Każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50% swoich upraw. Gospodarz ma na to czas do 30 czerwca każdego roku, co więcej - może liczyć na dopłatę do składki ubezpieczeniowej do 65% z budżetu państwa. Przypominamy, jakie towarzystwa ubezpieczają w ten sposób w 2018 roku.

W 2018 roku dopłata może sięgać 65% kosztu polisy. Ubezpieczeniem z dofinansowaniem są objęte: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki.

Co roku wnioski o dopłaty bezpośrednie składa w Polsce ok. 1,3 mln rolników. Tylko ok. 11% ubezpiecza uprawy. Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczyć powinno się przynajmniej połowę upraw.

"Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli", wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Jest jednak wyjątek: "Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat".

Co i od czego może ubezpieczyć rolnik w 2018 z dopłatą?

Przypominamy, do jakich upraw i zwierząt przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych w 2018 roku? Od czego - jakich zjawisk i zdarzeń - obowiązują te ubezpieczenia?

  • dla produkcji roślinnej (upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Gdzie można ubezpieczyć uprawy z dopłatą w 2018 roku?

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  4. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.