OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 Regulamin plebiscytu...

  OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 Regulamin plebiscytu

  Akcja specjalna OSOBOWOŚĆ ROKU 2018

  Aktualizacja:

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

  Art. 1. Informacje ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Bydgoszcz pod egidą wydawnictw „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, oraz „Nowości-Dziennika Toruńskiego”.
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018”.
  4. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
  a. Kultura;
  b. Działalność społeczna i charytatywna;
  c. Samorządność i społeczność lokalna;
  d. Biznes.
  5. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach.
  a. Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu będzie trwać od dnia 11.01.2019 r. do dnia 13.02.2019 r., do godz. 20:00.
  b. Drugi etap – wojewódzki finał Plebiscytu będzie trwać od dnia 15.02.2019 r. do dnia 27.02.2019 r., do godz. 20:00.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3 -5 poniżej.
  9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”
  i „Nowości-Dziennika Toruńskiego” nazwanych dalej „Gazetami”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisów www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl (nazywanego dalej „Serwisami”).
  10. Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, powiat aleksandrowski, powiat brodnicki, powiat bydgoski, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat grudziądzki, powiat inowrocławski, powiat lipnowski, powiat mogileński, powiat nakielski, powiat radziejowski, powiat rypiński, powiat sępoleński, powiat świecki, powiat toruński, powiat tucholski, powiat wąbrzeski, powiat włocławski, powiat żniński.
  11. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest nominowanie co najmniej dwóch zaproponowanych kandydatów. W przypadku mniejszej liczby nominowanych kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.
  12. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby nominujące Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisów, dostępnego na www.pomorska.pl/regulamin, expressbydgoski.pl/regulamin, nowosci.com.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
  13. Nominacja kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazetach i w Serwisach przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
  14. Organizator powołuje Komisję Plebiscytową składającą się z personelu Organizatora, która czuwa nad przebiegiem Plebiscytu i wykonuje czynności znajdujące się w kompetencji Organizatora zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, chyba że z jego treści wprost wynika co innego.


  Art. 2. Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

  1. Plebiscyt ma charakter zamknięty.
  2. Kandydatami w plebiscycie będą osoby nominowane do udziału w plebiscycie przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Kolegium w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego województwa Kujawsko - Pomorskiego.
  3. Propozycje nominacji kandydatów mogą być też zgłaszane przez osoby trzecie z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez Kolegium Redakcyjne i/lub Komisję Plebiscytową.
  4. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej na jej udział w plebiscycie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.
  5. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
  6. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: karolina.jasinska@polskapress.pl lub przemyslaw.durczak@polskapress.pl
  7. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
  8. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  9. Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10. W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisów może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  11. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.


  Art. 3. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia propozycji nominacji.

  1. Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie do dnia 22.01.2019 r.
  2. Propozycja nominacji zgłaszanej kandydatury powinna zawierać:
  a. Imię i nazwisko proponowanej osoby
  b. Wskazanie kategorii plebiscytu
  c. Zawód, miejsce pracy, stanowisko (nieobowiązkowe)
  d. Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
  e. Numer telefonu i adres e-mail proponowanej osoby (nieobowiązkowe)
  f. Uzasadnienie propozycji
  g. Imię i nazwisko osoby proponującej kandydata
  h. Numer telefonu osoby proponującej kandydata
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji w zakresie ich zgodności z treścią powyższego art.3 ust.2, powyższego art. 2 ust.2 oraz prawem.
  4. W dniu 11.01.2019 r. na stronach internetowych Serwisów zostanie opublikowana lista nominowanych kandydatów do udziału w Plebiscycie.
  5. Na prośbę nominowanych Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

  Art. 4. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

  1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  b. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisach Gazet (art. 1 ust. 9) od dnia 11.01.2019 r.
  c. W odpowiedzi na SMS głosujący otrzymuje potwierdzenie zaliczenia głosu
  d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
  e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
  f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów