Konkurs kwartalny dla listonoszy - REGULAMIN AKCJI

JK
Udostępnij:

Regulamin sprzedaży premiowej pod nazwą
„Program kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”
zwanego dalej „Sprzedażą Premiową”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, nr BDO 000020115.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej pod nazwą „Program kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”.
3.Wydawca organizuje Sprzedaż Premiową dla listonoszy, naczelników Urzędów Pocztowych (UP z terenu działania Regionu Sieci w Bydgoszczy (RS)), którego celem jest wykonanie planu dla prenumeraty codziennej i weekendowej Gazety Pomorskiej.
Sprzedaż Premiowa organizowana będzie od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Art. 2
Zasady Sprzedaży Premiowej

1.Warunkiem niezbędnym do przyznania nagród jest uzyskanie przez RS w Bydgoszczy wyniku sprzedaży prenumeraty w następujących założeniach:
a)średnia miesięczna liczba punktów za II kwartał 2021 (kwiecień - czerwiec) może być mniejsza od maksymalnej sumy punktów za marca 2021 roku, ale nie mniejsza niż 13966 punktów.
2.Za prenumeratę codzienną przyznawany jest 1 punkt.
3.Za prenumeratę weekendową przyznawane jest 0,4 punktu.

Tabela planu (plus dodatkowe wskaźniki) :

Konkurs kwartalny dla listonoszy - REGULAMIN AKCJI

Art. 3
Nagrody w Sprzedaży Premiowej

1.Za ufundowanie i wydanie nagród w Sprzedaży Premiowej odpowiada Organizator.
2.Organizator nagrodzi tylko wskazanych listonoszy.
3.Nagrodami dla listonoszy są :
a.20 równorzędnych nagród w wysokości 100 zł – dla listonoszy, którzy sprzedają mniej niż 24 prenumeraty codzienne
b.11 równorzędnych nagród w wysokości 200 zł – za średnio, w ocenianym kwartale, 25 do 29 prenumerat codziennych
c.6 równorzędnych nagród w wysokości 300 zł – za średnio, w ocenianym kwartale co najmniej 30 prenumerat codziennych
4.Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem koordynatora RS Bydgoszcz Poczty Polskiej.
5.Jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2 000,00 zł w związku z tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wydanych nagród nie pobiera się podatku.

Art. 4
Zasady przyznania nagród w Sprzedaży Premiowej

1.Wydawca otrzyma proponowana listę laureatów od RS Bydgoszcz, od wyznaczonego przez dyrekcję RS Bydgoszcz pracownika Poczty. Przygotowana lista będzie anonimizowana - będzie zawierała imię, oraz pierwszą literę nazwiska wraz z nazwą właściwego Urzędu Pocztowego.
2.Dodatkowo przyznajemy punkty za prenumeratę codzienną w wysokości ;
A.30 prenumerat - 3 pkt
B.35 prenumerat – 4 pkt
C.40 prenumerat - 5 pkt
3.Nagrody zostają wypłacone listonoszom, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie po 3 miesiącach trwania konkursu.
4.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez listonoszy zwycięża listonosz, który w ocenianym okresie doręcza większą liczbę prenumeraty codziennej (średnio miesięcznie).

Art. 5
Ogłoszenie wyników Sprzedaży Premiowej

1.Wydawca w terminie do 14 czerwca 2021 r. potwierdzi uzyskanie przez RS wyniku gwarantującego otrzymania funduszu.
2.Poczta Polska w terminie do 30 marca 2021 r. sporządzi kolejne 3 rankingi ( pierwszy do 31 marca, drugi do 30 kwietnia, trzeci do 31 maja), na podstawie których zostaną wyłonieni laureaci spośród listonoszy.
3.Rankingi zostaną wysłane mailem do wydawcy na adres [email protected]
4.Wydawca zweryfikuje poprawność nadesłanej przez Pocztę Polską listy laureatów i na tej podstawie przyzna nagrody.
5.Wydawca potwierdzi listę nagrodzonych w ciągu 14-stu dni roboczych od momentu przekazania laureatów od Poczty.
6.Wyniki zostaną ogłoszone w wewnętrznym systemie Poczty Polskiej.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane ze Sprzedażą Premiową mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Program kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected] .
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Sprzedaży Premiowej, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Sprzedaży Premiowej.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Sprzedaży Premiowej nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Sprzedaży Premiowej.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Pomorska