Konkurs kwartalny dla poczty polskiej

JW

Regulamin konkursu pod nazwą
„Konkurs kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”
zwany dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, nr BDO 000020115.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”.
3.Konkurs organizowany jest dla listonoszy (UP z terenu działania Regionu Sieci w Bydgoszczy), którego celem jest wykonanie planu dla prenumeraty codziennej
i weekendowej Gazety Pomorskiej.
4.Konkurs organizowany będzie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Art. 2
Zasady konkursu

Warunkiem niezbędnym do przyznania nagród jest uzyskanie przez RS w Bydgoszczy wyniku sprzedaży prenumeraty w założeniu: średnia miesięczna ilość punktów za IV kwartał 2021 (październik - grudzień) może być mniejsza od maksymalnej sumy punktów za październik (2021 roku), ale nie mniejsza niż 11828 punktów
1.Za prenumeratę codzienną przyznawany jest 1 punkt.
2.Za prenumeratę weekendową przyznawane jest 0,4 punktu.


Tabela planu (plus dodatkowe wskaźniki):

Konkurs kwartalny dla poczty polskiej

Art. 3
Nagrody w Konkursie

1.Za ufundowanie i wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
2.Organizator nagrodzi trzydziestu listonoszy.
3.Nagrodami dla listonoszy są:
a.15 równorzędnych nagród w wysokości 100 zł – dla listonoszy, którzy sprzedają mniej niż 24 prenumeraty codzienne.
b.10 równorzędnych nagród w wysokości 200 zł – za średnio, w ocenianym kwartale, 25 do 29 prenumerat codziennych.
c.5 równorzędnych nagród w wysokości 300 zł – za średnio, w ocenianym kwartale co najmniej 30 prenumerat codziennych.
4.Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatora konkursu.
5.Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 2000 zł i zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

Art. 4
Zasady przyznania nagród w Konkursie

1.Organizator otrzyma proponowaną listę laureatów z Regionu Sieci w Bydgoszczy,. Przygotowana lista będzie zawierać imię i nazwisko oraz dane Urzędu Pocztowego, w którym pracuje wskazany pracownik.
2.Nagrody zostaną wypłacone listonoszom, którzy uzyskali największą ilość punktów łącznie po 3 miesiącach trwania konkursu.
3.W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez listonoszy zwycięża listonosz, który w ocenianym okresie doręcza większą ilość prenumeraty codziennej (średniomiesięcznie).
4.Wyniki będą liczone w punktach, zgodnie ze schematem z art. 2. rzy równej ilości punktów decydować będzie liczba przyjmowanych prenumerat. Dodatkowo Organizator może nagrodzić osoby, które w znaczny sposób przyczyniły się do osiągnięcia wyników Regionu Sieci w Bydgoszczy oraz zebrały i posortowały dane dla Naczelników
i Listonoszy.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.Organizator w terminie do 12 stycznia 2022 roku potwierdzi uzyskanie przez Region Sieci w Bydgoszczy wyniku gwarantującego otrzymanie funduszu.
2.Region Sieci w Bydgoszczy w terminie do 31 grudnia 2021 r. sporządzi ranking, na podstawie którego zostaną wyłonieni laureaci spośród listonoszy biorących udział w konkursie.
3.Ranking zostanie wysłane mailem do wydawcy na adres [email protected]
4.Organizator zweryfikuje poprawność nadesłanej przez Region Sieci w Bydgoszczy listę laureatów i na tej podstawie przyzna nagrody.
5.Organizator potwierdzi listę nagrodzonych do 12 stycznia 2022 r.
6.Wyniki zostaną ogłoszone w wewnętrznym systemie Regionu Sieci w Bydgoszczy.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs kwartalny dla Pracowników Poczty Polskiej”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

NOTA INFORMACYJNA
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected]
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Poczty Polskiej S.A.

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe: imię nazwisko oraz dane do rozliczenia ewentualnej nagrody: nr konta bankowego, adres

3 polskie organizacje na czarnej liście Facebooka

Wideo