Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Więcławice 10A/4

Artykuł sponsorowany

Km 403/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-07-2018 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: Więcławice 10A/4, 88-140 Gniewkowo
dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00046001/5
Suma oszacowania wynosi 76 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 525,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 81 1020 1462 0000 7002 0180 9300.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 25-06-2018 r. o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego od 27-06-2018 r. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju o łącznej powierzchni 54,00 m2 . Do lokalu przynależy piwnica, pomieszczenie gospodarcze oraz udział 78/310 w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku nie służące do wyłącznego użytkowania właścicieli poszczególnych lokali oraz prawie własności gruntu zapisanego w księdze wieczystej nr BY1I/00031247/3. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.