MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Konkursu Rolnik Roku 2022

Joanna Wódkiewicz
Joanna Wódkiewicz

§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Konkurs prowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3.Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
•„Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha”,
•„Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha”,
•„Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca roku”,
•Wyróżnienia redakcji Gazety Pomorskiej dla rolników Kujaw i Pomorza
•Wyróżnienie redakcji Gazety Pomorskiej dla Koła Gospodyń Wiejskich Kujaw i Pomorza
4.Ocenę merytoryczną na podstawie ankiet zgłoszonych kandydatów przeprowadzi powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa, która wyłoni laureatów Konkursu.
W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele redakcji Gazety Pomorskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.
5.Konkurs przeprowadzony będzie w jednym etapie. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 3 października do 11 listopada 2022 roku.
6.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7.Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Kapituły Konkursowej.
8.Konkurs będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej” oraz na stronie serwisu pomorska.pl i strefaagro.pomorska.pl.

§ 2. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych i innowacyjnych rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu chojnickiego, którzy dbają o rozwój innowacyjności rolnictwa przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii w regionie.

§ 3. Zgłoszenia kandydatów do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba wyłącznie pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba prowadząca gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko – pomorskiego lub powiatu chojnickiego.
4.Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba negatywnie zweryfikowana przez Kapitułę Konkursu. Kapituła przeprowadza weryfikację rolnika w oparciu o publicznie dostępne informacje o jego działalności. Przyczyną negatywnej weryfikacji może być powzięcie przez Kapitułę informacji o takiej działalności prowadzonej przez rolnika, która godziłaby w zasady współżycia społecznego.
5.Kandydaci mogą zgłaszać swój udział w Konkursie samodzielnie, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.pomorska.pl/konkurs_agro
6.Swoje rekomendacje mogą zgłaszać również instytucje rolnicze poprzez e-mail na adres: [email protected] Rekomendacje powinny zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację potencjalnego kandydata oraz kontakt z nim, w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, gmina i powiat, a także dodatkowe informacje o gospodarstwie, które posiada osoba dokonująca zgłoszenia, w zakresie pozwalającym na weryfikację, czy dany kandydat kwalifikuje się do wzięcia udziału w konkursie, m.in. mogą to być informacje takie jak: dominujący kierunek produkcji w gospodarstwie, przybliżona wielkość gospodarstwa, stosowanie innowacyjnych technologii, szczególne osiągnięcia, działalność społeczna i charytatywna. Organizator informuje, że niezależnie od zgłoszenia kandydata w sposób określony powyżej ostateczna decyzja o udziale w konkursie należy do kandydata. Organizator skontaktuje się z kandydatem i przedstawi nominację ze strony instytucji oraz zaprosi do udziału w konkursie. Dopiero wypełnienie webankiety zgłoszeniowej oraz akceptacja regulaminu w tym informacji o administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania kwalifikuje osobę do miana uczestnika Konkursu. Udział w konkursie wymaga zaakceptowania przez każdego kandydata niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym konkursu, znajdującym się w serwisie i wyrażenia w nim wymaganej zgody, w sposób określony w formularzu. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w okresie od 3 października 2022 roku od godz. 8:00:00 do 11 listopada 2022 roku do godz. 23:59:59. W trakcie trwania Konkursu, Kandydatowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
7.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z innych przyczyn, wynikających z przepisów i norm społecznych.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem.
10.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy Kandydatów.
11.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.

§ 4. Ocena merytoryczna kandydatów.
1.Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora (patrz. Art.1 ust.4).
2.Kapituła dokona ocen zgłoszonych kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie informacji dostarczonych przez Kandydatów w formularzach internetowych, o których mowa w § 3. Formularze niekompletnie wypełnione, nie będą brane pod uwagę w ocenie Kapituły Konkursowej.
3.Kapituły dokona oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według następujących kryteriów:
a.ogólnych informacji o gospodarstwie
b.liczby pracowników, warunków glebowo- przyrodniczych, dominującego kierunku produkcji w gospodarstwie
c.produkcji roślinnej i zwierzęcej
d.wykorzystywanych funduszy unijnych i innowacji
4.Każdy z członków Kapituły Konkursu może przyznać od 0 do 5 punktów dla każdej kandydatury w konkursie.
5.Kapituła dokonuje wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał Kandydat.
6.Organizator ogłosi wyniki Konkursu podczas Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, które odbędzie się w dniu 26.11.2022 r. Wyniki, w tym dane oraz wizerunek zwycięzców, zostaną również opublikowane do dnia 31.11.2022 r. na stronie internetowej w serwisach www.pomorska.pl, www.strefaagro.pomorska.pl oraz w wydaniu prasowym Gazety Pomorskiej.
7.Zgody na wykorzystanie wizerunków zwycięzców oraz innych ich danych na potrzeby publikacji informacji o wynikach konkursu w prasie internetowej oraz tradycyjnej (papierowej) Organizatora zostaną zebrane podczas Forum Rolniczego. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny.

§ 5. Nagrody
1.W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:
a.„Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha”;
b.„Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha”
c.„Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku”
d. Wyróżnienia redakcji Gazety Pomorskiej dla rolnika Kujaw i Pomorza
e.Wyróżnienia redakcji Gazety Pomorskiej dla Kola Gospodyń Wiejskich Kujaw i Pomorza
2.W Konkursie przewidziano nagrody w następujących kategoriach:
a.Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha:
- I miejsce – statuetka, dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł
- II miejsce - dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł
- III miejsce- dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
b.Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha:
- I miejsce - statuetka, dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł
- II miejsce- dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł
- III miejsce- dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
c.Wyróżnienie dla Najbardziej Innowacyjnego Rolnika:
- dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł
d.Wyróżnienia redakcji Gazety Pomorskiej dla rolnika Kujaw i Pomorza (5 wyróżnień):
- dyplom
e.Wyróżnienie redakcji Gazety Pomorskiej dla Koła Gospodyń Wiejskich Kujaw i Pomorza (1 wyróżnienie):
- dyplom
3.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy nagrody przekroczą kwotę wolną od podatku, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpią podczas IX Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, w dniu 26.11.2022 r. W przypadku nieobecności Laureata nagroda może zostać odebrana osobiście w siedzibie Oddziału Polska Press Bydgoszcz mieszczącej się pod adresem ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy lub może zostać dostarczona paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

§ 6. Reklamacje
1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Agro”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7. Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób dokonujących zgłoszenia rekomendacji do udziału w Konkursie w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu
2.Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej przy ul. Zamoyskiego 2 w Bydgoszczy oraz w serwisie pomorska.pl
3.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu “Rolnik Roku 2022”

Klauzula obowiązku informacyjnego Polska Press sp. z o.o.
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu pod nazwą „Rolnik Roku 2022” (dalej jako: „Konkurs”), co obejmuje również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Konkursie. W każdym czasie do końca Konkursu możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów konkursowych.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie własnej kandydatury w Konkursie, zgłoszenie rekomendacji kandydata) lub zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie. Dane kontaktowe kandydatów zgłoszonych przez osoby trzecie mogą być również pozyskiwane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych (takich jak Internet).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania:
a.Imię i nazwisko;
b.Miejscowość zamieszkania;
c.Miejsce Pracy;
d.Kontaktowy numer telefonu;
g.Adres do doręczeń, w przypadku złożenia reklamacji;
W przypadku kandydatów, Administrator przetwarza również informacje dotyczące prowadzonej przez kandydata działalności gospodarczej w zakresie określonym w Regulaminie, w celu niezbędnym do oceny i weryfikacji prowadzonej działalności, w tym wyłonienia laureatów Konkursu.

5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu, jak również udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkurs, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie twoich danych (patrz wyżej). Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
§podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).
§w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie osobę trzecią jako kandydata, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Twojego imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
·Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

STUDIO EURO PO HOLANDII

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska