Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 1837 C

Materiał informacyjny Powiatu Brodnickiego

Starosta Brodnicki
Zrid nr 10.2023

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o wszczęciu postępowania

na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2023 r. na wniosek Zarządu Powiatu w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelnej, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w miejscowości Górzno Miasto”.

Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:
WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT BRODNICKI: Górzno Miasto (040205_4),

obręb Górzno Miasto 1 (obręb 0001): dz. nr 395, 385/1, 385/2, 387/3, 387/1, 388/7, 388/8, 388/3, 559/13, 559/1, 215/3, 374, 373/3, 371/5, 371/4, 371/3, 213, 474, 473, 472, 436/2, 471, 470, 469, 467, 464, 463/3, 457, 456, 450, 449, 445, 444, 443, 442, 441, 114/1, 113, 437/1, 87, 56/2, 55, 214, 46, 42, 21, 22, 38, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 34, 35, 36, 3/5, 3/2, 3 /4, 4, 40, 436/4, 434/1, 432/1, 436/2, 436/5, 403, 400, 438/2, 438/1, 439, 440, 397, 437/2, 411/3, 411/4, 411/5, 41, 11, w tym: działka nr ewid. 56/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 56/3), 441 (po podziale - pod inwestycję działka nr 441/1), 442 (po podziale - pod inwestycję działka nr 442/1), 443 (po podziale - pod inwestycję działka nr 443/1), 440 (po podziale - pod inwestycję działka nr 440/1, 440/2), 439 (po podziale - pod inwestycję działka nr 439/1), 438/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 438/3), 436/5 (po podziale - pod inwestycję działka nr 436/9), 436/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 436/6, 436/7), 434/1 (po podziale - pod inwestycję działka nr 434/3), 400 (po podziale - pod inwestycję działka nr 400/1), 411/4 (po podziale - pod inwestycję działka nr 411/6), 411/5 (po podziale - pod inwestycję działka nr 411/8), 432/1 (pod inwestycję przejęta działka w całości), 3/5 (po podziale - pod inwestycję działka nr 3/10, 3/11), 3/4 (po podziale - pod inwestycję działka nr 3/8), 3/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 3/6), 397 (po podziale - pod inwestycję działka nr 397/1), 39 (po podziale - pod inwestycję działka nr 39/1), 373/3 (po podziale - pod inwestycję działka nr 373/6), 371/5 (po podziale - pod inwestycję działka nr 371/13), 371/4 (po podziale - pod inwestycję działka nr 371/11), 371/3 (po podziale - pod inwestycję działka nr 371/9), 34 (po podziale - pod inwestycję działka nr 34/1), 27 (po podziale - pod inwestycję działka nr 27/1), 26 (po podziale - pod inwestycję działka nr 26/1), 21 (po podziale - pod inwestycję działka nr 21/1);

obręb Górzno Miasto 2 (0002): dz. nr 61/1, 60/1, 58, 57, 56, 59/4, 62, 63 w tym: działka nr ewid. 61/1 (po podziale - pod inwestycję działka nr 61/4), 60/1 (po podziale - pod inwestycję działka nr 60/3), 58 (po podziale - pod inwestycję działka nr 58/1), 57 (po podziale - pod inwestycję działka nr 57/1), 56 (po podziale - pod inwestycję działka nr 56/1), 59/4 (pod inwestycję przejęta działka w całości);

obręb Górzno Miasto 3 (0003): dz. nr 9/2, 8, 57/5, 57/3, 57/2, 56, 55/1, 54, 53/4, 53/3, 53/2, 12, 28/1, 14, 77/1, 77/2 w tym: działka nr ewid. 9/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 9/3), 8 (po podziale - pod inwestycję działka nr 8/1), 57/5 (po podziale - pod inwestycję działka nr 57/13), 57/3 (po podziale - pod inwestycję działka nr 57/11), 57/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 57/9), 56 (po podziale - pod inwestycję działka nr 56/1), 55/1 (po podziale - pod inwestycję działka nr 55/3), 54 (po podziale - pod inwestycję działka nr 54/1), 53/4 (po podziale - pod inwestycję działka nr 53/5), 53/3 (po podziale - pod inwestycję działka nr 53/7), 53/2 (po podziale - pod inwestycję działka nr 53/9), 12 (po podziale - pod inwestycję działka nr 12/1).

Nieruchomości, które przechodzą w całości oraz ulegają podziałowi i przechodzą pod inwestycję:

- jednostka ewidencyjna Górzno Miasto (040205_4), obręb Górzno Miasto 1 (0001): działka nr ewid. 56/3 (z działki nr 56/2), 441/1 (z działki nr 441), 442/1 (z działki nr 442), 443/1 (z działki nr 443), 440/1, 440/2 (z działki nr 440), 439/1 (z działki nr 439), 438/3 (z działki nr 438/2), 436/9 (z działki nr 436/5), 436/6, 436/7 (z działki nr 436/2), 434/3 (z działki nr 434/1), 400/1 (z działki nr 400), 411/6 (z działki nr 411/4), 411/8 (z działki nr 411/5), 432/1 (w całości), 3/10, 3/11 (z działki nr 3/5), 3/8 (z działki nr 3/4), 3/6 (z działki nr 3/2), 397/1 (z działki nr 397), 39/1 (z działki nr 39), 373/6 (z działki nr 373/3), 371/13 (z działki nr 371/5), 371/9 (z działki nr 371/3), 34/1 (z działki nr 34), 27/1 (z działki nr 27), 26/1 (z działki nr 26), 21/1 (z działki nr 21), 371/11 (z działki nr 371/4);

- jednostka ewidencyjna Górzno Miasto (040205_4), obręb Górzno Miasto 2 (0002): działka nr ewid. 61/4 (z działki nr 61/1), 60/3 (z działki nr 60/1), 58/1 (z działki nr 58), 57/1 (z działki nr 57), 56/1 (z działki nr 56), 59/4 (w całości);

- jednostka ewidencyjna Górzno Miasto (040205_4), obręb Górzno Miasto 3 (0003): działka nr ewid. 9/3 (z działki nr 9/2), 8/1 (z działki nr 8), 57/13(z działki nr 57/5), 57/11 (z działki nr 57/3), 57/9 (z działki nr 57/2), 56/1 (z działki nr 56), 55/3 (z działki nr 55/1), 54/1 (z działki nr 54), 53/5 (z działki nr 53/4), 53/7 (z działki nr 53/3), 53/9 (z działki nr 53/2), 12/1 (z działki nr 12).

Nieruchomości powstałe po podziale do przejęcia pod inwestycję:

- jednostka ewidencyjna Górzno Miasto (040205_4), obręb Górzno Miasto 1 (0001): działki nr ewid.56/3, 441/1, 442/1, 443/1, 440/1, 440/2, 439/1, 438/3, 436/9, 436/6, 436/7, 434/3, 400/1, 411/6, 411/8, 432/1, 3/10, 3/11, 3/8, 3/6, 397/1, 39/1, 373/6, 371/13, 371/11, 371/9, 34/1, 27/1, 26/1, 21/1; obręb Górzno Miasto 2 (0002): działki nr ewid. 61/4, 60/3, 58/1, 57/1, 56/1, 59/4; obręb Górzno Miasto 3 (0003): działki ewid. nr 9/3, 8/1, 57/13, 57/11, 57/9, 56/1, 55/3, 54/1, 53/5, 53/7, 53/9, 12/1.

Nieruchomości, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie:

obręb (0001) Górzno Miasto 1 działki nr ewid.: 436/4 – przebudowa zjazdu, 403, 41, 4, 113, 215/1, 387/1, 387/3 – przebudowa innej drogi publicznej; 437/2, 42, 457 – przebudowa innej drogi publicznej, przebudowa sieci energetycznej; 87, 213 – przebudowa innej drogi publicznej, budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego; 11, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 30, 22, 26, 21, 46, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450, 456, 463/3, 464, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474 – przebudowa sieci energetycznej; 559/1, 559/13, 388/3 – budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej; 388/2 budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego; obręb (0002) Górzno Miasto 2 działki nr ewid.: 56/2, 61/1, 62 – przebudowa sieci energetycznej; obręb (0003) Górzno Miasto 3 działki nr ewid.: 44, 77/1, 77/2, 57/3, 57/5, 14 – budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego; 8- przebudowa zjazdu; 28/1 – przebudowa innej drogi publicznej, budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne dla działek: obręb 0001 Górzno Miasto 1: 395, 385/1, 385/2, 387/1, 437/1, 55, 214, 38, 4, 40, 436/4, 438/2, 438/1, 215/3, 347, 213, 457, 113, 87, 42, 39, 436/5, 403, 397, 437/2, 411/3, 411/4, 41, 387/3, 388/7; obręb 0003 Górzno Miasto 3: 28/1, 14.

W ramach planowanej inwestycji do usunięcia przeznaczonych zostało 64 sztuk drzew oraz 71 m2 krzewów. W zamian za usunięte drzewa i krzewy zaprojektowano nasadzenia zastępcze.

Nawiązując do powyższego informuję, że strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18 - Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 107 (I piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na przeglądanie akt pod nr tel. 56 49 50 834.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

/-/ z upoważnienia Starosty
Magdalena Kuczkowska- Kaleta

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska