Regulamin konkursu pod nazwą "Tu jest super, tu jest historia! cz. 2"

Joanna Komorowska
Joanna Komorowska
Udostępnij:

Regulamin konkursu pod nazwą „Tu jest super, tu jest historia! cz. 2”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Tu jest super, tu jest historia! cz. 2”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Bydgoszczy i będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”, „Nowości Dziennika Toruńskiego” i „Expressu Bydgoskiego”, nazwanych dalej „Gazetami" oraz serwisów www.pomorska.pl, expressbydgoski.pl i nowosci.com.pl, zwanych dalej „Serwisami” i będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5. Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
6. Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art. 2 Definicje

1. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2. Przedstawiciel ustawowy - rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
3. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
4. Zadanie Konkursowe - samodzielne, indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką zgodnie z wytycznymi poniżej, na jeden z wybranych tematów (kategorii):
• SuperZabytek – zaprojektuj logo twojego ulubionego lub według ciebie najciekawszego zabytku w województwie kujawsko-pomorskim (Praca płaska, format maks. A3)
• Pocztówka z wycieczki – stwórz pocztówkę z wycieczki do twojego lubionego zabytku lub miejsca związanego z historią Kujaw i Pomorza. Pamiętaj, żeby napisać, skąd jest twoja pocztówka. (Praca płaska, format maks. A3)
… inadesłaniu fotografii tej pracy przez przedstawiciela ustawowego, za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie.
Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 27.05.2022 r. od godziny 09:00:00 do dnia 30.09.2022 r. do godz. 23:59:59.
3. Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko w wieku od 5 do 12 roku życia, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. Wiek dziecka określany jest w dniu zgłoszenia do Konkursu na podstawie wskazanego roku urodzin dziecka.
4. Uczestnik, może zostać zgłoszony do udziału w Konkursie wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego. Zatem ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o czynnościach, oświadczeniach, zgodach itp. dokonywanych przez Kandydata należy przez to rozumieć czynności, zgody, oświadczenia, itp. dokonywane przez przedstawiciela ustawowego.
5. Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.
6. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
7. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
1) wypełnienia przez Przedstawiciela Ustawowego formularza załączonego do artykułu dot. W formularzu należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) rok urodzenia Uczestnika,
c) miejscowość zamieszkania Uczestnika,
d) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
e) numer telefonu przedstawiciela ustawowego,
2) zaakceptowania przez przedstawiciela ustawowego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim wymaganej zgody w sposób określony w formularzu.
3) nadesłania fotografii jednej pracy konkursowej w formacie pdf, png, jpg, . o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującej wykonaną przez Uczestnika pracę plastyczną prezentującą tematykę opisaną w Art. 2 pkt. 4. Nadesłana praca nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, , w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Przedstawiciel Ustawowy dziecka może przysłać fotografię pracy Uczestnika wyłącznie takiej, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
9. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Przedstawiciel Ustawowy oświadcza w imieniu Uczestnika, że zgadza się na nieodpłatną publikację fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w Serwisach i Gazetach Organizatora.
10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Przedstawiciel Ustawowy oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii i do pracy plastycznej oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
11. Z chwilą przesłania pracy Przedstawiciel Ustawowy w imieniu Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, czasowo licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii pracy plastycznej (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
1) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii pracy plastycznej z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
3) trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii pracy plastycznej i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
4) korzystanie z fotografii pracy plastycznej poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
5) inne niż określone w lit. 4 korzystanie z fotografii pracy plastycznej w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
6) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy plastycznej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
7) prawo do udostępniania fotografii pracy plastycznej, do korzystania, w tym do udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
12. Przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do chwili ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego regulaminu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, Przedstawiciel Ustawowy może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
14. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
15. W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 14 powyżej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.10.2022 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.
2. Komisja Konkursowa wyłoni 6 zwycięzców Konkursu, po 3 w każdej kategorii
3. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie sześciu Zwycięzców Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3, w każdej kategorii konkursowej. Dodatkowo Komisja Konkursowa może wyróżnić w każdej kategorii jedną pracę, spoza zwycięskich prac, która w szczególny sposób wyróżniła się na tle pozostałych , zgłoszonych do konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu w każdej z kategorii otrzymają:
1) za zajęcie pierwszego miejsca: m.in. aparat instax + wkłady, zestawy klocków LEGO dostosowane do płci i wieku uczestnika, plecak oraz gadżety (wartość jednego zestawu – ok. 1000 zł)
2) za zajęcie drugiego: m.in. aparat instax + wkłady, zestawy klocków LEGO dostosowane do płci i wieku uczestnika, plecak oraz gadżety (wartość jednego zestawu – ok. 750 zł)
3) za zajęcie trzeciego miejsca: m.in. zestawy klocków LEGO dostosowane do płci i wieku uczestnika, plecak oraz gadżety (wartość jednego zestawu – ok. 500 zł)
4) za zdobycie wyróżnienia: nagroda w postaci gadżetów o wartości ok. 250 zł.
5. Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
7. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
8. Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Komisji Konkursowej Organizatora. Kontakt z Przedstawicielem Ustawowym nastąpi na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.
9. Wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. O dokładnej dacie wręczenia przedstawiciele ustawowi zwycięzców zostaną poinformowani telefonicznie.
10. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.9 powyżej, nagrody będą czekały na odbiór osobisty w siedzibie Organizatora przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy do 20 listopada 2022 r. .
11. Jednorazowa wartość nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
12. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: 85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 , dział marketingu, Gazeta Pomorska
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – Tu jest super, tu jest historia! cz.2”
2) imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
3) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
4) w przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamacje.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator wydaje decyzję, o której Zgłaszający Reklamację zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Tu jest super, tu jest historia! cz. 2”

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH i DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Tu jest super, tu jest historia! cz. 2” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych i danych Twojego dziecka jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane oraz dane Twojego dziecka dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane lub dane Twojego dziecka w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych i danych Twojego dziecka następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający);
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane i dane Twojego dziecka przekazane nam w związku z uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane i dane Twojego dziecka przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH I DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych i danych Twojego dziecka posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Waszych danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Wasze dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Derform

Derform Tornister 28X36X15 Pion Ergo Mb Df 27 Fol

216,13 zł144,67 zł-33%
miejsce #2

Nike

Nike Y Elemental BKPK FA19 czarny BA6030 013

119,00 zł91,99 zł-23%
miejsce #3

Skip Hop

Skip Hop Plecak Junior Zoo Koala (9K481410)

149,00 zł125,00 zł-16%
miejsce #4

Paso

Paso Worek Na Buty Panda

13,58 zł13,35 zł
Materiały promocyjne partnera

Euforia na Camp Nou. Lewy oficjalnie piłkarzem Barcy

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Pomorska