Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zobacz, komu przysługuje świadczenie [kwota, wniosek]

Artykuł sponsorowany
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje? Ile wynosi? Kto wypłaca?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje? Ile wynosi? Kto wypłaca? pixabay
Zasiłek opiekuńczy, to świadczenie ZUS wypłacane w razie zwolnienia z wykonywania pracy w związku z koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem. Komu przysługuje? Sprawdzcie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli

 • pracownikom
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracującym z osobą, która wykonuje taką umowę,
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracującym z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • osobom duchownym.

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego?
Z zasiłku opiekuńczego skorzystać można, jeśli osoba jest zwolniona z wykonywania pracy, bo musi opiekować się:
- dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • choroba niani (z którą masz zawartą umowę HYPERLINK "Kliknij tu" uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Uwaga!

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie, kiedy się nim opiekujesz, jesteś z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać  na: Twoje dzieci lub dzieci Twojego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej).

Pamiętajmy, że zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia.

Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która:

 • jest całkowicie niezdolna do pracy,
 • jest chora,
 • nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • prowadzi gospodarstwo rolne,
 • jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzi działalność,
 • nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi przez okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny.Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica

Aby móc się zająć chorym rodzicem wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego dane osoby chorej, opiekuna oraz okres, w którym będziemy sprawować opiekę. Zaświadczenie to należy dostarczyć pracodawcy. Warunkiem determinującym uzyskanie zasiłku jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego wraz z osobą chorą przez okres, jaki obejmuje zwolnienie lekarskie.

O zasiłek opiekuńczy starać się mogą osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Warto wiedzieć, że nie wymaga on mieszkania z osobą chorą. Świadczenie zostanie wypłacone, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu. Okres, na jaki zasiłek ten przysługuje to 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Ilość dni jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku i członków rodziny wymagających opieki.

Zasiłek ten wynosi 80% pensji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki. Przysługuje na każdy dzień, który obejmuje zasiłek lekarski, nawet jeśli są to dni ustawowo wolne od pracy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli nie są nigdzie zatrudnieni i nie podejmują innej pracy zarobkowej, lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotyczy on również osób, które sprawują stałą opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, spowodowanej niemożnością samodzielnego funkcjonowania.

Obecnie kwota zasiłku specjalnego wynosi 620 złotych miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
W celu jego otrzymania, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w urzędzie gminy, miasta lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz można go otrzymać także stacjonarnie w ich placówkach.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy
Wniosek można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wygląda on następująco:

Dodaj ogłoszenie