Regulamin Targów Produktów Regionalnych „Europejskie Dni Dziedzictwa Smaki Dziedzictwa”

Karolina Malinowska
Karolina Malinowska
Udostępnij:

Regulamin
TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH
„Europejskie Dni Dziedzictwa Smaki Dziedzictwa. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2021”,
Kruszwica, 11.09.2021 r.

I.Termin i miejsce organizacji
1.Targi odbędą się w dniu 11.09.2021 r. w Kruszwicy. Ekspozycje w ramach targów będą usytuowane na terenie pomiędzy Mysią Wieżą a Portem w Kruszwicy w godzinach 12.00-19.00.

II.Cele i idea targów
1.Targi mają na celu promocję i prezentację kulinarnego bogactwa regionu kujawsko – pomorskiego. Impreza ma charakter targów, w czasie których producenci (zwani dalej Wystawcami) prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby. Imprezie towarzyszą występy artystyczne, a całość sprzyja wypoczynkowi, rozrywce i promocji kultury regionu.
2.Targi to impreza skierowana przede wszystkim do mieszkańców naszego regionu oraz miłośników dobrej kuchni i zdrowej żywności z całego świata. Zwiedzanie ekspozycji przez odwiedzających jest bezpłatne.

III.Organizator targów
1.Targi Produktów Regionalnych „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza” odbywają się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Kruszwicy. Organizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Kruszwicy jest Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
2.Organizatorem Wykonawczym Targów jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, o numerze NIP: 522-01-03-609, nr BDO 000020115.
3.Adres do korespondencji Organizatora Wykonawczego: Polska Press sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.

IV.Uczestnicy targów - wystawcy
1.Uczestnikami targów (podmiotami dokonującymi wystawienia towarów, zwani dalej Wystawcami) mogą być producenci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby, oraz restauracje / firmy cateringowe / hotele / fundacje / koła gospodyń wiejskich, których działalność jest zbieżna z ideą targów.

V.Zgłoszenie uczestnictwa
1.Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez:
a)Nadesłanie do Organizatora Wykonawczego formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać przesłane na adres korespondencyjny Organizatora Wykonawczego lub na adres e-mail: [email protected]
b)Dokonanie opłaty za zgłoszenie – w zależności od wykupionego pakietu.
2.Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 30.08.2021 r. Zgłoszenia dokonane po tym dniu będą rozpatrywane przez Organizatora Wykonawczego w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.
3.Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółową listę/wykaz wystawianych towarów.
4.Zamówienie powierzchni wystawienniczej polega na wskazaniu rodzaju i wielkości powierzchni z wybranej oferty.
5.Organizator Wykonawczy informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach oraz o zawarciu umowy drogą elektroniczną (forma: e-mail) w terminie 2 dni od wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora Wykonawczego. Jednocześnie Organizator Wykonawczy informuje o wielkości
i rodzaju przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizacji. Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę wysyłki przez Organizatora Wykonawczego do zgłaszającego informacji elektronicznej (forma: e-mail) „potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa”.
6.Organizator Wykonawczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach, miedzy innymi z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym targów, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych targów, o której poinformuje zgłaszający podmiot drogą elektroniczną (forma: e-mail).
7.Organizator Wykonawczy przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając przede wszystkim warunki lokalizacyjne danych targów. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Organizatora Wykonawczego jest inna aniżeli wskazana w formularzu zgłoszenia, umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 5. Z tego tytułu zgłaszającemu Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia.
8.Organizator Wykonawczy udostępni powierzchnię wystawienniczą pod warunkiem uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęciem targów, Organizator Wykonawczy zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty.
9.Opłaty za zamówione stoisko wystawiennicze należy uiścić po otrzymaniu faktury we wskazanym na niej terminie.
10.Organizator Wykonawczy nie dopuszcza do podnajmu stoisk, wystawianiu się kilku Wystawców na jednym stoisku (jedno zgłoszenie) oraz samowolnej zmiany wyznaczonych miejsc.

VI.Odwołanie/anulowanie zgłoszenia
1.Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa przez Wystawcę, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalna jest jedynie na co najmniej 3 dni przez terminem Targów.
2.W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa przez Wystawcę, Organizatorowi przysługuje kara umowna w wysokości 1000 zł brutto.

VII.Organizacja stoisk
1.Organizacja stoisk przewidziana jest w dniu 11 września 2021 roku w godzinach od 7:00 do godziny 11:00.
2.Organizator Wykonawczy dysponuje określoną liczbą stołów i krzeseł, które udostępni Wystawcy za dodatkową opłatą określoną w załączniku nr 1 do regulaminu. Stoły i krzesła będą wydawane przez Organizatora Wykonawczego w dniu przyjazdu na teren Targów tj. 11.09.2021 r. do samodzielnego rozstawienia przez Wystawcę. Wystawca jest zobowiązany zdać Organizatorowi Wykonawczemu stoliki i krzesła w niepogorszonym stanie niezwłocznie po zakończeniu Targów.
3.Do godziny 11:00 dnia wskazanego w pkt 1 wszelkie pojazdy winny być usunięte
z terenu Targów, z wyjątkiem pojazdów, z których odbywa się sprzedaż bezpośrednia (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem Wykonawczym).
4.Niezastosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem pojazdu na koszt właściciela oraz nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z pkt. 9 (paragraf 8) niniejszego regulaminu.
5.Przyłącze do energii – w ramach stoiska każdy wystawca otrzymuje dostęp 1 gniazdo 230V (przedłużacze potrzebne do przyłączenia do gniazda po stronie Wystawcy).
6.W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora Wykonawczego. Likwidacja stoiska przed czasem zakończenia targów może być przyczyną odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym oraz nałożenia kary umownej w wysokości opłaty za stoisko.
7.Wyroby prezentowane na targach powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonymi w stosownych przepisach prawa.
8.Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji.
9.Wystawca jest zobowiązany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, do zapewnienia właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji.
10.Przy sprzedaży alkoholi należy uzyskać zezwolenie na jednorazową sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, Referacie Organizacyjnym, Stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej.
11.Organizator Wykonawczy zaleca by wystawca we własnym zakresie uzyskał, przed wystawieniem na targach, informację na temat przepisów obowiązujących w zakresie ochrony własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, itp.
12.Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie podczas targów praw wystawców przez innych Wystawców, wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, praw autorskich, praw wynikających z umów licencyjnych, itp.

VIII.Zasady bezpieczeństwa i porządkowe
1.Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty niezgodnej
z zakresem tematycznym targów. Na żądanie Organizatora Wykonawczego Wystawca powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W razie niewykonania powyższego Organizator Wykonawczy ma prawo usunięcia elementów niezgodnych z zakresem tematycznym targów na koszt i ryzyko Wystawcy.
2.Podczas trwania targów obowiązuje całkowity zakaz reklamy akustycznej na stanowisku.
3.W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych, Wystawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia (tantiem). Wystawca powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa.
4.Wystawcy zobowiązani są:
a)do właściwego i ostrożnego wykonywania czynności montażu / demontażu stoisk;
b)do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po wyposażeniu stoiska;
c)do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.
5.Odpady wygenerowane w związku z montażem stoisk, a także w czasie trwania targów, należy wrzucać do pojemników zlokalizowanych pojemników na terenie imprezy
i oznakowanych zgodnie z obowiązującą zasadą selektywnej zbiórki odpadów. Odpady związane z demontażem stoisk, w tym odpady wielkogabarytowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów.
6.Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia. Jeżeli w związku z pozostawionymi bez opieki przedmiotami konieczna będzie ewakuacja osób z terenów targowych, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.
7.Na terenie targów zabronione jest prowadzenie działań agitacyjnych, aukcji i zbiórek pieniężnych. Zabronione jest podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Na terenie targów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
9.W przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu Organizator Wykonawczy zastrzega sobie prawo do wymierzenia następujących kar: nałożenie kary umownej w wysokości 1000 zł, usunięcia Wystawcy z Targów, bez prawa do odszkodowania i zwrotu kosztów poniesionych przez wystawcę, – nałożenie kary pieniężnej za nieusunięcie w wyznaczonym terminie nieuprawnionych pojazdów z terenu Targów w wysokości 300,00 zł dla właścicieli pojazdów osobowych oraz 500,00 zł dla właścicieli pojazdów dostawczych.

IX.Ubezpieczenie i odpowiedzialność organizatora wykonawczego
1.Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.
2.Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora Wykonawczego przerwą w dostawie mediów.
3.Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie targów.
4.Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na teren targów.

X.Procedura postępowania przeciwepidemicznego covid-19.
1.Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych odpowiednich organów, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2.
2.Organizator jest uprawniony do polecenia Wystawcy podjęcia określonych przez Organizatora procedur i środków przeciwepidemicznych.
3.Wystawca zobowiązany jest przez cały okres jego udziału w Targach do: stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym zasłaniania ust i nosa przy pomocy dozwolonych przepisami prawa akcesoriów, stosowania płynów dezynfekujących; noszenia rękawiczek ochronnych; częstego dezynfekowania miejsca sprzedaży; zachowania dystansu społecznego. Jeżeli w czasie trwania Targów zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia w tym powszechnie obowiązujący zakaz stacjonarnej konsumpcji posiłków, Wystawca prowadzący działalność gastronomiczną zobowiązany jest do sprzedaży wyłącznie na wynos.

XI.Reklama
1.Wystawy mają prawo do prezentacji marketingowej sowich produktów i usług na zasadach opisanych poniżej.
2.Sposoby prezentacji marketingowej takie jak: maszty z flagami, rollupy, namioty z logo Wystawcy itp. mogą być ustawione wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska. Balony reklamowe, banery wykonane techniką druku wielkoformatowego i inne formy reklamy wielkoformatowej są dodatkowo płatne i Wystawca musi wykupić od Organizatora Wykonawczego powierzchnie pod montaż takowych elementów (tylko we wskazanych strefach). Brak wykupienia powoduje brak zgody Organizatora Wykonawczego na ekspozycję.
3.Samowolna ekspozycja będzie niezwłocznie usuwana przez Organizatora Wykonawczego, a na Wystawcę może zostać nałożona kara w wysokości 300 zł netto.
4.Organizator Wykonawczy dysponuje ekranem multimedialnym (tzw. reklama audiowizualna). Skorzystanie z oferty możliwe jest po wcześniejszym dostarczeniu Organizatorowi Wykonawczego plików graficznych z logo Wystawcy w odpowiedniej rozdzielczości.
5.Organizator Wykonawczy Targów nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści prezentowanych przez wystawców.

XII.Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje Wystawców, poza reklamacjami określonymi w pkt. 4, powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora Wykonawczego.
2.Reklamacje winny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia targów.
3.Na reklamacje na piśmie Organizator Wykonawczy odpowie w ciągu 14 dni.
4.Reklamacje Wystawców dotyczące stoisk, ich lokalizacji, rozmiarów, będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej przed demontażem stoiska.

XIII.Postanowienia końcowe
1.Organizator Wykonawczy w przypadku, gdyby targi nie mogły się odbyć w ustalonym terminie i czasie z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, jak zarządzenia władz, strajki, ulewy, pandemie, epidemie, itp.)., Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu.
2.Organizator Wykonawczy zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do częściowego zamknięcia terenu targów.
3.W sytuacjach wskazanych w pkt. 1 oraz 2 Wystawcom, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z tym zgłoszeniem.
4.Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem Wykonawczym a Wystawcami, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
5.Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Wykonawczego.

XIV.Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników akcji w załączniku do niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy
ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]

Kategorie danych osobowych
NOTA INFORMACYJNA KONKURSY, PLEBISCYTY, LOTERIE
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: [email protected]
/Partner wydarzenia np. sponsor może również być administratorem; może być też procesorem, zależy od sytuacji, prosimy każdorazowo sprawdzić i ewentualnie poinformować o kolejnym administratorze w treści Regulaminu konkursu/loterii/plebiscytu. Jeśli Partner będzie miał status administratora musi on też wykonać swój własny obowiązek informacyjny/
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu/loterii/plebiscytu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie/loterii/plebiscycie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
· naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
· podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
· innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
· sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
· żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
· wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
· przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
UWAGA!
Te punkty dodajemy i uzupełniamy w przypadku, gdy dane osobowe pozyskujemy od podmiotów trzecich a nie bezpośrednio od podmiotów danych. W takim przypadku należy podać dodatkowo źródła pochodzenia danych oraz kategorie danych:
7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie poprzez wypełniony formularz.
8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe.

Regulamin Wystawcy Targów Produktów Regionalnych „Europejskie Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa”.

Mięsożerni mężczyźni bardziej szkodliwi

Wideo