Regulamin potwierdzenia udziału w Gali Złotej Setki Pomorza i Kujaw.

Joanna Wódkiewicz
Joanna Wódkiewicz

§1 Postanowienia ogólne
1.Regulamin określa warunki zapisów na listę gości Gali Złotej Setki Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy.
2.Gala Złotej Setki Pomorza i Kujaw jest organizowana przez Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, nr BDO 000020115, Gala odbędzie się odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w Operze Nova, przy ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.
3.Gościem Gali jest każda osoba, której udział w Gali został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.
4.Uczestnictwo w Gali jest bezpłatne.
5.Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem pomorska.pl/zlota_setka_zapisy/ za pomocą którego następuje Rejestracja;
6.Gala oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie, którego dotyczy
Rejestracja;
7.Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
8.Rejestracja oznacza proces samodzielnego zgłoszenia w imieniu własnym Gościa do udziału w Gali;
9.Gość/Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, zarejestrowaną do udziału w Gali;
10.Sponsor oznacza sponsora Gali: sponsorem gali jest m.in. Plichta Sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 13 C, 84-200 Wejherowo, NIP 5882381336 oraz ING Bank Śląski SA ul. Sokolska 34 40-086 Katowice NIP 634-013-54-75.
11.Rejestracja uczestnictwa w Gali jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

§2 Rejestracja i udział w Gali
1.Rejestracja następuje wyłącznie w imieniu własnym poprzez samodzielne wypełnienie i przesłanie przez zaproszonego Gościa Formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem pomorska.pl/zlota_setka_zapisy/
2.Formularz rejestracji wymaga podania rzeczywistych danych Uczestnika, takich jak:
•imię,
•nazwisko,
•firma/instytucja, którą Uczestnik reprezentuje,
•stanowisko,
•adres mailowy.
3.Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Gali upływa 5 czerwca 2022 r.
4.Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
5.Gość, rejestrując się na Galę, potwierdza zamiar uczestnictwa w Gali.
6.Dokonując zgłoszenia rejestracyjnego, uczestnik Gali potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w Gali.
7.Fotorelacja i/lub wideorelacja z gali zostaną zamieszczone na łamach Gazety Pomorskiej oraz w serwisie pomorska.pl. Dokonując zgłoszenia rejestracyjnego Uczestnik zgadza się na publikację wizerunku w ww. Materiałach.
§3 Prawa i obowiązki Organizatora
1.W przypadku, gdyby Gala nie mogła się odbyć w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, jak zarządzenia władz, strajki, ulewy, pandemie, epidemie, itp.)., Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu. W takim przypadku uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej przez Uczestnika podczas zgłoszenia rejestracyjnego.
2.Organizator w przypadkach określonych w pkt 1 zastrzega sobie prawo do zmiany programu Gali.
3.Przebieg Gali będzie rejestrowany (foto i video) oraz opublikowany w mediach Polska Press Grupa.
4.Do 30 dni po odbyciu się Gali, na adres mailowy, który został podany w formularzu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika, może być wysłana , jednorazowa informacja handlowa od Sponsora.
§4 Postanowienia końcowe
1.Uczestnik Gali jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Gali i dostosowania się do jego postanowień.

NOTA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]
Kategorie danych osobowych
W celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji gali oraz umożliwienia Państwu uczestnictwa w tym wydarzeniu, przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, firma/instytucja, którą Uczestnik reprezentuje, adres e-mail oraz w razie konieczności także adres korespondencyjny. W przypadku sporządzenia fotorelacji z wydarzenia, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w postaci wizerunku.
Źródło danych
Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa. Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne, a także otrzymać je od innego podmiotu – np. sponsora lub partnera wydarzenia. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
·podjąć działania związane z obsługą wszelkich czynności niezbędnych do realizacji gali, w tym umożliwić Państwu uczestnictwo w tym wydarzeniu, przesłać zaproszenia oraz prowadzić ewidencję / listę obecności uczestników;
·udokumentować przebieg ww. wydarzenia;
·prowadzić bieżącą komunikację oraz przesłać materiały związane z organizacją wydarzenia;
·wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe, o ile będzie to konieczne;
·móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa, obronić się przed roszczeniami lub skorzystać z naszych uprawnień;
·przesyłać treści marketingowe telefonicznie, drogą elektroniczną lub tradycyjną (pocztową);
·zarchiwizować dokumentację.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
·przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji działań w ramach zawartej umowy, w tym
na podstawie zaakceptowanego regulaminu wydarzenia;
·przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np. przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych);
·przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu - przykładowo, do podjęcia działań związanych z obsługą wszelkich czynności niezbędnych do realizacji gali oraz udokumentowania przebiegu wydarzenia, wykazania zasadności naszych roszczeń, zrealizowania naszych praw, obrony przed roszczeniami lub skorzystania z naszych uprawnień, przesyłania treści marketingowych drogą tradycyjną (pocztową), prowadzenia bieżącej komunikacji oraz przesłania materiałów związanych z organizacją wydarzenia.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia przez Państwa zgody, będą przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu przesyłania ofert handlowych lub treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej), do czasu ich wycofania.
Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub ciążącego na nas obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do udostępnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotom wspierającym nas w zakresie organizacji wydarzenia, podmiotowi obsługującemu ankiety, tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna,

·innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, operatorom pocztowym, sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
·uprawnionym organizacjom i instytucjom,
·Sponsorowi Gali - spółce Plichta Sp. z o.o. sp. K (na podstawie wyrażonej zgody).;
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Z Gwiazdami - Co Marcin Możdżonek sądzi o nowym Fernando Santosie

Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska