Sanepid zabiera głos w sprawie jakości wody w Pakości

Dariusz Nawrocki
Dariusz Nawrocki
Zaktualizowano 
Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości tłumaczyło, że chwilowe zanieczyszczenia spowodowane są pracami drogowymi na odcinkach drogi DW 255 z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zagęszczająco wibracyjnego
Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości tłumaczyło, że chwilowe zanieczyszczenia spowodowane są pracami drogowymi na odcinkach drogi DW 255 z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zagęszczająco wibracyjnego pixabay
Przed tygodniem pisaliśmy o niepokojach mieszkańców dotyczących jakości wody w Pakości. - Co na to sanepid? - pytali pakościanie. Poprosiliśmy o komentarz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

- Tak wyglądają filtry od uzdatniacza wody po 4 tygodniach użytkowania. Zastanawia mnie, na ile ta woda jest zdatna do spożycia - napisał na Facebooku Dariusz Reimann z Pakości. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości tłumaczyło, że chwilowe zanieczyszczenia spowodowane są pracami drogowymi na odcinkach drogi DW 255 z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zagęszczająco-wibracyjnego.

O sprawie pisaliśmy w artykule:

"O mamo! Co my pijemy?" Pakość skarży się na jakość wody [zdjęcia]

Co na to sanepid?

Zacznijmy od najświeższych informacji. 14 sierpnia Przedsiębiorstwo Usług Gminnych przedłożyło Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu sprawozdania z badań wody próbek pobranych do 8 sierpnia.

- W wyniku przeprowadzonych badań wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych. Oznaczone wartości parametrów w badanych próbkach wody spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - poinformowała nas Katarzyna Krzymińska-Żeromska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu.

Wcześniejsze wyniki badań nie były jednak aż tak korzystne. - Informację o pogorszeniu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu uzyskał od przedsiębiorcy wodociągowego wraz z deklaracją o przystąpieniu do działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody do stanu akceptowalnego przez konsumentów - tłumaczy nam Katarzyna Krzymińska-Żeromska.

31 lipca "sanepid" został poinformowany przez jednego z mieszkańców Pakości o niewłaściwej, jego zdaniem, jakości wody z wodociągu Pakość.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w tym samym dniu wystąpił więc do pakoskiego PUG-u o przedstawienie aktualnych wyników badań wody.

- Zgodnie z obowiązkami określonymi w rozporządzeniu dotyczącym jakości wody do spożycia przedsiębiorca wodociągowy 7 sierpnia przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu sprawozdania z badań wody z próbek pobranych w dniu 30 lipca. Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził w części próbek podwyższone wartości parametrów w zakresie fizyko-chemicznym: żelaza, manganu i mętności. W otrzymanych sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych w zakresie mikrobiologii. W związku z powyższym staje się konieczne wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy wodociągowego, mającego na celu doprowadzenie parametrów jakości wody do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Na podstawie dostarczonych sprawozdań z badań, w oparciu o zapisy aktualnego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dokonano oceny jakości wody. Oznaczone ilości żelaza i manganu zawarte w pobranych próbkach wody do spożycia nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i pozwalają na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia - tłumaczy Katarzyna Krzymińska-Żeromska.

Reasumując: pod koniec lipca woda w Pakości "nie stanowiła istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi". Została więc warunkowo dopuszczona do spożycia. Aktualnie nie ma już żadnych powodów do niepokoju. Warto również podkreślić, że gdyby jakość wody zagrażała zdrowiu mieszkańców, "sanepid" wystosowałby stosowny komunikat. Tak postępował ostatnio chociażby informując w lipcu mieszkańców gminy Gniewkowo, iż woda może być używana dla celów konsumpcyjnych tylko po przegotowaniu. W Pakości do takiej konieczności nie doszło.

***

Poniżej szczegółowe informacje, jakie otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 13 sierpnia:

"Kwestie dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego wody zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody jest zadaniem złożonym, niemniej jednak odpowiedzialność za jej jakość spoczywa na producencie wody.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem producenta wody jest prowadzenie kontroli jakości wody. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest podmiotem zobowiązanym do dostarczania wody należytej jakości, ponadto jest ono obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Kontrola jakości wody, czyli całego procesu jej "produkcji", obejmuje m.in. pobieranie próbek wody z punktów zlokalizowanych w urządzeniach wodociągowych, równomiernie rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia.
Rozporządzenie reguluje minimalną częstotliwość wykonywania badań wody, zakres badanych parametrów, a także wartości parametryczne jakie powinna spełniać woda do spożycia.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, przy czym nadzór ten jest sprawowany na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dla zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorcom usług, konsumentom nieodzowna jest ścisła współpraca ww. podmiotów. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest podmiotem zobowiązanym do dostarczania wody należytej jakości. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz weryfikuje: wywiązywanie się producentów wody z realizacji badań jakości wody, terminowe przekazywanie sprawozdań z badań jakości wody oraz z realizację harmonogramów działań naprawczych, a ponadto analizuje przekazywane przez producentów wody sprawozdania z badań w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych.
Na podstawie sprawozdań z badań wody, w tym także tych przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową przydatność wody do spożycia, brak przydatności wody do spożycia.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych, zalecanych wartości parametrycznych, Rozporządzenie MZ dopuszcza przyznanie warunkowej przydatności wody do spożycia. Zgodnie z pkt 13 Preambuły dyrektywy 98/83/WE "wartości parametryczne opierają się na dostępnej wiedzy naukowej, przy czym uwzględniona została również zasada ostrożności; wartości te zostały wybrane, w celu zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może być bezpiecznie spożywana przez całe życie, a w ten sposób reprezentują wysoki poziom ochrony zdrowia".
Okres sytuacji warunkowej przydatności wody do spożycia to okres niezbędny na podejmowanie koniecznych działań zmierzających do poprawy jakości wody (zmiany systemów uzdatniania, czyszczenia sieci czy podłączenia się do innego wodociągu).
Najczęściej niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody mają podwyższone zawartości żelaza i manganu, które mają wpływ na wzrost barwy wody, wzrost mętności, smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów w systemie dystrybucji wody.
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, żelazo zawarte w wodzie sprzyja wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów wewnątrz przewodów wodociągowych. Ponadto obecność żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia może świadczyć o nieprawidłowościach w instalacji wodnej (np. korozji stalowych i żeliwnych rur wodociągowych), które tworzą możliwość osadzania się w urządzeniach wodociągowych i przenikania do wody innych substancji. Mangan występujący w wodzie w stężeniach przekraczających 0,1 mg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tak jak w przypadku żelaza, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu. Zatem przekroczenia tych parametrów mogą wpływać na zmianę właściwości wody.
ŻELAZO
Podwyższone stężenie żelaza w wodzie do picia , przekraczające wartość parametryczna określoną w przepisach prawnych jako 200 może nasuwać obawy o skutki zdrowotne długotrwałego narażenia, szczególnie gdy parametry organoleptyczne wody odbiegają od oczekiwań konsumentów. Jednoznaczne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia wykluczyło ryzyko tego rodzaju następstw i nie uznało za uzasadnione określenie wartości maksymalnego stężenia akceptowalnego z uwagi na bezpieczeństwo wody dla zdrowia, kwestia ta budzi niepokój konsumentów i jest przedmiotem pytań i skarg z ich strony.
Ryzyko ostrych działań toksycznych jest umiarkowane, gdy przyjęta dawka żelaza nie przekracza 20-60 mg/kg masy ciała. Uważa się je za niewielkie i zwykle nie wymagające interwencji, gdy dawka ta nie przekracza 20mg/kg masy ciała. Poziomy żelaza stwierdzane w środkach spożywczych oraz w wodzie do spożycia, w których jest ono naturalnym składnikiem, są wielokrotnie niższe. Nie wykazano, aby ilości żelaza zawarte w żywności i wodzie do picia także gdy wielokrotnie przekraczają one wartość parametryczną, mogły stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Wzrost barwy i mętności wody wywołany zwiększoną zawartością żelaza jest negatywnie odbierany przez konsumentów. Mimo, iż żelazo występujące w wodzie w stężeniach wpływających niekorzystnie na barwę, mętność i smak wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, wymaga jednak działań naprawczych z uwagi na wynikającą stąd nie akceptowalność wody o takich parametrach dla konsumentów.
Podwyższona zawartość żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekraczająca wartość parametryczną nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Osiągnięcie stężeń żelaza zgodnych z regulacjami prawnymi i nie przekraczającymi wartości parametrycznych jest istotne dla w celu zapobiegania niepożądanym zmianom w stanie technicznym sieci dystrybucyjnej oraz zapewnienia akceptowalności wody przez konsumentów. W związku z tym dopuszczalny czas przeznaczony na realizacje działań naprawczych wyznacza nie obawa o szkodliwe następstwa dla zdrowia, ale możliwości techniczne i organizacyjne podmiotów realizujących zaopatrzenie w wodę.
Im krócej utrzymuje się nieskuteczne uzdatnianie wody o nadmiernej zawartości żelaza i podwyższone jego stężenie w wodzie przeznaczonej do spożycia tym lepiej. Działania naprawcze należy więc zaplanować i podejmować bez zbędnej zwłoki.
MANGAN
Szkodliwe działanie manganu na zdrowie ludzi dotyczy wysokich zawartości stężeń przekraczających co najmniej kilkakrotnie wartość parametryczną. Ryzyko takie dotyczy głównie wartości przekraczających 0,4 mg/l. W przypadku stwierdzenia nieznacznie lub umiarkowanie podwyższonych wartości stężenia manganu w wodzie do spożycia możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę przez czas wymagany do działań naprawczych, przy stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia.
Uzyskanie zgodnych z wymaganiami stężeń manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia może wymagać instalacji nowego lub zmiany / modernizacji dotychczasowego systemu uzdatniania wody. Czas realizacji związanych z tym inwestycji może być zróżnicowany, zależnie od możliwości podmiotu realizującego zaopatrzenie w wodę.
Informację o pogorszeniu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu uzyskał od przedsiębiorcy wodociągowego wraz z deklaracją o przystąpieniu do działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody do stanu akceptowalnego przez konsumentów.
W dniu 31 lipca 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu został poinformowany przez jednego z mieszkańców Pakości o niewłaściwej, jego zdaniem jakości wody z wodociągu Pakość.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w tym samym dniu wystąpił do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość o przedstawienie aktualnych wyników badań wody.
Zgodnie z obowiązkami określonymi w rozporządzeniu dotyczącym jakości wody do spożycia przedsiębiorca wodociągowy w dniu 07 sierpnia 2019 r. przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu sprawozdania z badań wody z próbek pobranych w dniu 30 lipca 2019 r.
Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził, w części próbek podwyższone wartości parametrów w zakresie fizyko-chemicznym: żelaza, manganu i mętności. W otrzymanych sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych w zakresie mikrobiologii.
W związku z powyższym staje się konieczne wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy wodociągowego, mającego na celu doprowadzenie parametrów jakości wody do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.
Na podstawie dostarczonych sprawozdań z badań, w oparciu o zapisy aktualnego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dokonano oceny jakości wody. Oznaczone ilości żelaza i manganu zawarte w pobranych próbkach wody do spożycia nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i pozwalają na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia.
Z poważaniem:
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
K. Krzymińska-Żeromska

Oto informacja, jaką otrzymaliśmy dzień później, 14 sierpnia:

W dniu dzisiejszym, to jest 14.08.2019r Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., Pakości przedłożyło Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu sprawozdania z badań wody, próbek pobranych do badań w dniu 08 sierpnia 2019 r, z sieci wodociągowej w Pakości. W wyniku przeprowadzonych badań wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych.
Oznaczone wartości parametrów w badanych próbkach wody spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Z poważaniem:
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
K. Krzymińska-Żeromska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3