Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy ogło­siły prze­tar­g na pro­jek­t i budowę nowego han­garu przeznaczonego dla usług na rzecz lot­nic­twa cywil­nego.

Ma to być han­gar do obsług samo­lo­tów cywil­nych, wraz z płytą przed­han­ga­rową.

Jak czytamy w ofercie WZL nr 2 SA, podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem mają czas na skła­da­nie ofert do 5 grud­nia.

Czytaj: Zginął pilot. Przez fotel? WZL-e: to tezy niepotwierdzone [więcej informacji]

Nowy han­gar ma roz­sze­rzyć zakres usług na rzecz lot­nic­twa cywil­nego. Teraz prace na rzecz tego działu lotnictwa obej­mują wymianę powłok malar­skich, prze­glądy oraz ma­ga­zy­no­wa­nie samo­lo­tów nale­żą­cych do klien­tów zewnętrz­nych.

Przeczytaj też: Kujawsko-pomorskie firmy sektora zbrojeniowego wspierają wojskowość w kraju i na świecie

Zakłady decydują się na nową inwestycję pomimo odda­nia do użytku kilka lat temu dwu­ko­mo­ro­wego han­garu malar­sko-obsłu­go­wego, bo - jak wyjaśniaja - rośnie zain­te­re­so­wa­nie klien­tów cywil­nych.