Wygraj bilet na "Sceny niemal małżeńskie" z Barszczewską i Damięckim

Redakcja
W spektaklu "Sceny niemal małżeńskie" grają Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki.
W spektaklu "Sceny niemal małżeńskie" grają Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki. CK Teatr Grudziądz
Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki wystąpią w trzecim spektaklu festiwalu "Sex w małym mieście", w ramach Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej. Karnetów i biletów nie ma. Wejściówkę można zdobyć tylko w konkursie "Gazety Pomorskiej". Można SMS-ować tylko do północy w czwartek!

Po udanym spektaklu "Pod niemieckim łóżkami" znów będziemy mieć sztukę łączącą inteligentny humor ze znakomitą grą aktorską.

"Sceny niemal małżeńskie" nawiązują do najlepszych tradycji polskiego kabaretu literackiego. Powstała pod opieką artystyczną Andrzeja Poniedzielskiego. Wykorzystano w niej teksty Stefanii Grodzieńskiej. Publiczność może więc liczyć na inteligentną satyrę i klimatyczne, liryczne piosenki.

"Sex w małym mieście" czyli 16. odsłona Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej

Premiera "Scen niemal małżeńskich" odbyła się w Teatrze Ateneum w Warszawie w 2011 r. Sztuka ta jest wciąż w repertuarze teatru. Do tej pory wystawiono ten spektakl 150 razy. Nie tylko w Warszawie, ale także na innych scenach w Polsce, m.in. na prestiżowych festiwalach. Grają w niej Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki.
Spektakl ten grudziądzanie obejrzą w niedzielę, 15 kwietnia, na scenie klubu Akcent.

Konkurs trwa do czwartku!

Kto nie ma biletu ani karnetu, a chciałby iść na ten spektakl, może spróbować wygrać wejściówkę w konkursie "Gazety Pomorskiej". Aby mieć na to szansę, należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego właśnie ja powinienem otrzymać bilet na tę sztukę? Odpowiedź należy wysłać SMS-em o treści: "teatr.imię i nazwisko oraz odpowiedź" pod nr 72355 (koszt to 2,46 z VAT). Na odpowiedzi czekamy do g. 23.59 w czwartek, 5 kwietnia. Z laureatką lub laureatem skontaktujemy się w piątek.

Festiwalowi "Sex w małym mieście" patronuje "Gazeta Pomorska".

Do zobaczenia - nasze serialowe propozycje na wiosnę.

Regulamin konkursu:
Art. 1
Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 zwaną dalej Organizatorem.

2.Konkurs Organizowany jest na portalu http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/
3.Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem konkursowym jest napisanie ciekawego uzasadnienia na pytanie konkursowe: Dlaczego to Ty powinieneś otrzymać zaproszenie na spektakl.
2. Konkurs trwa od 21 marca do czwartku 22 marca, do godz. 23:59.
3. Nagrodą w konkursie jest jedno 2-osobowe zaproszenie na spektakl "Lilka, cud miłości" Teatru Polskiego z Warszawy w ramach festiwalu Grudziądzka Wiosna Teatralna, który odbędzie się 24 marca, g. 19 klub "Akcent" w Grudziądzu.
4. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Pasis, Kamila Kalinowska, Daniel Dreyer wybierze autora najciekawszej odpowiedzi konkursowej.

Zasady przeprowadzenia konkursu
1.Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 2 pkt 1 należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer 72355 ( koszt: 2,46 z VAT zł) wpisując prefiks "teatr" oraz treść wiadomości, np. teatr.imię i nazwisko oraz dokończyć zdanie. Szczegółowe dane zawarte są w treści konkursu.
2.Kwota obejmuje płatność za sms o liczbie znaków 160. W przypadku przekroczenia liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
3.W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny.
4.Wysyłając odpowiedź za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie Tytułu” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
5.Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
6.Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszego zgłoszenia, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
7.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
8.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
9.Wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Art. 4
Ochrona danych osobowych
1.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.Komisja Konkursowa w piątek, 23 marca po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi ich/go telefonicznie, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.
2.W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
3.Informacja o tym, w jaki sposób organizator poinformuje zwycięzców o wygranej zamieszczona jest w treści konkursu.

2.Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Prawa autorskie
1.Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.

2.Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.

3.Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a)pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b)modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c)trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d)korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e)inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f)publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g)prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 8
Postanowienia końcowe
1.Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej w Grudziądzu oraz na www.pomorska.pl/konkursy
2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie