Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do wdrożenia kolejnego instrumentu wsparcia z Planu Strategicznego

Materiał informacyjny ARMiR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do wdrożenia kolejnego instrumentu wsparcia z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W terminie od 14 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych.

O pomoc może ubiegać się rolnik, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W ramach interwencji wyróżnione zostały trzy obszary, w których wspierane sią operacje dotyczące:

  • obszar A – budowy biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej;
  • obszar B – zakupu: mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej, instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego, magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z planowanymi do zakupu ww. urządzeniami do wytwarzania energii cieplnej, pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z wchodzącą w zakres operacji mikroinstacją PV, systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z planowanymi do zakupu urządzeniami;
  • obszar C – rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, w szczególności: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu lub stropu, zakupu świetlików dachowych, docieplenia podłóg, zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła, zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED, zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.

W obszarach A i B pomoc przyznaje się jeżeli operacja jest związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa. Warunkiem koniecznym jest również dostosowanie całkowitej mocy planowanych do zakupu urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie do zużycia energii elektrycznej w tym gospodarstwie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może przekroczyć 10 kW i może stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie.

Należy również pamiętać, że w każdym z ww. trzech obszarów operacja może być realizowana wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy określone zostały w udostępnionych przez MRiRW wytycznych podstawowych dla przedmiotowej interwencji. Jest to zatem bardzo ważny dokument, z którym powinien zapoznać się każdy potencjalny Wnioskodawca.

Rozważając ubieganie się o wsparcie należy mieć na uwadze, że w każdym ze wspieranych obszarów konieczne będzie dołączenie do wniosku odpowiedniego dokumentu, tj. projektu stanowiącego podstawę do oceny zaplanowanej operacji i spełniającego warunki określone w załączniku do wytycznych szczegółowych (projekt biogazowni, projekt PV lub projekt termomodernizacji).

Co istotne, projekt biogazowni lub projekt PV powinien zostać sporządzony przez:

1) instalatora, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy o OZE, wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy albo

2) osobę zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym mowa w art. 54 ustawy prawo energetyczne, albo

3) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 15a ust. 22 lub 23 ustawy prawo budowlane.

Natomiast projekt termomodernizacji powinien zostać sporządzony przez osobę wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 31 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Pomoc w ramach interwencji I.10.2 przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, przy czym poziom pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

· 1 500 000 zł – w obszarze A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł.

· 200 000 zł – w obszarze C.

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C. Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, we wszystkich trzech obszarach pomoc może być przyznana, jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Każdy beneficjent musi ponadto odbyć szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiązać się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością ustaloną z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji, które dotyczą:

a) W przypadku biogazowni rolniczych:

1. wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;

2. prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);

3. gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;

4. wieku wnioskodawcy;

5. stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa;

b) W przypadku budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:

1. wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;

2. prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);

3. gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;

4. wieku wnioskodawcy;

5. nieuzyskania pomocy na zakup PV w ramach określonych instrumentów PROW 2014-2020;

6. sprawności instalacji PV;

7. sprawności optycznej kolektorów słonecznych.

c) W przypadku systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej:

1. wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;

2. prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);

3. gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;

4. wieku wnioskodawcy;

5. kompleksowości przeprowadzenia operacji

6. operacji zakładającej likwidację wszystkich źródeł ciepła wykorzystujących kopalne paliwo stałe

7. operacji dotyczących wykorzystywania systemów monitoringu i zarządzania energią.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska