Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kolejny tragiczny wypadek na krajowej 10. Droga śmierci stanie się wreszcie bezpieczniejsza?

Marek Weckwerth
Marek Weckwerth
Droga ekspresowa S10 ma przejść przez Strugę Młyńską w pobliżu osady Rudy. Zdaniem GDDKiA nie naruszy samych źródlisk Rudy, ale społecznicy z coraz większym niepokojem przyglądają się planom drogowców.
Droga ekspresowa S10 ma przejść przez Strugę Młyńską w pobliżu osady Rudy. Zdaniem GDDKiA nie naruszy samych źródlisk Rudy, ale społecznicy z coraz większym niepokojem przyglądają się planom drogowców. Marek Weckwerth
Na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem znów doszło do śmiertelnego wypadku – jedna osoba nie żyje, a druga trafiła do szpitala.

Przyczyną tragedii na tej trasie są często zderzenia czołowe. Tak było również w poniedziałek, 4 grudnia o godz. 4.10, na odcinku przebiegającym przez gminę Wielka Nieszawka. Policja ustaliła wstępnie, że 75-letni kierowca volkswagena z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z dostawczym peugeotem.

Ludzie giną i odnoszą rany na tej feralnej trasie (zwanej drogą śmierci) o każdej porze roku. Jest wyjątkowo niebezpieczna, bo pasy ruchu nie są rozdzielone barierami energochłonnymi, a wąskie pobocze i rowy odwadniające (za którymi rosną drzewa) nie dają w razie jazdy "na czołówkę" szans na wykonanie manewru, na ucieczkę.

Bezpieczeństwo ma się zdecydowanie poprawić do końca 2026 roku, gdy do użytku zostanie oddana droga ekspresowa S10 wyposażona w dwa pasy ruchu plus awaryjny w jednym i tyle samo w drogim kierunku, i oddzielone pośrodku barierami.
Na razie robione są "przymiarki" do tej wielkiej inwestycji, która powstanie w formuje "projektuj i buduj!", a zatem każdy z wykonawców podzielonej na cztery części 50-kilometrowej trasy sam zaprojektuje swoją część i sam ją wykona.

Dla wszystkich odcinków podpisane zostały już umowy z wykonawcami. A są to: odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25; odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec; odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód oraz odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe.

Dla odcinka 1 i 3 złożone zostały (odpowiednio 14.07 i 4.08.2023 r.) wnioski do wojewody kujawsko-pomorskiego o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID) i zostały już wszczęte postępowania administracyjne. 1 grudnia tego roku złożono wniosek o wydanie ZRID dla odcinka 2. Natomiast dla odcinka 4 wniosek o ZRID ma być złożony w kwietniu 2024 r. Dla odcinków 1, 2 i 3 uzyskano niezbędne uzgodnienia w tym m.in. branżowe z gestorami sieci, a także z zarządcą terminala intermodalnego.

Zmiany przebiegu nie planuje się

Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podkreśla, iż nie ma możliwości zmiany wariantu przedbiegu S10 Bydgoszcz- Toruń.

"Dodatkowo informujemy, że obecnie, zgodnie z zapisami DSU (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), w porozumieniu z Lasami Państwowymi, prowadzone są prace przygotowawcze polegające na wycince drzew na działkach należących do Lasów Państwowych znajdujących się w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S10" – czytamy w oświadczeniu przesłanym nam przez bydgoską GDDKiA.

24 lutego 2020 r. GDDKiA uzyskała dla tej drogi decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która ustala środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia dla wariantu preferowanego.

"Należy podkreślić, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, ani na etapie udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne wnioski ze strony społeczeństwa czy też Burmistrza Solca Kujawskiego dot. zmiany przebiegu drogi ekspresowej. Chcemy również zauważyć, że przebieg drogi ekspresowej w wariancie realizacyjnym uzyskał pozytywną opinię Burmistrza Solca Kujawskiego" – czytamy dalej w oświadczeniu.

GDDKiA dokładnie uzasadnia...

Oświadczenie jest bardzo obszerne i szczegółowe. Postanowiliśmy je opublikować w dużej częśći, jako że bydgoska GDDKiA wyjaśnia dlaczego cały proces inwestycyjny jest tak skomplikowany i dlaczego – co podkreśla - nie ma możliwości zmiany wariantu przedbiegu S10 Bydgoszcz-Toruń.

Tym samym odpowiada na coraz głośniej artykułowany w przestrzeni publicznej sprzeciw co do forsowanego wariantu przebiegu trasy przez unikatowe źródliska w Puszczy Bydgoskiej w pobliżu miejscowości Wypaleniska i Rudy. Społecznicy chcą przesunięcia trasy o kilkaset metrów na południe, dzięki czemu ta ominęłaby źródliska. Przygotowuję petycję do premiera i marszałka Sejmu.

To też może Cię zainteresować

Czytamy więc kolejne wyjaśnienia… Na etapie Koncepcji Programowej w 2017 roku w swoim piśmie Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski wskazał, że „najbardziej optymalnym rozwiązaniem projektowym, w granicach administracyjnych Gminy, jest przebieg drogi ekspresowej S-10 wskazany w wariancie nr 3 i 6 (dopisek własny: wariant 6 to wariant preferowany przebiegu odcinka 2 zatwierdzony DSU), odcinek 2 z węzłem Bydgoszcz-Makowiska przesuniętym w kierunku zachodnim. Preferowany przez Gminę Solec Kujawski przebieg drogi ekspresowej S-10 spowoduje jej odsunięcie od granic miasta i nie zablokuje obszarów zapewniających dalszy rozwój Gminy jak i zlokalizowanych tam firm. […]”, „[…] Podczas trwających obecnie spotkań z mieszkańcami Gminy oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w dniu 26 października br. Zaprezentowano warianty rozwiązań projektowych przebiegu drogi ekspresowej S-10 wraz z lokalizacją węzłów oraz proponowanymi rozwiązaniami technicznymi. Uczestnicy spotkań popierają przebieg drogi przez Puszczę Bydgoską wg wariantu 3 i 6 (dopisek własny: wariant 6 to wariant preferowany przebiegu odcinka 2 zatwierdzony DSU), odcinka 2. […]”.

Opis stanowiska Solca Kujawskiego

W protokole ZOPI z posiedzenia z dnia 9.08.2018 r. opisano stanowisko Miasta i Gminy Solec Kujawski:
„Zgodzono się z rekomendacją wariantu na odcinku 2 przechodzącym przez gminę Solec Kujawski. Przedstawiciel gminy zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia portu multimodalnego i związanego z nim przyszłego obciążenia ruchu na drodze ekspresowej. Wyjaśniono, że brak aktualnie lokalizacji niniejszego portu uniemożliwia odniesienie się bezpośrednio do uwagi. Jednakże lokalizacja węzłów i ich połączenie z siecią dróg umożliwiają wprowadzenie ruchu z przyszłego portu multimodalnego. Jednocześnie projektowane dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś oraz przyjęta w opracowaniu kategoria ruchu KR7, umożliwi przeniesienie maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przepisami. Wyjaśnienia zostały przyjęte”.

Następnie, po ZOPI, odbyło się posiedzenie KOPI dla STEŚ-R Etap I w Warszawie w dniu 28.11.2018 r., przy udziale przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, na którym przyjęto ten wariant do dalszych prac projektowych. Uwzględniając stanowisko Burmistrza Gminy Solec Kujawski, przyjęto opracowania wraz z rekomendacją dalszych prac przebiegu trasy dla odcinka 2, według wariantu 6. Następnie złożono wniosek o wydanie DŚU dla S10 z przebiegiem preferowanym i zaakceptowanym przez Gminę Solec Kujawski przez JST i zgodnym z obecnie przygotowanym Projektem Budowlanym.

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim był informowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jako organ prowadzący sprawę, o każdym etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, w tym m. in.:
- o wszczęciu postępowania- obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy było zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim;
- o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniach 18.02-20.03.2019 r.;
- o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz o możliwości zapoznaniabsię z aktami sprawy, a także wypowiedzeniem się co do ich treści, w ramach prowadzącego postępowanie administracyjnego- obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Były skargi i odwołanie nie jest jeszcze rozpatrzone

Od decyzji środowiskowej uzyskanej dla S10 Bydgoszcz-Toruń zostały złożone odwołania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który po ich przeanalizowaniu nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji i przekazał przedmiotowe odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołań w dniu 4 czerwca 2021 r. wydał decyzję zmieniającą w części decyzję środowiskowa z dnia 24.02.2020 r., a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy. Z dniem wydania decyzji GDOŚ decyzja środowiskowa stała się ostateczna w związku z czym GDDKiA przygotowała PFU i mogła przystąpić do ogłoszenia przetargów na budowę drogi ekspresowej S10.

Na wydaną decyzję GDOŚ zostały złożone skargi. Jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny po przeanalizowaniu skarg nie znalazł również podstaw do uchylenia decyzji środowiskowej i wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2022 r. oddalił skargi. Na wyrok WSA została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego – na chwilę obecną brak rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym należy zauważyć, że przebieg drogi ekspresowej S10 w wariancie realizacyjnym, dla którego uzyskano decyzję środowiskową, był analizowany przez szereg instytucji i żadna z nich nie znalazła podstaw do jego podważenia lub konieczności zmiany jego przebiegu.

Opis przebiegu trasy

Jednakże, w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie na forach mediów społecznościowych i w prasie spekulacjami dotyczącymi przebiegu projektowanego odcinka 2 (realizacyjnego) drogi ekspresowej S10, GDDKiA postanowiła zająć stanowisko w zakresie aspektów przyrodniczych będących przedmiotem dyskusji.

Inwestycja polega na budowie odcinka 2 (realizacyjnego) drogi ekspresowej S-10 na odcinku Emilianowo — Solec Kujawski o długości ok. 9 km. Miejsce realizacji przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób: za węzłem „Emilianowo”, w okolicy składowiska odpadów ProNatura trasa skręca w kierunku południowym odsuwając się w kierunku terenów niezabudowanych i przebiega po nowym śladzie przez tereny leśne. W rejonie miejscowości Makowiska występuje węzeł drogowy „Makowiska” zapewniający dostęp do drogi ekspresowej z dróg: wojewódzkiej nr 397, istniejącej drogi krajowej nr 10 oraz powiatowej stanowiącej ul. Nowotoruńską w Bydgoszczy. Następnie trasa przecina istniejące drogi — odpowiednio drogę gminną i dwie drogi powiatowe 1548C, 1549C, które zostaną przeprowadzone bezkolizyjnie z drogą ekspresową. Odcinek 2 kończy się przed planowanym węzłem „Solec”. Schemat przebiegu w załączeniu.

Kolizja z tzw. Źródliskami w Wypaleniskach

W km około 10+400 – 10+800 trasa przebiega przez źródliska Strugi Otorowskiej. W tym miejscu planowane jest wykonanie nasypu infiltracyjnego celem utrzymania funkcji źródlisk z jednoczesnym poprowadzeniem nad nimi drogi ekspresowej.
Obecnie w niewielkiej odległości od źródlisk Strugi Otorowskiej eksploatowane są przez inwestora prywatnego złoża piaskowo-żwirowe Wypaleniska I na działce nr ew. 37/2 obręb Wypaleniska - na podstawie koncesji poprzedzonej uzyskaniem Decyzji Środowiskowej wydanej przez Burmistrza Solca Kujawskiego. Ponadto w dniu 28.02.2023r. została wydana przez Burmistrza Solca Kujawskiego kolejna decyzja środowiskowa tym razem dla złoża Wypaleniska II na działce nr. ew,. 37/3 obręb Wypaleniska gmina Solec Kujawski.

GDDKiA wyraża nadzieję, że eksploatacja tych złóż nie zaburzy stosunków wodno- gruntowych w tym rejonie, a tym samym nie doprowadzi do zniszczenia źródlisk Strugi Otorowskiej.

W km 11+045 trasa przecina Rów R8/18 (bez nazwy), na przedmiotowym rowie zlokalizowana jest inwestycja Lasów Państwowych - system Małej Retencji. Projektowany jest tutaj przepust PZM-3 pełniący również funkcję przejścia dla zwierząt. Przy realizacji obiektu i inwestycji nie zostaną zniszczone ani naruszone zastawki wykonane przez LP. Tym samym nie dojdzie do zniszczenia systemu retencjonowania wody, ani jego zakłócenia i zachowana zostanie ciągłość przepływu wody. Ponadto droga ekspresowa S10 nie narusza miejsca oznaczonego na mapach google jako tzw. Źródliska w Wypaleniskach.

Kolizja z źródliskami Strugi Młyńskiej

Odnośnie kolizji przebiegu drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń z źródliskami zlokalizowanymi w okolicach miejscowości Rudy to na poglądowej mapie – Rys. Nr 3 przedstawiono lokalizację źródlisk względem przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S10, z której jednoznacznie wynika, że źródliska oddalone są od miejsca przekraczania przez drogę użytku, a tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje ich zniszczenia.

Kolizja z użytkiem ekologicznym w miejscowości Rudy

W km 12+500 trasa przecina obiektem mostowym MS-12.5 Strugę Młyńską, dla której ustanowiony został użytek ekologiczny. Celem jest ochrona terenu bagiennego z tzw. źródliskami w miejscowości Rudy.

Prace na tym odcinku przebiegać będą bez ingerencji w użytek, w terminach zgodnych z decyzją środowiskową i wiedzą przyrodniczą, aby nie dopuścić do degradacji fauny i flory. Celem zmniejszenia oddziaływania realizacji inwestycji na bytującą tam faunę, prace związane z budową obiektu MS-12.5 będą prowadzone poza sezonem rozrodczym bobra i wydry. Ze względu na istotną rolę obszaru w km 12+500, pełniącego ważny szlak migracji zwierząt, nakazano, aby obiekt MS-12.5 pełnił również funkcję przejścia dla dużych zwierząt.

W związku z tym, że przedmiotowy ciek Struga Młyńska stanowi część cennego użytku ekologicznego, który z kolei jest ostoją dla licznej fauny Puszczy Bydgoskiej, wprowadzono zakaz lokalizowania elementów konstrukcyjnych przejścia takich jak przyczółki i podpory w obrębie granic przedmiotowego użytku. Dodatkowo prace będą prowadzone z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed niszczeniem brzegów, przed zwężeniem koryta, przed ograniczeniem swobodnego przepływu wód, przed zasypywaniem cieku oraz przed przedostaniem się substancji chemicznych, odpadów i makrozawiesin do wód powierzchniowych.

Ponadto chronione źródliska Strugi Młyńskiej znajdują się w oddaleniu od planowanego przebiegu trasy, w związku z czym inwestycja nie spowoduje ich zniszczenia. W związku z powyższym – przekonuje GDDKiA - nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że zwierzęta, w tym chronione, jak łoś czy wilk, zostaną pozbawione naturalnych wodopojów. Na forach internetowych niejednokrotnie podnoszono, że realizacja drogi w wariancie inwestycyjnym spowoduje naruszenie czy wręcz zniszczenie użytku ekologicznego. Użytek o powierzchni 7,06 ha, na długości ok. 1 km obejmuje dolinę cieku Struga Młyńska, w której wytworzyły się rozlewiska i stawy. Należy zauważyć – proponuje GDDKiA - że realizowany wariant trasy ekspresowej przecina użytek w km 12+500 miejscowości Rudy, czyli w faktycznie najwęższym możliwym, przy uwzględnieniu linii DSU, miejscu.

W mediach społecznościowych natomiast pojawiają się informacje o przekroczeniu Strugi Młyńskiej na południe od faktycznego przebiegu w jednym z najszerszych miejsc. Fakty są jednak zupełnie inne - uważa GDDKiA. W Warunkach Kontraktu zakazano możliwość fizycznej ingerencji w trakcie prowadzonych robót w granice użytku ekologicznego oraz przekładania cieku Struga Młyńska na czas prowadzenia prac i regulowania naturalnej linii cieku, dlatego też użytek na czas robót zostanie odgrodzony i zostanie wprowadzony monitoring strefy użytku. Przejście trasy S-10 nad użytkiem w postaci przejścia dolnego dla dużych zwierząt bez ingerencji w jego granice zagwarantuje zachowanie wszystkich walorów przyrodniczych użytku, brak wpływu na jego integralność i przedmioty jego ochrony, z zapewnieniem swobodnego przepływu wody w obrębie użytku naturalnym korytem.

Kolizja z użytkiem „Źródliska na Wypaleniskach”

Zdaniem GDDKiA nie możemy mówić o kolizji z użytkiem ekologicznym „Źródliska na Wypaleniskach” gdyż na chwilę obecną użytek ten nie został utworzony. Uchwała Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. o utworzeniu użytku ekologicznego - „Źródliska na Wypaleniskach” została podjęta bez uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tj. została podjęta z naruszeniem prawa, co potwierdza Rozstrzygniecie Nadzorcze Nr 80/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r. stwierdzające nieważność tej uchwały.

Dla GDDKiA jako inwestora niezrozumiałe jest dlaczego Burmistrz Solca Kujawskiego mając na uwadze jego zdaniem wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru nie występował z wnioskiem o utworzenie takiego użytku w przeszłości, a dopiero pomysł na jego utworzenie pojawił się po wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń.

„Ponadto chcemy zauważyć, że kolizja z siedliskiem, dla którego Burmistrz Solca Kujawskiego planował utworzyć użytek ekologiczny Źródliska na Wypaleniskach, była przedmiotem oceny i analizy zarówno ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jak i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organy te, bez wątpienia posiadające największą wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony przyrody, nie znalazły podstaw do konieczności zmiany przebiegu drogi ekspresowej S10 w tym obszarze” – pisze GDDKiA.

Kolizja z ujęciami wody

W km ok. 12+530 – 12+990 odcinek 2 drogi ekspresowej S10 przebiega przez tereny strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Rudy”, ale nie koliduje z samym ujęciem.

Na tym odcinku, jak w przypadku wielu innych przecięć tras przez takie strefy, podłoże zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej. Na odcinku drogi przebiegającej przez strefę ochrony pośredniej ujęcia wody Rudy wykonane zostanie uszczelnienie rowów odwadniających, zbiorników wody oraz powierzchni pomiędzy jezdnią i rowem, które obejmować będzie również powierzchnię pomiędzy jezdniami. Ponadto zostaną wykonane piezometry kontrolne wody na terenie strefy ujęcia wody w miejscowości Rudy oraz prowadzony będzie monitoring stanu wód podziemnych.

Kolizja z Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP)

Na odcinku od km 8+928 (początek odcinka 2) do km ok. 12+810, tj. na odcinku od węzła Emilianowo do Solca Kujawskiego, inwestycja zlokalizowana jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP) nr 140, a nie nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP) nr 141, jak to wskazano w doniesieniach medialnych, oraz w Ekspertyzie Hydro-Geotechnicznej Użytku Ekologicznego „Źródliska na Wypaleniskach” wykonanej na zlecenie Gminy Solec Kujawski. W zasięgu oddziaływania GZWP Nr 141 zlokalizowane są odcinki sąsiednie S10 – odcinek 3 i 4 gdzie planowane jest pełne uszczelnienie rowów drogowych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w w/w Ekspertyzie Hydro-Geotechnicznej Użytku Ekologicznego „Źródliska na Wypaleniskach”: GZWP nr 140 – subzbiornik Bydgoszcz w warstwach wodonośnych kredy dolnej (piaski o różnej granulacji, od pylastych do średnioziarnistych włącznie) i kredy górnej (margle, opoki i wapienie) posiada wody II i III klasy jakości - z uwagi na podwyższone stężenia azotu amonowego, żelaza, manganu i wodorowęglanów. Warstwy wodonośne są izolowane od powierzchni terenu, a czasy przesączania wód infiltrujących na powierzchni terenu przekraczają 50 lat.

Na odcinku 2, gdzie droga ekspresowa S10 przebiega przez obszar GZWP Nr 140, przewiduje się pełne uszczelnienie rowów drogowych.

Nad zbiornikiem GZWP Nr 140 zlokalizowana jest cała Bydgoszcz oraz gminy ościenne. Ewentualna korekta przebiegu trasy odcinka 2 (wg wariantu ECO, o którym mowa poniżej) nie wpłynęłaby na zmniejszenie odcinka kolizyjnego z tym zbiornikiem.

Kolizja ze szlakami migracyjnymi zwierząt

Przecięcie obszaru leśnego, przez który przebiega odcinek 2 S10 nie prowadzi do niekorzystnej fragmentacji, ponieważ zostanie zachowana łączność pomiędzy północnymi i południowymi siedliskami poprzez wykonanie przejść dla małych, średnich i dużych zwierząt.

Na szlakach migracji zwierząt, na których projektuje się liczne przejścia dla zwierząt, stosowane będą jedynie naturalne umocnienia z kamieni otoczaków, wikliny, czy faszyny. Wykluczono możliwość wykonania umocnienia koryt gabionami, ponieważ takie rozwiązanie jest niebezpieczne dla zwierząt i prowadzi do ich okaleczenia.

Szlaki migracji zapewniają projektowane obiekty inżynierskie i przepusty:
• MS-10.4 – most w ciągu trasy S10 z obustronnym przejściem dla zwierząt małych
• MS-12.5 – most w ciągu trasy S10 nad ciekiem Struga Młyńska z przejściem dla zwierząt dużych
• PZM-1, PZM-2, PZM-4, PZM-5 – Przepusty dla migracji małych zwierząt i płazów
• PZM-3 – Przepust na cieku Rów R-8/18 z możliwością migracji małych zwierząt i płazów.

Dodatkowe informacje

Uzyskana dla inwestycji decyzja środowiskowa nakłada na GDDKiA jako Inwestora szereg obowiązków w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko nie tylko w tym obszarze. Wykonawcy poszczególnych odcinków drogi ekspresowej na mocy podpisanych umów zostali zobligowani do bezwzględnego przestrzegania zapisów DŚU.

Dla odcinka 2 drogi ekspresowej S10 został opracowywany raport oddziaływania na środowisko, który w dniu 01.12.2023 r. został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego łącznie z wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W ramach procedury ZRID zostanie przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponowna ocena oddziaływania na środowisko w ramach której będzie oceniana zgodność opracowanego projektu budowlanego z wytycznymi decyzji środowiskowej.

Odcinek 2 drogi ekspresowej S10 przebiega przez tereny leśne - pod inwestycję zostanie wycięte około 87 ha lasów. Na etapie DSU zakres koniecznej wycinki był oszacowany na blisko 158 ha. Mając na uwadze konieczność minimalizacji oddziaływania drogi na środowisko przyrodnicze na skutek optymalizacji projektu ograniczono powierzchnię wycinki do niezbędnego minimum.

Wycinka drzew i krzewów kolidujących z realizacją przedsięwzięcia (w szczególności na terenach leśnych i w dolinach cieków wodnych), prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. W ramach kompensacji planowanej wycinki drzew i krzewów zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w postaci zieleni dogęszczającej, zieleni naprowadzającej oraz zieleni krajobrazowej. Dobór gatunkowy roślin wykorzystanych do nasadzeń nawiązywać będzie do struktury przestrzennej i gatunkowej otaczającego terenu (wykorzystać gatunki rodzime). Po za tym nałożono również obowiązek monitoringu udatności nasadzeń z uwzględnieniem uzupełnienia stwierdzonych ubytków.

Zgodnie z decyzją środowiskowa w ramach realizacji inwestycji m.in. na odcinku 2 S10 zostaną wykonane urządzenia ochrony środowiska takie jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe.

Ponadto zostaną wykonane działania w zakresie kompensacji przyrodniczej w tym:
- zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i skrzynki rozrodcze dla nietoperzy;
- wykonane zostaną mikrosiedliska dla gadów;
- wykonany zostanie zbiornik zastępczy dla płazów będące parą dla stanowisk po północnej stronie drogi ekspresowej.

Nad całością robót budowalnych zapewniony będzie nadzór przyrodniczy, w którego skład będą wchodzić specjaliści z zakresu m.in.: ornitologii, botaniki, entomologii, chiropterologii, herpetologii.

Wariant ECO – zmiana przebiegu S10

Wyboru wariantu preferowanego, dla którego uzyskano decyzję środowiskową, dokonano na podstawie analizy wielokryterialnej, w której oprócz uwarunkowań przyrodniczych brane są pod uwagę również inne kryteria dla analizowanych wariantów takie jak:
1. Uwarunkowania techniczne
2. Uwarunkowania ekonomiczne
3. Uwarunkowania społeczne
4. Uwarunkowania środowiskowe
• Uwarunkowania terenowe
• Wody podziemne i powierzchniowe
• Funkcjonowanie ekosystemów
• Siedliska chronione
• Obszary chronione
• Korytarze ekologiczne
• Dziedzictwo kulturowe
• Klimat akustyczny

Zdaniem GDDKiA w mediach społecznościowych i doniesieniach prasowych niesłusznie wskazuje się na nieracjonalność wyboru wariantu z uwagi na „dużą wycinkę drzew, zniszczenie użytków ekologicznych”, a także przejście przez „najbardziej podmokły odcinek, na którym występują bagna i małe strugi wodne”. Należy zauważyć, że w analizie wielokryterialnej brane są pod uwagę aspekty zarówno środowiskowe, społeczne, techniczne i ekonomiczne, których skumulowana ocena przesądza o wyborze wariantu. Dlatego wariant przeznaczony do realizacji może przechodzić przez obszar cenny przyrodniczo czy najbardziej podmokłe i nie będzie to świadczyć o nieracjonalności jego wyboru.

Rozwiązania projektowe, które zostaną zastosowane podczas realizacji przedsięwzięcia, uwzględniają zachowanie dynamiki przepływów i ciągłość cieków. Wszystkie przekroczenia cieków zostaną wykonane obiektami pełniącymi zarazem funkcje hydrologiczne i przyrodnicze. W związku z powyższym, zostanie zachowana funkcjonalność omawianego obszaru.

Na etapie decyzji środowiskowej przewidywany zakres wycinki drzew dla wszystkich 4 odcinków wynosił ok. 758 ha. Mając na uwadze konieczność ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, dzięki optymalizacji rozwiązań projektowych przy uwzględnieniu przepisów prawa i uzyskanych decyzji, zmniejszono obszar koniecznej wycinki do ok. 430 ha, czyli o ok. 43 % w stosunku do pierwotnych założeń.

Nie można również zgodzić się ze stwierdzeniem, że droga na odcinku 2 zniszczy unikatowe wydmy Puszczy Bydgoskiej – kontynuuje GDDKiA. Zauważa, że pole wydmowe znajdujące się w mezoregionie Kotlina Toruńska jest jednym z największych w Polsce, natomiast mikroregion Wydmy Puszczy Bydgoskiej objęty jest dwiema formami ochrony przyrody — Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej — część wschodnia i zachodnia oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia. Odcinek 2 przebiega przez OChK Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia w zaledwie 0,27 % tej powierzchni.

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych i prasie informacjach o wariancie przebiegu drogi ekspresowej S10 tzw. wariancie ECO opracowanym na podstawie Ekspertyzy hydro-geotechnicznej sporządzonej w lutym 2022 r., której autorami są Prof. Kumor oraz Sadurskiego należy stwierdzić – proponuje GDDKiA - że analiza zapisana przez autorów:

  • nie opiera się na wyliczeniach ekonomicznych,
  • nie proponuje lub nie odnosi się do żadnych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych z możliwością posadowienia drogi na określonym terenie ze względu na właściwości geotechniczne gruntów,
  • nie ujmuje aspektów społecznych przedstawianych m.in. w trakcie wyboru wariantów opiniowanych również przez Gminę Solec Kujawski,
  • nie odnosi się do wymaganych przez PFU na projektowanie i wykonanie trasy S10 oraz Decyzję środowiskową nakazów, zakazów i obostrzeń dotyczących zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko,
  • nie przedstawia powyższych odniesień dla innych lokalizacji, zdaniem autorów lepszych od realizowanej.

Tym samym autorzy stwierdzają - czytamy wciąż w oświadczeniu - że przebieg jest nieopłacalny względem każdego innego, a nie weryfikują aspektów środowiskowych, społecznych, technicznych i ekonomicznych jak wykonała to GDDKiA przez wiele lat prac przygotowawczych.

Odnośnie poruszonej kwestii przesunięcia przebiegu projektowanej S10 (wariant ECO) to ocena czy byłby to wariant bardziej lub mniej oddziałujący na środowisko byłaby możliwa dopiero po przeprowadzeniu całorocznej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Zdaniem bydgoskiego oddziału GDDKiA wariant ten wymagałby przeprowadzenia większej wycinki drzew niż obecnie procedowany przebieg, a także realizacja tego wariantu wymagałyby ingerencji/ zniszczenia źródlisk w miejscowości Rudy, które znajdują się właśnie na południe od obecnego przebiegu S10.

od 12 lat
Wideo

Inauguracja metro roweru

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska