MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Dopłaty bezpośrednie 2021. W ARiMR nie można złożyć oświadczenia o braku zmian [lista zmian]

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Zmiany w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021
Zmiany w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021 pixabay.com/emitea
ARiMR prowadzi nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok. Rolnicy, którzy jeszcze nie zabrali się za wypełnienie wniosku, muszą przygotować się na kilka ważnych zmian. Na dodatkowe pieniądze będą mogli liczyć hodowcy owiec, w dobrostanie zwierząt na zmiany powinni w 2021 roku zwrócić uwagę też hodowcy loch, tuczników i krów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przyjmuje dotychczasowych oświadczeń o braku zmian w całościowym wniosku, jednak są oświadczenia dotyczące zwierząt.

Zmiany czekają rolników w zakresie wnioskowania i w samych formach wsparcia. "W kampania 2021 roku nie są wysyłane do rolników tzw. wnioski spersonalizowane", uprzedza Biuro Prasowe ARiMR.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2021 - jakie zmiany czekają rolników? Koniec oświadczeń

Od 2021 roku rolnicy mogą składać wnioski wyłącznie poprzez aplikację eWniosekPlus. Gdyby zaś była taka potrzeba, w placówkach ARiMR wesprą ich w tym specjalnie przeszkoleni pracownicy punktów pomocy technicznej.

W ostatnich latach rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w poprzednim roku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, mogli w kolejnym sezonie złożyć krótkie oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu w aktualnym wniosku w porównaniu z tym poprzednim. Z tym koniec.

To też może Cię zainteresować

ARiMR: Nie ma możliwości składania Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2021 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2020. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku rolnicy złożyli blisko 8 tys. oświadczeń, w całej Polsce ponad 200 tysięcy.

Rolnicy poprzez aplikację Mobilna ARiMR będą mieli możliwość wykonania zdjęć geotagowanych zawierających informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca ich wykonania i przesłania ich do ARiMR (zdjęcia te będą stanowiły dokument urzędowy zgodnie z art. 76, § 1 k.p.a.).

Dopłaty rolnicze ze zmianami w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2021 roku

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów:

W 2021 roku został wprowadzony dodatkowy warunek do otrzymania płatności w celu ukierunkowania na najbardziej wartościowe uprawy. Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli:

 • uprawa ta została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), oraz
 • obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar.

Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych:

Od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce z uwagi na fakt, że zawartość THC w konopiach odmiany Finola w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość tj. 0,2%.

Zmiany w zakresie płatności ekologicznej 2021

Wszystkie zobowiązania ekologiczne podejmowane od 15.03.2021 r. będą realizowane przez okres 3 lat (dotychczas zobowiązania były 5-letnie);

W przypadku uprawy pomidorów w ramach pakietu 2. i 8. Uprawy warzywne, zostały ustanowione nowe wymogi:

 • do uprawy może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
 • obsada pomidorów wynosi nie mniej niż 20 000 szt./ha.

Zmiany w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 2021

Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane od 15.03.2021 r. w zakresie:
- Pakietu 2. Ochrona gleb i wód,
- Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
- Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
- Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
będą realizowane przez okres 2 lat. W ramach pozostałych pakietów zobowiązania nadal będą 5-letnie (dotychczas wszystkie zobowiązania były 5-letnie);

W związku ze skróceniem okresu realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie do 2 lat zmieniono brzmienie wymogów dla wariantu 6.1, w przypadku uprawy odmian regionalnych lub amatorskich, w zależności od długości trwania zobowiązania:
- uprawianie odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze z kwalifikowanego materiału siewnego:

 1. w pierwszym i czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany, a w drugim, trzecim i piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w poprzednim roku – w przypadku zobowiązań 5-letnich,
 2. w pierwszym roku uprawy danej odmiany, a w drugim roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w pierwszym roku – w przypadku zobowiązań 2-letnich.

Dopłaty 2021 z ARiMR. Zmiany w zakresie płatności dobrostanowej

W przypadku wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach:

 • plan poprawy dobrostanu dla loch jest załącznikiem do wniosku,
 • w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku dołącza do wniosku oświadczenie o braku zmian w planie,
 • możliwe jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym,
 • w przypadku utrzymywania loch w systemie jarzmowym wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym,
 • należy dostarczyć do biura powiatowego rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym w terminie od 15-31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej (brak dostarczenia, pomimo wezwania, rejestru sposobu utrzymywania loch, będzie skutkować odmową przyznania płatności w ramach wariantu),
 • warunkiem przyznania płatności jest posiadanie zarejestrowanej indywidualnie lochy do dnia złożenia wniosku;

Dobrostan zwierząt - oświadczenie o braku zmian 2021

W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach oraz 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach i 2.3. Dobrostan krów mamek, w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dostarcza do biura powiatowego oświadczenie o braku zmian w planie;

Zobacz wideo: Stawki płatności bezpośrednich za 2020 rok. Czytaj dalej pod filmem:

Dobrostan tuczników - zmiany w dopłatach 2021

W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach warunkiem przyznania płatności do tuczników jest pochodzenie tuczników od loch dobrostanowych, czyli loch objętych wnioskiem o przyznanie płatności w ramach wariantu 1.1 i w odniesieniu do których zostało ustalone, że w dniu złożenia wniosku w ramach wariantu 1.1 nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym oraz liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa o więcej niż o 5% od maksymalnej liczby loch określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt;

Dobrostan krów mlecznych - zmiany w dopłatach 2021

W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas i 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, wprowadzona została degresywność płatności:

 • 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk;
 • 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuk;
 • 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuki;

To też może Cię zainteresować

W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas ustanowione zostały nowe sankcje za wskazanie w rejestrze wypasu krów mlecznych, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika;

Dobrostan krów mamek - zmiana w 2021 roku

W przypadku wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek nastąpiła zmiana terminu realizacji wymogu zapewnienia wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania:

 • od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do 1 kwietnia,
 • od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia,

do 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej;

Dodanie nowego Pakietu 3. Dobrostan owiec, obejmującego wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

- płatność przysługuje do średniej liczby samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy, utrzymywanych przez rolnika w okresie od 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku,
- stawka płatności za sztukę zwierzęcia wynosi 133 zł,
- należy spełnić warunki przyznania płatności, takie jak:

 • posiadanie planu poprawy dobrostanu, sporządzonego przez uprawnionego doradcę, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
 • dostarczenie planu poprawy dobrostanu zwierząt do BP przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- trzeba realizować wymogi, takie jak:

 • od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku gdy ten wniosek został złożony do 1 kwietnia) lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku gdy ten wniosek został złożony po 1 kwietnia) do 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek: wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienia tym zwierzętom dostępu do wybiegu,
 • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku: zapewnienia zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa, zarówno w przypadku utrzymywania pojedynczego, jak i w przypadku utrzymywania grupowego,

- jest obowiązek złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa, co najmniej przez 120 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie w celu wypasu do siedziby stada (w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt) innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia (w przypadku braku złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu – płatność w ramach wariantu 3.1 zostanie zmniejszona o 10%).

Zmiany w zasadach przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną

Zwiększony zostaje limit powierzchni z 20 ha do 40 ha, w przypadku ubiegania się o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

Źródło: ARiMR

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska