Wojsko sprzedaje samochody. Są to ciężarówki, dostawcze i części zamienne. Wielki przetarg AMW

RED
Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wielki przetarg na samochody używane z demobilu. Auta z wojskowego demobilu są do nabycia po okazyjnych cenach, znacznie niższych niż ceny rynkowe.Do nabycia na drodze licytacji są głównie auta dostawcze oraz ciężarowe. Okazyjne ceny dotycza także części zamiennych. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wielki przetarg na samochody używane z demobilu. Auta z wojskowego demobilu są do nabycia po okazyjnych cenach, znacznie niższych niż ceny rynkowe.Do nabycia na drodze licytacji są głównie auta dostawcze oraz ciężarowe. Okazyjne ceny dotycza także części zamiennych. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje samochody z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowszy przetarg. Dzisiaj wojskowym demobilem zostały objęte samochody. Wojsko pozbywa się aut osobowych, ciężarowych i dostawczych. W ofercie przetargu znalazły się także akcesoria samochodowe i części zamienne, ale też przedmioty użytku domowego.

Przetarg AMW

Kilkadziesiąt wojskowych samochodów z demobilu znalazło się w najnowszych przetargu Agencji Mienia Wojskowego. Wojskowy demobil objął samochody ciężarowe, dostawcze, ale też np. przyczepy. Auta to jednak nie wszystko, co zdecydowało się sprzedać wojsko, które pozbywa się także ubrań i akcesoriów samochodowych.

Kliknij i sprawdź ofertę na przetargu AMW z cenami

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 11 i 12.08.2021 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷51 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 52÷65 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 66÷71 1RBLog - Skład Piła • poz. 72÷82 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 83 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 84÷88 RBLog - RWT Bydgoszcz • poz. 89÷112 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 113÷117 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 118÷121 11 WOG Bydgoszcz • poz. 122÷138 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 139÷146 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 147÷156 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 157÷161 12 WOG Toruń • poz. 162÷170 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 171÷177 31 WOG Zgierz • poz. 178÷187 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 188, 189 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 190 31 WOG Zgierz - Łódź • poz. 191 14 WOG Poznań - Dolaszewo • poz. 192, 193 KWP Radom- magazyn Płock • poz. 194 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Inowrocław, Latkowo, Bydgoszcz, Brodnica, Grubno, Grudziądz, Grupa), woj. łódzkiego (Gucin) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo) • poz. 195 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Więcławice) oraz woj. łódzkiego (Gucin, Kutno) • poz. 196 jednostki wojskowe z terenu woj. łódzkiego (Zgierz, Leźnica Wielka) • poz. 197 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Więcławice, Bydgoszcz, Brodnica, Grubno, Grudziądz, Grupa), woj. łódzkiego (Leźnica Wielka) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo) • poz. 198 WWSM Kutno • poz. 199 Skład Grudziądz • poz. 200 32 BLT Łask • poz. 201 Skład Dolaszewo, 13 WOG Grudziądz, D1BLog Bydgoszcz • poz. 202÷206 Magazyn OR AMW Bydgoszcz.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.
UWAGA:
Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

3.Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷206 w terminie do dnia 15.10.2021 r.

4.Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 3, 6, 7, 30÷34, 50, 63÷65, 71÷77, 79÷82, 84, 120, 121, 184, 185, 194÷197, 200, 201 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.Do przetargu na poz. 194÷201 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10.Od odpadów z poz. 195 i 196 został opłacony podatek akcyzowy w należytej wysokości.

11.Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godziny 9.00.

12.Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 8/OB-DG/2021 – nie otwierać przed 20.08.2021 r. do godziny 12.00”.

13.Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 06.08.2021 r. do dnia 19.08.2021 r., w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu 20.08.2021 r., w godz. 7.00 - 9.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

15.Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

16.Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17.Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

18.Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

19.W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

20.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

21.Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

22.W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

23.Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

25.Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciń[email protected], tel. 52 525 78 93 lub e-mail: [email protected], tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Stanisław Żaryn o ruchach prorosyjskich

Materiał oryginalny: Wojsko sprzedaje samochody. Są to ciężarówki, dostawcze i części zamienne. Wielki przetarg AMW - Dziennik Zachodni

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

O
Otwarta inteligiętna : )
xhamster.com/videos/granny-doctor-xhHhQbl
G
Gość
Pojazdy wojskowe hehe... ITD zaproście niech sprawdzi czy te pojazdy są zdatne do użytku dalszego
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska
Dodaj ogłoszenie