Nasza Loteria

Małgorzata Kidawa-Błońska marszałkiem Senatu. Chce większej liczby wicemarszałków

Joanna Grabarczyk
Joanna Grabarczyk
- Obecna ordynacja wyborcza do izby wyższej naszego parlamentu sprawia, że reprezentowane barwy partyjne nie zawsze są znaczącym atutem osoby ubiegającej się o mandat. Każdy z kandydatów w okręgu senackim ma szansę na elekcję, jeżeli jego indywidualny program, jego umiejętności, zalety umysłu i cechy charakteru zyskają aprobatę większości wyborców. Wybór na senatora to bez wątpienia zatem osobisty sukces i zaszczyt - powiedział prezydent Andrzej Duda do zgromadzonych senatorów.
- Obecna ordynacja wyborcza do izby wyższej naszego parlamentu sprawia, że reprezentowane barwy partyjne nie zawsze są znaczącym atutem osoby ubiegającej się o mandat. Każdy z kandydatów w okręgu senackim ma szansę na elekcję, jeżeli jego indywidualny program, jego umiejętności, zalety umysłu i cechy charakteru zyskają aprobatę większości wyborców. Wybór na senatora to bez wątpienia zatem osobisty sukces i zaszczyt - powiedział prezydent Andrzej Duda do zgromadzonych senatorów. X/Twitter/Senat RP
Zgodnie z tradycją, niemal w tym samym czasie co pierwsze posiedzenie Sejmu, odbywa się również pierwsze posiedzenie Senatu. O godzinie 16:00 w poniedziałek 13 listopada rozpoczęły się obrady izby wyższej. Pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji tradycyjnie otworzył Prezydent RP. To dziś wybierani są również marszałkowie i wicemarszałkowie izby wyższej, a nowo wybrani senatorowie składają ślubowanie. Obrady Senatu tradycyjnie otworzyło odśpiewanie polskiego hymnu narodowego i przemowa prezydenta. - Wkład Senatu w proces stanowienia prawa może być oddzielony od bieżących sporów partyjnych - powiedział Andrzej Duda.

Przed inauguracyjnym posiedzeniem Senatu XI kadencji Prezydent RP Andrzej Duda, marszałek senior prof. Michał Seweryński, byli marszałkowie senatu: prof. Tomasz Grodzki, Bogdan Borusewicz i Stanisław Karczewski oraz szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych złożyli wieniec przed tablicą upamiętniającą senatorów II RP zmarłych i pomordowanych w latach II wojny światowej oraz w powojennym okresie represji.

Co powiedział Andrzej Duda, otwierając pierwsze posiedzenie Senatu?

Przywitawszy zabranych gości oraz senatorów, prezydent Andrzej Duda pogratulował nowo obranym członkom izby wyższej elekcji.

- Obecna ordynacja wyborcza do izby wyższej naszego parlamentu sprawia, że reprezentowane barwy partyjne nie zawsze są znaczącym atutem osoby ubiegającej się o mandat. Każdy z kandydatów w okręgu senackim ma szansę na elekcję, jeżeli jego indywidualny program, jego umiejętności, zalety umysłu i cechy charakteru zyskają aprobatę większości wyborców. Wybór na senatora to bez wątpienia zatem osobisty sukces i zaszczyt.

- powiedział Andrzej Duda. Nawiązał też do historycznej roli, jaką senat odegrał w polskiej historii i ustawodawstwie:

- O wartości Senatu jako instytucji ustrojowej nie stanowi jedynie jego świetna, sięgająca Rady Królewskiej historia czy zasługi licznych, znakomitych senatorów. Owszem, w dziejach najnowszej Polski trwale zapisało się wielkie zwycięstwo, jakie odniosła solidarnościowa opozycja w wolnych wyborach do Senatu I kadencji. Jednak znaczenia tej izby nie można sprowadzać jedynie do sentymentalnej pamiątki pewnego rodzaju po I II Rzeczypospolitej ani patrzeć na nią przez pryzmat przełomu 1989 roku.

- przypomniał prezydent dodając, że celem izby wyższej jest wpływanie w sposób pozytywny na stanowione prawo.

Wedle słów prezydenta, istotę senatorskiego posłannictwa wyraża rota senatorskiego ślubowania. Prezydent zauważył również, że dyskusja na temat kształtu i funkcji Senatu toczy się wśród konstytucjonalistów od lat, a wśród głosów krytycznych wybija się opinia, że wybory do Sejmu i do Senatu, odbywające się w tym samym czasie, przekładają się często na podobny skład obu izb i ich "dublowanie" ze względu na przynależność partyjną posłów i senatorów.

- Jako wartość dodaną, którą powinna wnosić ta Izba, wskazuje się, że wkład Senatu w proces stanowienia prawa może być bardziej zdystansowany lub wręcz oddzielony od tych sporów partyjnych, reprezentując bardziej zróżnicowany wachlarz przemyśleń, cennych poglądów i odmiennych punktów widzenia

- wyraził swoją nadzieję Andrzej Duda.

Po przemowie prezydenta oraz mianowaniu przez niego marszałkiem seniorem Senatu senatora Michała Seweryńskiego, ten ostatni przeszedł do powitania z mównicy licznie zgromadzonych gości.

Goście pierwszego posiedzenia Senatu XI kadencji

Wśród osób uświetniających swoją obecnością pierwsze posiedzenie Senatu znaleźli się między innymi:

 • Szymon Hołownia, marszałek Sejmu X kadencji;
 • Bogdan Borusewicz - były marszałek Senatu podczas jego VI, VII oraz VIII kadencji;
 • Stanisław Karczewski - marszałek Senatu IX kadencji;
 • Tomasz Grodzki - marszałek senatu X kadencji;
 • Marek Sawicki, marszałek senior Sejmu X kadencji;
 • wicemarszałkowie poprzednich kadencji Senatu: Andrzej Jan Wielowieyski i Jacek Kurczewski;
 • Jacek Chlebny, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 • Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka;
 • Sylwester Marciniak — przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Przemówienie marszałka seniora Senatu XI kadencji

Marszałek senior Michał Seweryński w swoim przemówieniu powiedział, że Senat "rozpoczyna pracę w momencie szczególnym".

- Dokonała się zmiana układu sił

- zauważył marszałek senior. Nadmienił jednak, że Polacy oczekują od senatorów polityki odpowiadającej interesom naszego państwa, a parlament nie może zawieść tych nadziei.

- Nie możemy tracić z oczu sytuacji międzynarodowej

- nadmienił również Seweryński. Zaraz po tym powiedział o tym, jak sytuacja międzynarodowa determinuje losy Polski oraz decyzje, które będą musiały być podejmowane. Mówił m.in. o zmianach ustroju UE jako o tych, które „mogą poważnie ograniczyć suwerenność Polski”. Marszałek senior wzywał do tego, by senatorowie wykazali poczucie odpowiedzialności za stanowienie prawa pomimo dzielących ich różnic, bo "od tego zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli".

Kandydaci na marszałka Senatu

Kandydatów na marszałka Senatu XI kadencji zgłoszono dwoje. W imieniu klubu KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na stanowisko marszałka Senatu zgłoszona została Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej kontrkandydatem jest Marek Pęk z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Sylwetkę senator z klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawił senator Sławomir Rybicki. Marka Pęka z ramienia klubu Prawa i Sprawiedliwości reprezentował były marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

W głosowaniu senatorowie obrali Małgorzatę Kiedawę - Błońską z Platformy Obywatelskiej marszałkiem Senatu. Pierwszym wnioskiem nowo obranej pani marszałek jest zwiększenie liczby wybieranych wicemarszałków.

Pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji: co trzeba wiedzieć?

Oto, co na temat pierwszego posiedzenia Senatu można przeczytać na stronie internetowej Izby Wyższej polskiego parlamentu:

"Zgodnie z Konstytucją RP (art. 109) pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent RR w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent Andrzej Duda otworzy pierwsze posiedzenie Senatu i przekaże prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora, Michała Seweryńskiego.

Marszałek Senior złoży ślubowanie oraz powoła spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy Marszałek Senior odbierze ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór Marszałka Senatu.

Senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" (art. 104. Konstytucji), wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia, powstawszy wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów poparcia. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów. Procedurę wyboru powtarza się, jeżeli: wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów poparcia; w wyniku zastosowania ust. 1 i 2 nie dojdzie do dokonania wyboru Marszałka Senatu.

Senator wybrany na Marszałka składa oświadczenie o przyjęciu funkcji Marszałka Senatu, po czym przejmuje od Marszałka Seniora przewodnictwo obrad. Następnie przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia przeprowadza wybór Wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Izby, Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli zgłoszono więcej niż czterech kandydatów przy wyborze stosuje się takie przepisy, jak przy wyborze na Marszałka.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrani zostaną także sekretarze Izby.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Senatu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu, określa regulamin Senatu uchwalony przez Senat.

Senat uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Senat podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Senatu nie stanowi inaczej.

Senat powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.

Posiedzenia Senatu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Senat może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów uchwalić tajność obrad.

W Senacie XI kadencji zasiądzie 41 senatorów wybranych z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie 34 senatorów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe ma 11 senatorów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica - 9. W Izbie zasiądzie także 5 senatorów, kandydujących z własnych komitetów wyborczych.

Frekwencja w wyborach do Senatu była rekordowa i wyniosła 74,31%".

od 12 lat
Wideo

Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Małgorzata Kidawa-Błońska marszałkiem Senatu. Chce większej liczby wicemarszałków - Portal i.pl

Komentarze 12

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Ktoś
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

13 listopada, 17:41, Unkas:

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

13 listopada, 19:55, Aga:

G...wno To samo co było 10 lat temu tylko gorzej...

13 listopada, 20:27, Unkas:

Oj Aga, Aga,

Jesteś pesymistką.

Przecież gorzej niż przez ostatnie 8 lat już być nie może.

PiS nie zdążył aż tak spustoszyć Polski żeby ci nowi nie potrafili tego naprawić.

Więc uśmiechnij się.

Pozdrawiam,

P.s. a czemu pisałaś o końcowych produktach procesu trawienia pokarmów. Przyznasz, że to mało dow[wulgaryzm]ne.

13 listopada, 21:03, Ktoś:

Czyli jesteś po prostu młodym szczawiem, który nie pamięta, jak Tusk z ekipą rozmontowali państwo polskie...

Biedny, ale będziesz zaskoczony...

13 listopada, 22:17, Unkas:

Drogi Ktosiu bezimienny,

Masz pecha (już nie mówiąc o braku inteligencji) bo nawet nie trafiłeś kulą w płot.

Demontaż-przejmowanie na własność Państwa Polskiego to hobby Jarozbawa Kaczyńskiego.

Jak tego nie zauważyłeś, to już ci nie będę w stanie pomóc.

Mimo to pozdrawiam,

No tera, to odleciałeś.

Ale chyba trafiłem w sedno z tym szczawiem, lub po prostu uwielbiasz patrzeć na rozwalanie naszego państwa.

Pokaż mi, co ten JK rozwalił.

Jak powiesz o sądach, to od razu czuj się wyśmiany.

A inteligencji to chyba Tobie brakuje, jeżeli dałeś się nabrać na frazes bez pokrycia całej tej "opozycji".

I pewnie jeszcze twierdzisz, że KO wygrało wybory ;)

Zdrowia życzę!

U
Unkas
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

13 listopada, 17:41, Unkas:

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

13 listopada, 19:55, Aga:

G...wno To samo co było 10 lat temu tylko gorzej...

13 listopada, 20:27, Unkas:

Oj Aga, Aga,

Jesteś pesymistką.

Przecież gorzej niż przez ostatnie 8 lat już być nie może.

PiS nie zdążył aż tak spustoszyć Polski żeby ci nowi nie potrafili tego naprawić.

Więc uśmiechnij się.

Pozdrawiam,

P.s. a czemu pisałaś o końcowych produktach procesu trawienia pokarmów. Przyznasz, że to mało dow[wulgaryzm]ne.

13 listopada, 21:03, Ktoś:

Czyli jesteś po prostu młodym szczawiem, który nie pamięta, jak Tusk z ekipą rozmontowali państwo polskie...

Biedny, ale będziesz zaskoczony...

Drogi Ktosiu bezimienny,

Masz pecha (już nie mówiąc o braku inteligencji) bo nawet nie trafiłeś kulą w płot.

Demontaż-przejmowanie na własność Państwa Polskiego to hobby Jarozbawa Kaczyńskiego.

Jak tego nie zauważyłeś, to już ci nie będę w stanie pomóc.

Mimo to pozdrawiam,

K
Ktoś
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

13 listopada, 17:41, Unkas:

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

13 listopada, 19:55, Aga:

G...wno To samo co było 10 lat temu tylko gorzej...

13 listopada, 20:27, Unkas:

Oj Aga, Aga,

Jesteś pesymistką.

Przecież gorzej niż przez ostatnie 8 lat już być nie może.

PiS nie zdążył aż tak spustoszyć Polski żeby ci nowi nie potrafili tego naprawić.

Więc uśmiechnij się.

Pozdrawiam,

P.s. a czemu pisałaś o końcowych produktach procesu trawienia pokarmów. Przyznasz, że to mało dow[wulgaryzm]ne.

Czyli jesteś po prostu młodym szczawiem, który nie pamięta, jak Tusk z ekipą rozmontowali państwo polskie...

Biedny, ale będziesz zaskoczony...

U
Unkas
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

13 listopada, 17:41, Unkas:

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

13 listopada, 19:55, Aga:

G...wno To samo co było 10 lat temu tylko gorzej...

Oj Aga, Aga,

Jesteś pesymistką.

Przecież gorzej niż przez ostatnie 8 lat już być nie może.

PiS nie zdążył aż tak spustoszyć Polski żeby ci nowi nie potrafili tego naprawić.

Więc uśmiechnij się.

Pozdrawiam,

P.s. a czemu pisałaś o końcowych produktach procesu trawienia pokarmów. Przyznasz, że to mało dow[wulgaryzm]ne.

A
Aga
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

13 listopada, 17:41, Unkas:

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

G...wno To samo co było 10 lat temu tylko gorzej...

w
wojɐk
Małgorzata Kidawa-Błońska, jednak, i wybrali tę pustą wazę.

Rzygam senatem, bandytami i przestępcami w nim zasiadającymi.
w
wojɐk
Małgorzata Kidawa-Błońska, ło matko boso i świat to czyta.
w
wojɐk
Małgorzata Kidawa-Błońska, czy to ta de🤡bilka🤡 co do tej pory programu szuka❓

Gdyby natura chciała, toby Kidawie-Błońskiej rozum dała.
Ł
ŁAWA SENATORSKA
tylko kidawa ! dużo głupoty !

będzie się z czego pośmiać

Z DRUGIEJ STRONY NIECH LEPIEJ PIEROGI LEPI BO TYLKO TO POTRAFI
U
Unkas
Cześć,

Dziś dowiedziałem się wreszcie kto jest winny temu, że PiS odniósł tak oszałamiające zwycięstwo wyborcze, że nie ma większości w Sejmie (nie mówiąc już o Senacie).

Otóż, nie jest to wina Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest to wina Terleckiego, Sasina, Morawieckiego i tym podobnych aparatczyków.

Jest to wina Tuska!

To Donald Tusk tak z a p i e p r z y ł tę sprawę, że PiS osiągnął nieco umiarkowany sukces.

Teraz już rozumiem czemu tak wielu (np. zb, np. Paweł) tak go nienawidzą i wcale się temu nie dziwię.

Pozdrawiam,
U
Unkas
13 listopada, 16:58, Gilza:

Tusk to resetor z papierowym sercem.

Gilza, to straszne co napisałaś.

Boję się!

Co teraz będzie po tym resecie?

Krowy przestaną znosić jajka,

Kury przestaną dawać mleko,

Deszcz będzie padał z dołu do góry.

Pozdrawiam,

G
Gilza
Tusk to resetor z papierowym sercem.
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska