SOŁTYS I SOŁECTWO ROKU 2017 | Regulamin plebiscytu

KDZaktualizowano 

Regulamin Konkursu „SOŁTYS ROKU 2017”

§ 1. Postanowienia ogólne.
1.Organizatorami Konkursu są: Województwo Kujawsko-Pomorskie i spółka Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Polska Press Sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy.
2.Konkurs prowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3.Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 11 sierpnia do 20 października 2017 roku.
4.Konkurs prowadzony jest w dwóch częściach.
1)Część I – plebiscyt SMS-owy przeprowadzony przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2)Część II - ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie przez Kapitułę Konkursu.
5.W konkursie wyłonieni zostaną laureaci w następujących kategoriach:
1) Część I
a) „Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
b) „Sołectwo Roku 2017”,
2) Część II - „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017”, „Sołtys Debiutant 2017”.

§ 2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.

§ 3. Zgłoszenia kandydatów w Konkursie.
1.Kandydatami w Plebiscycie są sołectwa województwa kujawsko-pomorskiego (w kategorii Sołectwo Roku 2017) oraz sołtysi sołectw województwa kujawsko-pomorskiego (w kategorii „Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”).
2.Kandydatem do udziału w Konkursie na Sołtysa Roku nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.
3.Z udziału w Konkursie „Nasz Sołtys 2017” wyłączeni są pracownicy organizatorów współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej w okresie od 11.08.2017 r. do 18.08.2017 r. włącznie do godziny 16:00.
5.Zgłoszenia:
1)zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pomorska.pl oraz na www.strefaagro.pomorska.pl Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie. Zgłoszenia nadesłane po godz. 16:00 dn. 18.08.2017r. nie wezmą udziału w Plebiscycie.
2)Propozycje kandydatów do Plebiscytu można przesłać także drogą elektroniczną na adres karolina.kielkowska@polskapress.pl W tytule wiadomości należy wpisać „Nasz Sołtys 2017”, a treść powinna zawierać następujące informacje:
a)nazwisko i imię zgłaszanego kandydata;
b)nr telefonu kandydata;
c)miejscowość zamieszkania;
d)gmina;
e)adres e-mail kandydata;
f)numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.
6.W celu umożliwienia dokonania oceny kandydatów przez Kapitułę, kandydaci powinni dostarczyć do Organizatora wypełnione ankiety do dnia 15 września do godziny 16:00 (następnie ankiety zostaną przekazane Kapitule do oceny merytorycznej) stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kandydaci, którzy nie dostarczą wypełnionej ankiety nie będą podlegali ocenie merytorycznej Kapituły Konkursu i wezmą udział tylko w plebiscycie stanowiącym część I konkursu - kategorii „Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
7.Do uzupełnionej ankiety można załączyć również zdjęcie kandydata (portretowe lub sylwetki) w formie papierowej lub elektronicznej. Zdjęcie w wersji papierowej powinno być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, zdjęcie w formie elektronicznej powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko kandydata wpisane bez polskich liter. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, w przypadku zdjęć w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie JPG o wadze minimum 1 MB. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia nie spełniające wymienionych warunków.
8.W przypadku przesłania zdjęcia kandydata wraz z ankietą, konieczne jest dostarczenie oświadczenia o nienaruszeniu praw autorskich zdjęcia i zgody na publikację wizerunku kandydata, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez kandydata i w oryginale dostarczone osobiście lub listownie do Gazety Pomorskiej. Zdjęcia bez ww. zgody nie będą publikowane.
9.Po zakończonym Konkursie Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć.
10.Lista kandydatów do Konkursu, będzie publikowana na łamach Gazety Pomorskiej i na stronach www.pomorska.pl, StrefaAgro.pomorska.pl.
11.Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
12.W przypadku, gdy po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia, Organizator uzna, że nadesłane zgłoszenie jest nieprawdziwe, na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji, usunie fotografię i dane osobowe kandydata ze stron internetowych i z listy numerów do głosowania.
13.Organizator może w trakcie trwania Konkursu podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu kandydatów niespełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn, wynikających z przepisów i norm społecznych.
14.Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji.

§ 4. Część I Konkursu - Plebiscyt SMS-owy.
Informacje ogólne
1.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 oraz Sołectwo Roku 2017.
2.Plebiscyt organizowany będzie w dwóch etapach, które potrwają od dnia 11.08.2017, do godz. 20:59:59 dnia 05.09.2017 (etap I) oraz od dnia 8.09.2017 do godz. 20:59:59 dnia 29.09.2017.
3.Organizator powołuje czteroosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Lucyna Talaśka –Klich, Kamila Kalinowska, Karolina Kiełkowska, Kamila Dorawa.
4.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
5.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
6.Plebiscyt będzie prowadzony na łamachGazety Pomorskiej i na stronach www.pomorska.pl, StrefaAgro.pomorska.pl.
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 11.08.2017, do godz. 20:59:59 dnia 05.09.2017 na następujących warunkach. :
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Pomorskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks i dalej po kropce numer kandydata.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w każdym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego i w każdej z dwóch kategorii plebiscytu trzech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo miejsce w rankingu wynikające z liczby głosów.

II. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 8.09.2017 do godz. 20:59:59 dnia 29.09.2017 na następujących warunkach. :
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Pomorskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS na sołtysa i sołectwo dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks i dalej po kropce numer kandydata.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób lub sołectw będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba lub sołectwo, które uzyskało większą liczbę głosów w pierwszym etapie plebiscytu.

§ 5. Część II Konkursu – Ocena merytoryczna kandydatów.
1.Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu powołana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2.Kapituła dokona oceny kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie informacji dostarczonych przez kandydatów w ankietach, o których mowa w § 3 ust. 5. Kandydat, który nie dostarczy Załącznika nr 1 nie zostanie poddany ocenie Kapituły Konkursu.
3.Kapituła dokona oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według następujących kryteriów:
1)inwestycje na rzecz sołectwa prowadzone z inicjatywy sołtysa,
2)organizacja przedsięwzięć inicjowanych lub organizowanych przez sołtysa,
3)osiągnięty sukces lub nowatorskie rozwiązanie przez sołtysa istotnego problemu sołectwa,
4)plany związane z działalnością sołectwa,
4.Każdy z członków Kapituły Konkursu może przyznać od 0 do 5 punktów w każdym z wymienionych zagadnień opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1.
5.Kapituła Konkursu dokonuje wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
6.W kategorii Debiut, Kapituła dokonuje wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał kandydat, który zaznaczył w ankiecie, że jest to jego pierwsza kadencja.
7.Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
8.Organizator o wynikach Konkursu powiadomi pisemnie jego laureatów oraz na łamach „Gazety Pomorskiej” i na stronach internetowych www.pomorska.pl, www.strefaagro.pomorska.pl
www.kujawsko-pomorskie.ksow.pl.

§ 6. Ochrona danych osobowych.
1.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie.
2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę
na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
4.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
5.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane
w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

§ 7. Nagrody.
1.W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:
1)„Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
2)„Najpopularniejsze Sołectwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
3)„Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017”;
4)„Sołtys - Debiutant”.
2.Za szczególne osiągnięcia Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
3.W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowo-finansowe, w tym m.in.: puchar „Sołtysa Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017”, statuetka „Sołtys Debiutant”, medale dla sołtysów, którzy zajmą pierwsze miejsca w etapie powiatowym, promocja miejscowości laureatów, z których pochodzą, na witrynach internetowych Gazety Pomorskiej oraz nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
4.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 20 października 2017 roku, podczas „IV Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy.

§ 8. Reklamacje
1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Gazeta Pomorska, Dział Marketingu, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Plebiscyt Sołtys– reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1.Z oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatów przeprowadzanej w ramach II części Konkursu przez Kapitułę Konkursu, są wyłączeni laureaci wszystkich kategorii konkursów z lat 2012-2016.
2.Uzyskanie tytułu „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017” wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego laureata do kolejnej edycji Konkursu.
3.Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu, regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy.
4.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6.Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu.

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Materiał oryginalny: SOŁTYS I SOŁECTWO ROKU 2017 | Regulamin plebiscytu - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3