku to koniec czerwca br. Po uzyskaniu tej decyzji i zapewnieniu środków ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania w trybie "Projektuj i buduj".

Od węzła Bydgoszcz Zachód (wraz z otwartym 31 grudnia 2020 r. odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy) do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 km. Dalsza część trasy do węzła Toruń Południe o długości nieco ponad 50 km, w lutym 2020 r. uzyskała DŚU, a w czerwcu tego samego roku rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (wcześniej przewidywano formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

To też może Cię zainteresować

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca br. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji.

Niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Po ich wprowadzeniu, w najbliższych dniach, ogłoszony zostanie przetarg na pierwszy z czterech odcinków realizacyjnych w formule "Projektuj i buduj", tj. Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Kolejne przetargi obejmą odcinki Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe.

S10 Bydgoszcz Południe - Toruń Południe to ekspresowe połączenie z Bydgoszczy do Torunia i autostrady A1 oraz z Torunia do S5 i lotniska w Bydgoszczy. Inwestycja to także rozbudowa fragmentu istniejącej DK25 w okolicy m. Brzoza oraz rozbudowa fragmentu S10 na południu Torunia (w tym o dwa nowe węzły).

Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowano Studium Korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 km. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badane są również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

25 stycznia 2021 r. zaprezentowano wynik analizy wielokryterialnej będącej częścią studium, w tym wariant, który uzyskał najlepszą ocenę w tej analizie. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego korytarz rozpoczyna się od węzła Włocławek Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo.

Prace przygotowawcze przejdą do kolejnej fazy, czyli wyboru wykonawcy dokumentacji STEŚ-R po zapewnieniu na ten cel finansowania. Opracowanie pozwoli na określenie dokładnego przebiegu przyszłej drogi ekspresowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Na Mazowszu

Przebieg przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km.

GDDKiA przypomina, że Studium Korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej i służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym.

Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKiA), przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji.

- Szczegółowy przebieg przyszłej S10, a także OAW, wskażemy dopiero na etapie opracowywania STEŚ-R. Złożenie wniosku o wydanie DŚU planowane jest na 2025 r. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych - kończy informację zespół prasowy GDDKiA.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska