Powszechny Spis Rolny 2020 - Kiedy i na jakie pytania trzeba odpowiedzieć? Czy jest obowiązkowy?

Agata Wodzień
Agata Wodzień
pixabay.com/rudamese
Za kilkanaście dni w Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. Czy podanie informacji na temat gospodarstwa jest obowiązkowe? Czego rachmistrz będzie chciał się dowiedzieć? Jak spisać się online albo przez telefon? Zebraliśmy odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Powszechny Spis Rolny potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu z 1 czerwca 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Nie można odmówić podania informacji.

To Cię może też zainteresować

Spis rolny 2020 jest obowiązkowy, zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że wszyscy rolnicy są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Powszechny Spis Rolny przez internet albo telefon

Rolnicy będą mieli 2 możliwości samodzielnego udzielenia informacji o gospodarstwach. Będzie to samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji (będzie dostępna na tej stronie internetowej GUS) albo telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Osoby, które wykonują prace spisowe, są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, uspokaja GUS. "Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie".

Uzyskane informacje posłużą do kształtowania krajowej polityki rolnej oraz analizy zmian, które zaszły w rolnictwie w latach 2010–2020. Polska jest zobowiązana dostarczać takie danerównież m.in. na potrzeby Eurostatu.

Jakie informacje trzeba podać podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

Poza danymi osobowymi użytkownika gospodarstwa, w formularzu pojawią się pytania między innymi o sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych, powierzchnię np. łąk czy plantacji, pogłowie zwierzą czy maszyny i urządzenia w gospodarstwie.

To Cię może też zainteresować

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego zawarty w ustawie:
1. Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. płeć;
 4. numer PESEL;
 5. adres zamieszkania lub pobytu;
 6. adres do korespondencji;
 7. siedziba gospodarstwa rolnego;
 8. współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 9. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 10. adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstw rolnych:

 1. nazwa;
 2. numer identyfikacyjny REGON;
 3. adres siedziby podmiotu;
 4. siedziba gospodarstwa rolnego;
 5. współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 6. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 7. adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego:
1) sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych;
2) zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego;
3) udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu:
a) prowadzenia działalności rolniczej,
b) prowadzenia działalności pozarolniczej,
c) pracy najemnej,
d) emerytury i renty,
e) innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą;
4) powierzchnia:

 • gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym,
 • zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania,
 • łąk trwałych,
 • łąk trwałych wyłączonych z produkcji,
 • pastwisk trwałych,
 • pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu,
 • pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji,
 • upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny,
 • poplonów,
 • plantacji o krótkiej rotacji,
 • szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem,
 • szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem,
 • szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem,
 • upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów, z wyłączeniem szkółek, o których mowa w lit. k–m;

To Cię może też zainteresować

5) pogłowie zwierząt gospodarskich:

 • byczków poniżej 1 roku,
 • jałówek poniżej 1 roku,
 • warchlaków o wadze 20–50 kg,
 • dloch prośnych,
 • loch prośnych po raz pierwszy,
 • floch pozostałych (nieprośnych i luźnych),
 • loszek hodowlanych (nigdy niekrytych),
 • knurów rozpłodowych,
 • świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników),
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym,
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny,
 • jagniąt,
 • samic kóz użytkowanych do produkcji mleka,
 • koni ogółem,
 • koni w wieku 3 lat i powyżej,
 • kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych,
 • kur niosek do produkcji jaj wylęgowych,
 • samic zwierząt futerkowych;

6) chów i hodowla ryb:
a) powierzchnia stawów,
b) powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,
c) objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,
d) gatunki ryb;
7) liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

 • ciągników według mocy silnika,
 • ładowarek teleskopowych według mocy silnika,
 • kombajnów zbożowych,
 • silosokombajnów,
 • kombajnów ziemniaczanych,
 • kombajnów buraczanych,
 • kombajnów do zbioru owoców,
 • siewników,
 • agregatów uprawowych,
 • kosiarek,
 • rozrzutników obornika,
 • wozów asenizacyjnych,
 • opryskiwaczy polowych,
 • opryskiwaczy sadowniczych,
 • niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin,
 • rozsiewaczy nawozów,
 • sadzarek do ziemniaków,
 • ładowaczy ciągnikowych,
 • kopaczek do ziemniaków,
 • pras zbierających,
 • przyczep zbierających,
 • urządzeń wykorzystujących sygnał GPS,
 • robotów udojowych;

8) korzystanie w gospodarstwie rolnym z maszyn lub urządzeń, o których mowa w pkt 7, niebędących własnością użytkownika tego gospodarstwa;
9) zużycie nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych;
10) powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi;
11) powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi;
12) zużycie nawozów naturalnych;
13) liczba zabiegów środkami ochrony roślin zastosowanych na powierzchnię:
a) upraw,
b) magazynową;
14) informacje o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin;
15) uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin:
a) personalnego doradztwa rolniczego,
b) systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
c) progów ekonomicznej szkodliwości,
d) prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych,
e) innych źródeł doradztwa;
16) samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin;
17) liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym:

 • obór,
 • chlewni,
 • kurników,
 • silosów:

– zbożowych,
– paszowych,
– na kiszonki,

 • sortowni i przechowalni,
 • fkopców ziemnych,
 • stodół;

18) pracujący w gospodarstwie rolnym:
a) w przypadku gospodarstw indywidualnych:
– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,
– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,
– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.,
b) w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:
– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali
i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.

Czego dowiedzieliśmy się o rolnictwie w Polsce w poprzednim spisie?

Poprzedni Powszechny Spis Rolny GUS przeprowadził w 2010 roku. Wówczas liczba gospodarstw rolnych ogółem wynosiła 2278 tys. Spośród 1563 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych (UR) – 1559 tys. stanowiły gospodarstwa indywidualne.

Podstawowe wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r., w porównaniu z Powszechnym Spisem Rolnym z 2002, wskazywały m.in. na:

 • tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
 • utrzymanie się zróżnicowania regionalnego struktury gospodarstw rolnych. Nadal województwa południowo-wschodnie charakteryzują się dużą liczbą drobnych gospodarstw rolnych, podczas gdy w województwach północnych występują gospodarstwa największe obszarowo;
 • spadek ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych z 19,3 mln ha do około 18,3 mln ha, a więc o blisko 1,1 mln ha, tj. o 5,5%. Wynika to z przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, np. pod zabudowę, inwestycje drogowe zmiany w strukturze zasiewów, gdzie znacząco zmniejszyła się powierzchnia uprawy zbóż ogółem z 8,3 mln ha do 7,6 mln ha, ziemniaków z 0,8 mln ha do niespełna 0,4 mln ha (o 51,8%), buraków cukrowych z 0,3 mln ha do 0,2 mln ha (o 31,9%). Wzrosła natomiast powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w porównaniu do powierzchni zasiewów odnotowanej w spisie z 2002 r. z 0,4 mln ha do ponad 0,9 mln ha (o 115,5%) oraz powierzchni upraw pastewnych z 0,6 mln ha do 0,9 mln ha (o 60,1%), a także nastąpił wzrost powierzchni grupy upraw zaliczanych do pozostałych z 0,3 mln ha do ponad 0,4 mln ha (o 37,9%);
 • zwiększenie udziału powierzchni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 1,6% do 2,3%, tj. o 0,7 pkt. procentowego, a także wzrost powierzchni specjalistycznych gospodarstw sadowniczych do 363 tys. ha (o 33,9%)

Na podstawie zebranych danych odnotowano wzrost pogłowia bydła ogółem przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszeniu stada krów i jednocześnie zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych utrzymujących bydło.

Widoczny był również wyraźny spadek liczebności stada świń związany z dużymi wahaniami opłacalności ich chowu.

Bardzo zauważalny był spadek pogłowia owiec (o 22,5%) oraz liczby gospodarstw posiadających ten gatunek zwierząt. Zainteresoanie rolników malało, bo utrzymywały się niskie ceny skupu. W wyniku spisu dał się zauważyć zachodzący proces modernizacji rolnictwa pod względem wyposażenia gospodarstw w środki produkcji.

Źródło: spisrolny.gov.pl

Kiedy zakaz chowu klatkowego kur w Polsce?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3